Tervetuloa kouluun kevätlukukaudelle 2024!

Hyvää alkanutta vuotta 2024!

Jatkamme kouluvuotta maanantaina 8.1.2024 työjärjestyksen mukaisesti. Muistathan, että tänä lukuvuotena meillä on kaksi työjärjestystä. Kevätlukukauden 2024 lukujärjestykset (8.1.-1.6.2024) löytyvät Wilmasta.

Uusi kouluvuosi 2023-2024 alkaa

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi nykyiset ja uudet oppilaamme aloittelemaan uutta kouluvuotta Yli-Maarian kouluun (Yli-Maarian koulun ja Moision yksiköissä) torstaina 10.8.2023 klo 9.15. HUOM! 7. luokkalaiset tulevat kouluun jo klo 8.15!
Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.15.

Kesäloman 2023 kynnyksellä

Yli-Maarian koulun viides toimintakausi on päättymäisillään, ja on aika hetkeksi vaientaa koulun välituntikellot ja keskittyä kuuntelemaan linnunlaulua😊

Kiitos opetushenkilöstölle, oppilashuollolle, koulun ja monitoimitalon muulle henkilöstölle tämän lukuvuoden työstä. Kiitos kaikista niistä tärkeistä yksittäisten oppilaiden kohtaamisista, joita eteenne on lukuvuoden aikana tullut. Kiitos uudehkon yhtenäiskoulumme toimintakulttuurin kehittämisestä ja yhteisöllisyyden luomisesta.

Kiitokset teille huoltajille ja vanhempainyhdistysaktiiveille tuiki tärkeästä tuesta koulun opetus- ja kasvatustyölle.

Kiitokset myös kaikille muillekin koulun työtä tukeneille yhteistyökumppaneille!

Peruskoulunsa päättäneille oppilaillemme menestystä elämään sekä jatko-opintoihin!

 

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi nykyiset ja uudet oppilaamme aloittelemaan uutta kouluvuotta Yli-Maarian kouluun (Yli-Maarian koulun ja Moision yksiköissä) torstaina 10.8.2023 klo 9.15.  HUOM! 7. luokkalaiset tulevat kouluun jo klo 8.15!

 

Perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen (Opetushallituksen ja OKM:n ohjeiden mukaisesti)

Opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) työ järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. Oppilaat ja henkilöstö eivät liiku tarpeettomasti eri ryhmien kesken ja ruokailut sekä välitunnit noudattavat hallittua mallia.
 • Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän aikana hyödyntää etäyhteyksiä esim. siten, että erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.
 • Pyritään vähentämään oppilaiden siirtymistä tiloista ja yksiköistä toiseen. Erityistilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.
 • Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti ja siinä voidaan hyödyntää koulun sisäistä etäyhteyksiä.
 • Vieraskielisten oppilaiden opetuksessa (S2, OMO, MAI ja MATU) opetusryhmä voi koostua eri luokkien oppilaista hygienia- ja väljyysseikat huomioiden. Oppilaan oikeus S2-opetukseen säilyy.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
 • Henkilöstön viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja, opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksillä.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.
 • Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Oppilashuollon palvelut järjestetään normaalisti.
 • Arviointi toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua kouluun kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan.

Lukuvuosisuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan tehdään lukuvuoden alkaessa tarvittavat kirjaukset mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteistä, arvioinnista ja oppilashuollosta.

Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällainen erillinen päätös tehdään aina yhteistyössä terveydenhuollon avainhenkilöiden kanssa.

Mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske:

 • 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai
 • valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja opinto-ohjaukseen.

Tässä linkki opetushallituksen tukimateriaaliin:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä THL:n kanssa laatima suositus löytyy osoitteesta:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf

 

Tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien toimien varalle:

Keskeisiä ohjeita on seuraavilla sivuilla

 OKM

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sivulle on koottu vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8.2020 koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

OPH

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille#kasvatus

Työterveyslaitos

Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Turun kaupunki

https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Korona-ohjeistus-henkilökunnalle.aspx

Mukavaa kouluvuotta kaikille

Kouluvuosi Yli-Maariassa on alkanut virkeästi. Viime lukuvuoden muuttotohinat ja uudenlaisen toimintakulttuurin opettelu ovat enää vain utuinen muisto. Nyt olemme valmiina toteuttamaan lukuvuoden strategisia teemoja liittyen hyvinvointiin, osaamiseen ja kilpailukykyyn. Olemme suunnitelleet koulupäivien oheen tapahtumia sekä yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Suunnitelmat kirjataan Wilmassa olevaan lukuvuosisuunnitelmaan, joka julkaistaan oppilaille ja huoltajille syyskuun lopulla.

Poimintoja elo-syyskuun tapahtumakalenterista:

PE 30.8. Koulun 1.-9.lk Hyvinvointi -teemapäivä. Koulupäivä klo 8.15-12.15. Päivän ohjelmasta tiedotetaan lisää Wilmassa

TO 5.9. 7.lk ryhmäytymispäivä Taivassalon Tippsundissa klo 8-15

KE 11.9. 7.lk päihdepajat /NIKO-projekti. Koulupäivä normaalin aikataulun mukaisesti paitsi 7B ja 7C tuntia aikaisemmin kouluun ja kotiin.  

PE 20.9. 8.lk Taidetestaajina Turussa klo 11.30-15

KE 25.9. Oman luokan tunti (lutu–tunti) klo 11.15-12.30. Aiheena mm. lukuvuosisuunnitelman pääkohdat ja KiVa-koulu (luokilla 1,4,7)

Syksyn vanhempainillat

Yhteistyön vahvistaminen kodin ja koulun välillä on meille tärkeä asia, ja toivomme vanhempien aktiivisesti osallistuvan koulumme toimintaan.

Syksyn vanhempainillat:

KE 28.8.   Moision yksikön 1.-3.lk klo 18 Moision kivikoulussa.

TO 29.8.  1.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti Z-ovesta ja kokoontuminen kotisolussa.

KE 4.9.  7.-9.lk Ypsilonissa klo 18. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen keskustorilla. Yhteisosuudessa vieraana Tommi Grönroos, jonka jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanohjaajien kera.

KE 4.9.  2.-3.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti Z-ovesta ja kokoontuminen kotisolussa.

TO 12.9.  4.-6.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen Keskustorilla. Yhteisosuuden jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanopettajien kera.

MA 28.10. 9. lk vanhempainilta ja yhteisvalintainfo Ypsilonissa klo 18. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen Keskustorilla. Yhteisosuuden jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanopettajien kera.

TI 19.11. 8. lk vanhempainilta  (tarkempi informaatio myöhemmin)

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

Tervetuloa kouluun elokuussa 2019!

Työjärjestyksistä

Tulevan lukuvuoden suunnittelutyö Yli-Maarian koulun opettajakunnan kanssa pidetään ma 12.8. – ti 13.8.2019. Avaamme lukujärjestykset oppilaille ja huoltajille Wilmaan 12.8. iltapäivällä tarkistettuamme vielä, että kaikki työjärjestykseen liittyvät asiat on huomioitu.

Työjärjestys on koulussamme syys- ja kevätlukukaudella sama, paitsi 7. ja 8. luokalla opinto-ohjaus ja terveystieto vuorottelevat syys- ja kevätlukukausien mukaan. Koulupäivien aloitusajat ja päättymisajat säilyvät kuitenkin koko lukuvuoden samoina.

Koulupäivät Yli-Maariassa alkavat pääsääntöisesti klo 8.15, osalla oppilaista myös klo 9.15. Vain vanhemmilla oppilailla, joilla aamutoimet sujuvat kotosalla jo itsenäisesti, koulupäivät voivat alkaa myös klo 10.15. Koulupäivät päättyvät aikaisintaan klo 12.15, jolloin alkuopetusikäisille on tarjolla iltapäiväkerho, ja ylemmillä luokilla viimeistään klo 15.15. Oppitunnit iltapäivällä päättyvät aina varttia yli, paitsi tiistaisin viimeistään klo 14 Harrastelukkarin vuoksi.

Yläkoululaisten Harrastelukkari

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on valmistellut Turun Urheiluakatemian kanssa tiistai-iltapäiviin klo 14 alkaen avautuvaan yläkoulujen harrastusaikaan monipuolista harrastustarjontaa. Toiminnan tavoitteena on löytää keinoja tavoittaa nuoria, joilla ei juuri ole vapaa-ajanharrastuksia ja kehittää heidän kanssaan yhteistyössä uudenlaisia harrastamisen tapoja. Lisäksi yhteinen harrastusaikaikkuna mahdollistaa paljon urheileville nuorille harrastustoimintaa suoraan koulupäivän jälkeen, jotta yksi ilta viikossa vapautuisi nuoren muuhun sosiaaliseen elämään.

Syksyllä 2019 ”Harrastuslukkari” käynnistyy Urheiluakatemian toiminnalla, liikuntapalveluiden Mihi-toiminnalla sekä Kuralan kylämäen museon Taito-tiistain monipuolisella kädentaito-ohjelmalla. Urheiluakatemian tarjoaman valmennuksen tavoitteena on nuoren fyysisten valmiuksien kehittyminen ja monipuolisten liikuntataitojen oppiminen. Toimintaa järjestetään viidelle ryhmälle Kupittaalla, Impivaarassa, Syvä-lahdessa ja Moisiossa. Mihi-toiminnassa eri liikuntalajit kiertävät yläkouluilla (9 sovittua koulua tällä hetkellä) 3–4 viikon jaksoissa. Mihi on matalan kynnyksen harrastetoimintaa koulujen omissa saleissa.

Syksyn aikana toiminnalle etsitään lisärahoitusta ja kumppanuuksia harrastustoiminnan laajentamiseksi sekä luodaan nuorille houkutteleva harrastuskonsepti vuoden 2020 alusta lähtien.

 

Kouluvuoden aloituksesta

Kouluvuosi alkaa ke 14.8.2019.

Luokat 1-9 ovat koulussa klo 9.15 – 12.15 paitsi 7. lk klo 8.15-12.15.

Työjärjestyksen mukaisesti jatketaan heti torstaista 15.8. alkaen.

 

Tapaamisiin elokuussa!