Yhteisöllinen oppilashuolto (KOR)

koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Koulu KOR-ryhmä kokoontuu joka toinen  viikko ja tarvittaessa useammin. Vakiojäsenten lisäksi kokoukseen voidaan tarpeen mukaan kutsua koulun yhteistyötahoja. Näitä ovat esimerkiksi vanhempainyhdistys, nuorisotoimi, poliisi ja varhaiskasvatus.

Koulun KOR-ryhmä lukuvuonna 2020-2021: apulaisrehtori ja turvallisuusvastaava Tuomas Nummela (pj.), koulukuraattori Heidi Forsberg, koulupsykologi Sanni Järvinen, oppilaanohjaaja Eeva Rantanen, kouluterveydenhoitaja Hanna Järvi, kouluterveydenhoitaja Riitta Lammela sekä opettaja Tuuli Virtanen (sihteeri).

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tavoitteena on edistää oppilaiden, koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntyä, turvata varhainen, matalan kynnyksen tuki oppilaille ja tukea sekä oppilaiden koulunkäyntiä että opettajien työtä kehittämällä kouluyhteisöä. Koulumme hyvinvointitiimi on luonut lv 19-20 Hyvän mielen koulu-materiaalin ja koulutuksen pohjalta lutu-tuntien ohjelmarungon. Lukuvuonna 2020-2021 tätä ohjelmarunkoa hyödynnetään ja kehitetään edelleen.

Luokkatunneilla mahdollistetaan oppilaiden osallisuus kouluarjen kehittämiseen ja oman hyvinvoinnin pohtimiseen. Koulumme yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä laatii yhdessä opettajien kanssa materiaalipaketteja, joiden sisältö tukee oppilaiden hyvinvoinnin kehitystä, ensin keskittyen mielen hyvinvointiin, päihdekasvatukseen sekä poissaoloja ehkäisevään toimintaan.

Hyvinvoinnin teemaa tukee koulussamme toteutettava KIVA-kouluohjelma. Hyvinvoinnin kehitystä koulussa mittaamme lukuvuoden aikana pidettävillä kyselyillä, joiden tuloksia vertaamme aikaisempiin kyselytuloksiin. Kyselyiden tavoitteena on varmistaa oppilaiden kuulluksi tuleminen sekä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.