Verksamhetsidé

Vi vill skapa en god grund för all
inlärning genom att måna om en
varm, öppen och tolerant atmosfär;
en skola, där elever, personal och
vårdnadshavare känner sig trygga.

Inom nybörjarundervisningen läggs grunderna för en välfungerande klass med goda kamratskapsrelationer och god allmän anda. Vår verksamhetsidé bör därför genomsyra all undervisning och verksamhet från första skoldagen.

Vi utgår ifrån en humanistisk människosyn, som innebär att varje människa är en unik varelse, som bör få utveckla och frigöra sina särpräglade egenskaper. Detta innebär att varje elev i skolan bemöts rättvist och med öppenhet oberoende av kön, ras, nationalitet eller religion. Eleven bör få känna sig accepterad, som den han/hon är, känna tillit till lärare och övrig personal och trygghet i sin klass.
En trygg skolmiljö innebär att ifall svårigheter uppstår finns det alltid någon som ställer upp och arbetar för en lösning på problemen. Skolans elevvårdsarbete i alla dess former är mycket viktigt såväl som kontakten till hemmen. Att vistas i en varm och tolerant atmosfär ger förutsättningar för god inlärning och intressestimulerande arbete. Frånvaron av spänningar och osäkerhet förbättrar koncentrationsförmåga och mottaglighet för intryck. Vi strävar efter att göra arbetet i möjligaste mån lustbetonat och poängterar nödvändigheten av att eleverna lär sig ta ansvar för sina uppgifter och arbeta målmedvetet. Vi önskar att alla elever får känna lärandets glädje och att de kan utveckla sig och få den uppbackning de behöver.