Kehittämistavoitteet

hyvinvointi

Lukuvuoden 2021-2022 aikana tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia ja osaamista koulussamme.

Hyvinvointiin liittyvät tavoitteet: Koululais- ja työyhteisötaidot, suvaitsevaisuus, työskentelytaidot, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hyvinvointi näkyy ja vahvistuu arjen pieninä tekoina; oppilaiden ja kollegoiden arvostavana ja lämpimänä kohtaamisena, hyvän huomaamisena, toisten auttamisena ja kannustamisena. Koulussamme on tavoitteena, että jokainen oppilas ja aikuinen voi kokea olevansa arvokas ja tärkeä osa kouluyhteisöä.

Hyvinvointia lisääviä koulun sisäisiä tiimejä ovat koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä KOR, KiVa-koulu, Kummi- ja ystävyysluokkatiimi, Hyvinvointitiimi, Välituntitoimintatiimi ja HyväMieli -tiimi. Myös kerhotoiminta, Liikkuva koulu ja Koululiikunnanohjaus kuuluvat hyvinvointia tukevaan toimintaan. Hyvinvointia lisääviä yhteistyötahoja ovat mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, lapsiperhesosiaalityö, oppilashuolto, Perhelinja ja Nuorisotoimi.

osaaminen ja kilpailukyky

Lukuvuoden 2021-2022 aikana pyrimme lisäämään erityisesti digitaalista osaamista ja oppilaan oppimisen tukemista.

Oppilaan saama tuki pyritään pitämään ennaltaehkäisevänä, suunnitelmallisena ja monipuolisena. Oppilashuolto ja erityisopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. Lisäksi koulu ja nuorisotoimi tarjoavat läksyparkkitoimintaa. Teemme suunnitelmallisesti siirtymävaiheyhteistyötä esikoulujen ja alkuopetuksen välillä sekä 6.- ja 7. luokkien siirtymävaiheessa.

Hyödynnämme digitaalista oppimisympäristöä ja oppilaat opiskelevat Digi-polun mukaisesti digitaalisia taitoja.