Oppilaskunta

Yli-Maarian koulussa toimii yksi oppilaskunta, jonka hallituksessa on jäseniä jokaiselta vuosiluokalta.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Meija Teittinen sekä Demi Blom

Oppilaskunnan hallitukseen valitun jäsenen pesti kestää pääosin kaksi vuotta.

Hallituksen toimintakausi on 1.9.-31.8.

Oppilaskunnan säännöt 1.9.2019 alkaen:

Yli-Maarian koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat vuosiluokilla 1-9 

Oppilaskunnan toiminnasta vastaa ja päättää oppilaskunnan hallitus sekä oppilaskuntaa ohjaavat opettajat. (Rehtori vastaa yleisesti kaikesta koulun toiminnasta) 

Oppilaskunnan hallituksen toimintakausi on 1.9.-31.8. 

Oppilaskunnan raha-asioita hoitaa Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys. Oppilaskunta anoo vanhempainyhdistykseltä toimintaansa rahoitusta. 

Oppilaskunnan hallitus koostuu oppilaista, jotka on valittu äänestämällä. Vain oppilailla on äänioikeus oppilaskunnan vaaleissa. 

Jokaisesta luokasta valitaan yksi edustaja hallitukseen. Lisäksi hänelle valitaan varajäsen, joka toimii luokan puheenjohtajana. 

Varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa poissa kokouksesta, varajäsen toimii täysivaltaisena hallituksen jäsenenä kokouksen ajan. 

Mikäli kukaan luokan oppilaista ei ole halukas asetumaan ehdolle hallitukseen tai luokan puheenjohtajaksi, luokka jää ilman edustajaa oppilaskunnan hallituksessa. 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenen pesti kestää 2 lukuvuotta. Poikkeuksena 7.-luokalla valitun oppilaan pesti, mikä kestää 1 lukuvuoden 

Aikaisemmin oppilaskunnan hallituksen jäsenenä toiminut oppilas voi halutessaan asettua ehdolle uudelleen. 

Oppilaskunnan hallitus toimii tiimeissä. Tiimit ovat: pikkutiimi, Moisio-tiimi, tiedotustiimi, johtoryhmä, tapahtumatiimi. Jokaisella tiimillä on vastuuoppilas, joka vastaa tiimin omista kokoontumisista ja johtaa tiimin toimintaa. 

Hallituksen jäsenistä valitaan oppilaat hoitamaan seuraavia luottamustehtäviä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiimien vetäjät. He muodostavat hallituksen johtoryhmän. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa muuna aikana. 

Hallituksen kokouksista tiedotetaan hallituksen Whatsapp-ryhmässä sekä Wilmassa. 

Nämä säännöt on hyväksytty hallituksen järjestäytymiskokouksessa 30.8.2020. 

Sääntöihin voi tehdä muutoksia, mikäli yli puolet hallituksen jäsenistä on sääntömuutoksen kannalla. 


Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Jokaisessa koulussa oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus, jota ohjaa oppilaskunnan ohjaaja. Alakoulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä Turun Lasten Parlamentin kanssa ja osallistuvat Turun Lasten Parlamentin suurkokouksiin. Yläkoulujen oppilaskunnat tekevät vastaavasti yhteistyötä Turun Nuorisovaltuuston kanssa.