Järjestyssäännöt

1. Käytännön järjestelyt

Koulualue

 • Koulualueeseen kuuluvat Kauppias-, Tornin- ja Puutarhakadun koulurakennukset, niiden pihat sekä muut sisä- ja ulkotilat, joissa opetusta järjestetään.

Kouluaika

 • Kouluaikaan kuuluvat lukujärjestyksen mukainen työpäivä, tukiopetus ja kurinpidolliset toimet, koulun työsuunnitelmassa vahvistettu toiminta, kuten kerhot ja juhlat, sekä koulun ulkopuolinen toiminta, kuten opintoretket, leirikoulut, opintokäynnit, esiintymiset, ilta- ja viikonlopputilaisuudet.

Koulutehtävien suorittaminen

 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
 • Toistuvista unohduksista oppilas ohjataan läksykerhoon.

Poissaolot

 • Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.
 • Koulusta ei poistuta kesken koulupäivän ilman lupaa. Luvan voivat antaa terveydenhoitaja, opettaja tai rehtori.
 • Opettaja kirjaa oppilaan poissaolot Wilma-järjestelmään.
 • Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään poissaolopäivänä klo 12 mennessä ja selvittää oppilaan poissaolot ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä.
 • Luokanopettaja tai -valvoja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän harkinnanvaraisen poissaolon. Pidemmät harkinnanvaraiset vapautukset koulutyöstä myöntää alakoulussa apulaisrehtori ja yläkoulussa rehtori. Huoltaja anoo poissaolon kirjallisesti hyvissä ajoin ennen poissaoloa.
 • Oppilas tai huoltaja selvittää poissaoloajan tehtävät ja sopii kokeiden suorittamisesta.
 • Koulupäivän aikana tapahtuvista käynneistä hammaslääkärillä, terveydenhoitajalla tai terveyskeskuksessa ilmoitetaan etukäteen luokanopettajalle tai luokanvalvojalle tai näytetään asiointitodiste.

2. Asianmukainen käyttäytyminen

 • Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä asiallisesti kaikissa tilanteissa.
 • Kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn turvallisessa työympäristössä.
 • Kaikenlainen kiusaaminen, väkivalta, häirintä ja halventaminen ovat kiellettyjä, myös sosiaalisessa mediassa.
 • Kouluun pukeudutaan tarkoituksenmukaisiin kouluvaatteisiin sään ja oppituntien mukaan.

Ruokailussa

 • Ruokaillaan lukujärjestykseen merkityssä vuorossa.
 • Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita, päähineitä ja reppuja.
 • Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä annetaan muille ruokarauha.
 • Ruoka otetaan linjastolta itse ja kaikki ruoka syödään ruokasalissa pöydän ääressä. Ruoan jättämistä vältetään.
 • Ruokailun jälkeen jokainen palauttaa käyttämänsä astiat ja vie roskat roskakoreihin.
 • Ruokailun jälkeen mennään viivyttelemättä välitunnille tai alkavalle oppitunnille.
 • Aikuisilla ruokailijoilla on etuotto-oikeus.

Oppitunneilla

• Oppitunneille saavutaan ajoissa ja viivyttelemättä.
• Päällysvaatteet jätetään naulakkoon.
• Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan työskentelyrauha toisille oppilaille.
• Opiskeluvälineiden tulee olla mukana ja kotitehtävien tehtyinä.
• Tunnilla ei syödä eikä juoda. Eväät pidetään laukussa, ei esillä.
• Opettaja päättää oppitunnin.

3. Tarkemmat määräykset esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä

 • Toisten tavaroihin ei kosketa ilman lupaa.
 • Arvotavaroiden tuominen kouluun on aina omalla vastuulla eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita.
 • Arvotavaroita ei pidä jättää päällysvaatteiden taskuihin käytävään.
 • Sekä puhelimet että musiikinkuuntelulaitteet pidetään oppitunnin aikana laukussa äänettöminä. Ne eivät ole käsillä tai näkyvissä.
 • Koetilanteessa puhelimen luvaton käyttö tulkitaan lunttaamiseksi.
 • Puhelimia tai viihde-elektroniikkaa ei käytetä ruokalassa.
 • Omia medialaitteita käytetään koulun opetustilanteissa opettajan luvalla. Omia laitteita ei ladata koulun tiloissa ilman lupaa.
 • Kouluun ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Tällaisia aineita ovat mm. tupakkatuotteet, päihteet, teräaseet ja tulentekovälineet.

4. Koulun omaisuuden käsittelystä

 • Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Aiheutuneesta tai havaitusta vahingosta on viipymättä ilmoitettava koulun henkilökunnalle.
 • Opetusvälineitä käytetään vain opettajan ohjeiden mukaan ja opettajan luvalla.
 • Koululta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä huolehditaan hyvin ja ne palautetaan koululle ohjeiden mukaan.
 • Kaikissa tilanteissa on kiellettyä toisten tai koulun omaisuuteen ja koulun kiinteistöön kohdistuva vahingonteko.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta, huolimattomuuttaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingon. Tämä koskee myös oppikirjoja ja opiskeluvälineitä. (Vahingonkorvauslaki)

5. Koulun tilojen siisteydestä huolehtiminen

 • Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa koulualueen ja -tilojen siisteydestä.
 • Oppilas on velvollinen siivoamaan tai korjaamaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa epäjärjestyksen tai muun sotkun.

6. Oleskelu ja liikkuminen koulurakennuksissa ja koulun alueella

 • Polkupyörät talutetaan telineisiin koulupäivän ajaksi.
 • Alakoululaiset siirtyvät aamulla viipymättä odottamaan pihalle kellon soittoa.
 • Alakoulussa koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana.
 • Yläkoulussa koulualueelta saa poistua vain siirryttäessä suorinta tietä muihin koulurakennuksiin tai koulun tilaisuuksiin.
 • Portaissa ja käytävillä liikutaan rauhallisesti oikeanpuoleista liikennettä noudattaen.

Välitunnit

 • Välitunnille lähdetään ja sieltä palataan viivyttelemättä. Sisällä saa olla vain opettajan luvalla.
 • Välitunnin alkaessa reppuja ei viedä yläkerroksiin seuraavan luokan eteen.
 • Välitunnilla vältetään portaissa edestakaista liikkumista ja ruokalan läpi kulkemista.
 • WC:ssä käynnit hoidetaan välitunnin aikana.
 • Välttämättömät asiat, mm. lokerolla käynti, hoidetaan välitunnin alussa tai lopussa.
 • Lumen heittely on kielletty.
 • Puolalan alakoulun pihalla noudatetaan alakoulun pihasääntöjä.
 • Peleissä ja leikeissä varotaan, ettei aiheuteta vaaraa itselle tai muille.

Koulumatkat

 • Koulumatkat kuljetaan liikennesääntöjä noudattaen.
 • Koulualueen ulkopuolisiin opetuspaikkoihin, opintokäyntikohteisiin ja liikunta-alueille kuljetaan opettajan ohjeiden mukaisesti.

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta

 • Rikkomuksen tapahduttua opettaja tai rehtori kuulee oppilasta, hankkii muun tarpeellisen selvityksen ja tarvittaessa ottaa yhteyttä kotiin.
 • Mikäli oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, käydään hänen kanssaan kasvatuskeskustelu. Oppilas voidaan määrätä myös jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia, suullisia tai muita tehtäviä, jotka liittyvät rikkeen korvaamiseen tai teon seurausten ymmärtämiseen. Oppilas voi saada myös kirjallisen varoituksen.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta muuhun valvottuun tilaan.
 • Jos oppilas vaarantaa väkivaltaisella tai uhkaavalla käyttäytymisellään muiden turvallisuuden tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, oppilaalta voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä myös seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä tukea turvallista paluuta opetukseen.
 • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan oppilas erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Rehtorilla, apulaisrehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata edellä mainittua poistumismääräystä.