Kehittämistavoitteet

hyvinvointi

Lukuvuoden 2022-2023 aikana tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia ja osaamista koulussamme.

Hyvinvointiin liittyvät tavoitteet:
Koulussa noudatetaan Turun perusasteen Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisymallia (https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/koulupoissaoloihin-puuttuminen-ja)

Koulua käymättömien seuranta toteutetaan säännöllisesti, koulupoissaoloihin puututaan ja koulupudokkuutta ennaltaehkäistään. Koulu ja sosiaalipalvelut tekevät yhteistyötä koulupoissaolojen tukitoimien järjestämiseksi.

Huolehditaan, että koulun toimintatavat tukevat kouluun kiinnittymistä ja hyvinvointia. Hyvinvointi näkyy ja vahvistuu arjen pieninä tekoina; oppilaiden ja kollegoiden arvostavana ja lämpimänä kohtaamisena, hyvän huomaamisena, toisten auttamisena ja kannustamisena.

Hyvinvointia lisääviä koulun sisäisiä tiimejä ovat koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä KOR, KiVa-koulu, Kummi- ja ystävyysluokkatiimi, Hyvinvointitiimi, Välituntitoimintatiimi, oppilaskunta, tukioppilaat ja HyväMieli -tiimi. Myös kerhotoiminta, Liikkuva koulu ja Koululiikunnanohjaus kuuluvat hyvinvointia tukevaan toimintaan. Hyvinvointia lisääviä yhteistyötahoja ovat mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluvalmentaja, lapsiperhesosiaalityö, oppilashuolto, Perhelinja ja Nuorisotoimi.

osaaminen ja kilpailukyky

Oppimiseen liittyvät tavoitteet:
Lukuvuoden 2022-2023 aikana pyrimme lisäämään erityisesti tvt-taitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia erilaisten oppijoiden ohjaamiseen (esim. Nepsy-valmennus). Oppilaan saama tuki pyritään pitämään ennaltaehkäisevänä, suunnitelmallisena ja monipuolisena. Oppilashuolto ja erityisopetus toimivat tiiviissä yhteistyössä opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. Lisäksi koulu ja nuorisotoimi tarjoavat läksyparkkitoimintaa. Teemme suunnitelmallisesti siirtymävaiheyhteistyötä esikoulujen ja alkuopetuksen välillä sekä 6.- ja 7. luokkien siirtymävaiheessa.

Hyödynnämme digitaalista oppimisympäristöä ja oppilaat opiskelevat Digi-polun mukaisesti digitaalisia taitoja.