Yksilöllinen eteneminen kieltenopiskelussa – työpaja Verkostoitumispäivässä I

Esittelimme Verkostoitumispäivän työpajassa yksilöllisen etenemisen kielenopiskelutapaa, jota olemme käyttäneet ranskan kieliluokkien oppilaiden kanssa syksyn ajan Topeliuksen koulussa. Tässä tekstissä avaamme lyhyesti työskentelytavan periaatteita.

Mistä yksillöllisen opiskelun työtavassa on kyse?

_20161110_202228

Työskentely alkaa oppilaan kanssa käytävästä keskustelusta, jossa oppilas opettajan kanssa määrittelee oman kielitaitonsa tason eurooppalaisen viitekehyksen asteikon avulla ja asettaa itselleen oppimistavoitteet, johon pyrkii jakson aikana. Lisäksi oppilas määrittelee arvosanatavoitteensa. Keskustelun jälkeen oppilas alkaa opiskella itseohjautuvasti sovittuja oppisisältöjä. Oppimateriaalina toimii ranskan kielen oppikirjasarja sekä kaikki mahdollinen verkosta ja printtinä löytyvä lisämateriaali oppilaan tason mukaan. Oppilaat tekevät tehtäviä yksin, pareittain, ryhmissä sekä opettajan avustuksella ja jokainen oppilas harjoittelee kaikkia kielen osa-alueita (kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä puhuminen ja kirjoittaminen) viikoittain useamman kerran ja eri tavoin.

Oppilas etenee kappale/asia kerrallaan omaa tahtia ja kirjaa etenemistään erilaisiin tukidokumentteihin. Oppilaat pitävät kirjaa suullisista pariharjoituksista, kuullun ymmärtämistehtävistä, opituista kielioppiasioista, sanastoista sekä suunnittelevat viikkoaikataulun, jonka mukaan etenevät työssään. Oppilaat suorittavat jokaisen kappaleen/asian opiskeltuaan pienen testin, jonka avulla he voivat varmistua oppimisestaan ja jatkaa seuraavaan kappaleeseen/asiaan. Lisäksi he arvioivat omaa oppimistaan sekä toisten oppilaiden onnistumista harjoitusten yhteydessä. Oppilaat valikoivat harjoituksista itselleen mieleisimmät harjoitukset sekä sellaisia, joiden uskovat auttavan heitä asian oppimisessa.

Jakson päätteeksi oppilaan kanssa käydään arviointikeskustelu, jossa oppilas esittelee jakson aikana suorittamansa tehtävät, testit sekä muut yhdessä sovitut työt (kirjoitelmat, videot, some-katsaukset, elokuva-arvostelut yms.). Arvosana määräytyy työmäärän ja sen laadun mukaan. Oppilaalla on mahdollisuus tehdä lisäsuorituksia, mikäli hän ei ole tyytyväinen yhdessä opettajan kanssa sovittuun arvosanaan tai ole saavuttanut asettamaansa tavoitetta. Arvosanaan vaikuttavat myös oppilaan työskentelytaidot, joita oppilas ja opettaja arvioivat jakson aikana. Arvioitavia asioita ovat mm. asenne ja työskentely oppitunneilla, ryhmätyötaidot, yhteisöllisyys ja työn suunnitelmallisuus.

Mitä yksilöllisen etenemisen työtapa vaatii opettajalta?

Yksilöllisen opiskelutavan käynnistäminen vaatii valmistelua, tukimateriaalien luomista sekä avointa mieltä että itseluottamusta. Lisäksi kullanarvoista on kollegoiden tuki, jonka avulla selviää ajoittaisista epätoivon puuskista. Ne syntyvät oppilaiden harjoitellessa uutta työskentelytapaa ja opettajan totutellessa siihen, että oppilaiden työskentelytavat ovat erilaisia ja ajoittain äänekkäitä, mutta silti tuloksellisia.

Mitä yksilöllisen etenemisen työtapa vaatii oppilailta?

Oppilaat tarvitsevat työskentelyn alussa aikaa totutella uuteen tapaan työskennellä. Osasta oppilaista työmäärä saattaa tuntua hallitsemattomalta, jolloin siihen on vaikea tarttua, mutta siinä luokkakaverit ja opettaja osaavat onneksi auttaa.

Cours de Francais

Oppilaamme ovat kuitenkin oppineet nopeasti ohjaamaan omaa työtään sekä ponnistelemaan kohti tavoitettaan. Tunneilla on iloinen ja työntäyteinen tunnelma, vaikka alkuun osa suhtautui työtapaan nyrpeästi. Nyt kysyttäessä kukaan ei halua vaihtaa opettajajohtoiseen tapaan takaisin. Lisäksi oppilaat kokevat ”isojen kokeiden” poisjättämisen erittäin huojentavana ja omien sanojensa mukaan oppivat asiat parantaakseen kielitaitoaan eikä koetta varten.

Miltä nyt muutaman kuukauden jälkeen tuntuu?

Cours de FrancaisVaikka matkalla on ollut muutama epäuskon hetki ja turhautumista sekä monta tuntia materiaalien valmistelua, olemme enemmän kuin tyytyväisiä uuteen työtapaamme. Tulokset ja työnlaatu ovat parantuneet jokaisen oppilaan kohdalla. Suurin muutos opettajan näkökulmasta on oppilaiden tuntityöskentelyn tehostuminen. Jokainen oppilas on nyt aktiivinen toimija, joka etenee työssään ja harjoittelee eri kielen osa-alueita monipuolisesti ja tehokkaasti jokaisella tunnilla. Tehokkaan kielenopiskelun lisäksi oppilaat oppivat arvokkaita yhteistyötaitoja, oman työn ohjaamista ja suunnitelmallisuutta. Aivan mahtavaa!

Mistä lisää tietoa?

Luonnollisestikaan emme ole keksineet työtapaa tyhjästä vaan seuranneet Pekka Peuran oppeja ja soveltaneet niistä oman mallimme. Jos koulussasi ei ole kollegaa, joka innostuu kokeilemaan kanssasi yksilöllisen etenemisen työtapaa, löydät kollegoita esimerkiksi Facebookin ryhmästä Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus, minne myös meiltä kiitos monista vinkeistä! Voit olla myös suoraan meihin yhteydessä ja kerromme mielellämme työtavastamme lisää vaikka sähköpostitse. Olet myös tervetullut seuraamaan tuntejamme koska tahansa.

Anniina Kapanen & Satu Koistinen Topeliuksen koulu

(sähköposti tulee perille osoitteella etunimi.sukunimi@turku.fi)