Tukea opiskeluun

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opetusryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, annetaan tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja. Tukiopetus toteutetaan pienryhmäopetuksena tai yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena. Tukiopetuksesta sovitaan huoltajien kanssa.

Erityisopetus

Koulun erityisopetus on laaja-alaista erityisopetusta ja sitä annetaan oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia oppiaineissa, opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä yleensä. Erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Erityisopetusta suunnitellaan ja oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä ja siitä sovitaan huoltajien kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea, auttaa ja ohjata kaikkia oppilaita siten, että jokainen selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään itselleen soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia koulutusta ja ammatinvalintaa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjausta antavat päivittäisessä koulutyössä luokanopettajat ja erityisopettajat. Yläkoulussa oppilaanohjaukseen sisältyy oppilaanohjaajan pitämät luokkatunnit ja henkilökohtainen sekä pienryhmäohjaus. Oppilaanohjaaja on koulun ammatinvalinnan ja urasuunnittelun yhdyshenkilö ja toimii tiedottajana ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Oppilaanohjaaja myös koordinoi työelämään tutustumista (TET).

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimisympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä koulunkäynnin tukeminen. Tämä tapahtuu osaltaan osallistumalla koulun arjen ja toiminnan kehittämiseen siten, että jokaisella oppilaalla olisi koulussa hyvä ja turvallista olla.

Koulupsykologi (alakoulu) Taija Teppola 044 907 4717

Koulupsykologi (yläkoulu) Anniina Tuominen 044 907 5321 ma, to ja pe

Koulupsykologin tehtävät Turun opetustoimessa

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea oppilaan kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Hän ohjaa oppilaan tai perheen tarvittaessa muun tuen tai hoidon piiriin.

Koulukuraattori (alakoulu) Riia Viherkoski 044 907 5967

Koulukuraattori  (yläkoulu) Jenni Teräs 040 667 2320

Koulukuraattorin tehtävät Turun opetustoimessa »