Oppilaskunta

OppilaskuntaretkiPeruskoulujen oppilaskuntatoimintaa säädellään perusopetusta koskevassa laissa. Perusopetuslain 47 a § säätää, että opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden osallisuutta ja huolehtia, että oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen. Oppilailla tulee olla myös mahdollisuus ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.

Puolalan koulussa toimii oppilaskunta sekä ala- että yläkoulussa. Kaikilla koulumme oppilailla vuosiluokilla 1-9 on äänioikeus ja vaalikelpoisuus oppilaskuntien jäseninä. Jokaiselta luokalta valitaan oppilaskunnan hallitukseen yksi edustaja vuosittain järjestettävissä vaaleissa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskuntamme toimivat aktiivisesti.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimia yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, ja lisäksi osallistua aktiivisesti projektien toteuttamiseen. Hallituksen tarkoituksena on kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana koulussa.

Oppilaskunnan hallituksessa toimiminen antaa jäsenille edellytykset kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi antamalla mahdollisuuden osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista vaikuttamista Turun Lasten parlamentin sekä Nuorten Turku -foorumin myötä. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat hallitustyön lisäksi myös koulun edustustehtävissä tarvittaessa.

Oppilaskunnan blogi