Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yli-Maarian koulun tavoitteena on, että kaikkia oppilaita kohdellaan ja kohdataan koulun oppilaana tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista keskustellaan henkilöstön kesken säännöllisesti, ja näin luodaan arvopohjaa kasvatus- ja opetustyölle. Koulussa tehdään yhä näkyvämmäksi oppilaan mahdollisuudet vaikuttaa koulutyöhön ja työtapoihin.

Tavoitteeseen pääsyä tukevat mm. seuraavat tiimit ja tapahtumat:

 • yhteisöllinen oppilashuoltotyhmä KOR
 • hyvinvointitiimi
 • kummi- ja ystävyysluokat
 • pedagoginen tiimi
 • luokkatunnit
 • oppilaskunta
 • tutortoiminta
 • spin-välituntitoiminta
 • Kiva-koulu -ohjelma
 • koulun teemapäivät

Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Yli-Maarian koulussa:

 1. Työrauha
 • Työrauhaa edistetään rauhallisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä.
 • Koulussa arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä.
 • Oppilaita ohjataan yhdenvertaisuuteen ja toisten kunnioittamiseen perustuviin toimintatapoihin kannustamalla ja henkilökunnan omalla esimerkillä.
 • Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että yhteiset sopimukset ja säännöt koskevat kaikkia ja kaikki sitoutuvat niihin (esim. päällysvaatteiden riisuminen sisätiloissa, ruokailussa toimiminen, pukuhuonetiloihin siirtyminen ja puhelimen käyttöön liittyvät säännöt).

 

 1. Opiskelu ja oppiminen
 • Oppilaita ohjataan ja kannustetaan opetussuunnitelman mukaiseen oman oppimisen ja työskentelyn suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin.
 • Oppilaan annetaan vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan omiin kouluasioihinsa (esim. työtavat, materiaalit, ajankäyttö).
 • Oppilas saa näyttää monella tavalla osaamistaan, ja saa oppimisestaan oikeudenmukaista palautetta.
 • Oppilaille annetaan mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia edetä yksilöllisesti eri oppiaineiden sisällä.
 • Huolehditaan siitä, että kolmiportainen tuki toteutuu resurssien puitteissa.

 

 1. Oppilaiden osallisuus
 • Oppilaita osallistetaan mahdollisuuksien mukaan kouluarjen suunnitteluun (luokkatunnit, monialaiset oppimiskokonaisuudet, teemapäivät).
 • Oppilaskuntavaalit järjestetään vuosiluokilla1, 3, 5, 7 ja 8. Jokaisella oppilaalla (1-9 lk) on mahdollisuus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.
 • Oppilaskunnan hallituksen jäsenille (1-9 luokat) varataan aikaa välittää oppilaskunnan hallituksen terveiset omalle luokalleen. Myös oppilaskunnan edustajat välittävät luokalta tulleet ideat oppilaskunnan hallituksen kokoukseen.
 • Oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon (KOR) palaveriin, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulun hyvinvointia tukevaan kulttuuriin sekä psyykkisesti ja fyysisesti turvalliseen oppimisympäristöön.
 • Oppilaskunnan hallitukselle esitellään lukuvuoden alkaessa koulun lukuvuosisuunnitelma ja koulun järjestyssäännöt, joihin heillä on mahdollisuus antaa palautetta.

 

 1. Toisen kunnioittaminen
 • Oppilaalta ei odoteta perinteisten sukupuoliroolien mukaista käyttäytymistä koulussa.
 • Oppilaita ei kiusata ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, vakaumuksen, ulkonäön, sairauden, harrastusten eikä mieltymysten takia.
 • Oppilas voi halutessani ilmentää seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoltaan koulussa.
 • Oppilasta ei loukata koulussa (esim. nimittelemällä, kommentoimalla, koskettelemalla).
 • Koulussamme otetaan huomioon oppilaiden terveyteen liittyvät rajoitteet (esim. allergiat, vammat, fyysiset ja psyykkiset sairaudet ja oireyhtymät).

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan Yli-Maarian koulussa seuraavilla tavoilla:

 • Yhdenvertaisuuskysely toteutetaan joka toinen vuosi.
 • Tavoitteiden toteutumisen seurantaan käytetään lisäksi Kiva-koulun arviointimateriaalia sekä koulun omaa kouluturvallisuuteen, -viihtyvyyteen ja – hyvinvointiin liittyvää kyselyä. Tuloksia käsitellään koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä (KOR) ja henkilöstökokouksissa.
 • Tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan kevätlukukauden lopussa koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä (KOR), henkilöstö- ja oppilaskuntakokouksissa sekä luokkatunneilla.