Kehittämistavoitteet

hyvinvointi

Lukuvuoden 2020-2021 aikana pyrimme lisäämään hyvinvointia koulussamme seuraavin keinoin:

Kohtaamme toisen ihmisen arvostavasti ja olemme kohtaamisessa läsnä. Oppilas kohdataan aina kokonaisuutena ja pääpaino on oppilaan vahvuuksien huomioinnissa.

Rehtorit tarkkailevat aktiivisesti työyhteisön tilaa ja tehostavat opettajien yhteissuunnitteluajan käyttöä.

Jaettu johtajuus ( johtoryhmä, vastuuopettajat, tiimit) näkyy koulun arjessa toimintaa tehostavana ja parantavana toimena. Tehtäväkuvaukset pidetään selkeinä.

Yhteisopettajuus ja opettajien yhteistyö lisääntyy lukuvuoden aikana.

Oppimisympäristömme on huolehtiva ja oppilas on siinä osallisena. Monialainen oppimiskokonaisuus voi tarvittaessa toimia hyvinvoinnin lisäämistä tukevana työkaluna luokka-asteella.

Hyvinvointia lisääviä yhteistyötahoja ja koulun sisäisiä tiimejä ovat muun muassa: KiVa-koulu, hyvänmielen koulu, hyvinvointitiimi, psykiatrinen sairaanhoitaja, lapsiperhesosiaalityö, oppilashuolto, Perhelinja, Nuorisotoimi, harrasteikkuna sekä kerhotoiminta.

osaaminen ja kilpailukyky

Lukuvuoden 2020-2021 aikana pyrimme lisäämään osaamista ja kilpailukykyä koulussamme seuraavin keinoin:

Luomme aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä koulun sisällä, että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Jaettu johtajuus (johtoryhmä, vastuuopettajat, tiimit) lisää osaamista ja hiljaista tietoa tehokkaasti.

Hyödynnämme resursseja suunnitelmallisesti sekä joustavasti.

Opettaja osaa asiansa, innostaa oppimiseen ja suhtautuu omaan jatkokouluttautumiseensa myönteisesti. Rehtorit tukevat henkilökunnan jatkokouluttautumista.

Oppilaan saama tuki pyritään pitämään ennaltaehkäisevänä, suunnitelmallisena ja monipuolisena. Oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan aktiivisesti. Oppilashuolto ja erityisopetus toimivat tässä tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa. Lisäksi koulu ja nuorisotoimi tarjoavat läksyparkkitoimintaa.

Kehitämme oppimisympäristöjä, esimerkkeinä mainittakoon: digitaalinen oppimisympäristö, alueen koulujen (YMA-PAA-JÄK) nivelvaiheyhteistyö, oppimateriaalien ja -välineiden tehokas hyödyntäminen opetuksen tukena.

Tiedotuskanavat (kotisivut, Facebook, Instagram, info-TV ja Wilma) ovat aktiivisesti käytössä.