Perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen (Opetushallituksen ja OKM:n ohjeiden mukaisesti)

Opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) työ järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. Oppilaat ja henkilöstö eivät liiku tarpeettomasti eri ryhmien kesken ja ruokailut sekä välitunnit noudattavat hallittua mallia.
 • Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän aikana hyödyntää etäyhteyksiä esim. siten, että erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.
 • Pyritään vähentämään oppilaiden siirtymistä tiloista ja yksiköistä toiseen. Erityistilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.
 • Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti ja siinä voidaan hyödyntää koulun sisäistä etäyhteyksiä.
 • Vieraskielisten oppilaiden opetuksessa (S2, OMO, MAI ja MATU) opetusryhmä voi koostua eri luokkien oppilaista hygienia- ja väljyysseikat huomioiden. Oppilaan oikeus S2-opetukseen säilyy.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
 • Henkilöstön viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja, opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksillä.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.
 • Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Oppilashuollon palvelut järjestetään normaalisti.
 • Arviointi toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua kouluun kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan.

Lukuvuosisuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan tehdään lukuvuoden alkaessa tarvittavat kirjaukset mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteistä, arvioinnista ja oppilashuollosta.

Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällainen erillinen päätös tehdään aina yhteistyössä terveydenhuollon avainhenkilöiden kanssa.

Mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske:

 • 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai
 • valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja opinto-ohjaukseen.

Tässä linkki opetushallituksen tukimateriaaliin:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä THL:n kanssa laatima suositus löytyy osoitteesta:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf

 

Tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien toimien varalle:

Keskeisiä ohjeita on seuraavilla sivuilla

 OKM

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sivulle on koottu vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8.2020 koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

OPH

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille#kasvatus

Työterveyslaitos

Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Turun kaupunki

https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Korona-ohjeistus-henkilökunnalle.aspx