Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa

Yhteyshenkilö: Elina Sandelin
Tavoite: Projektin tavoitteena on varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen. Projektissa vahvistetaan henkilöstön osaamista varhaiskasvatuksen tuen antamisesta sekä levitetään tutkimusperustaisia menetelmiä päiväkoteihin. Tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja varhaiskasvatushenkilöstön arkeen, painopisteinä muun muassa kommunikaation ja kielenkehityksen tukeminen, neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tuki ja hyvinvointitaidot. Projektin avulla varaudutaan 1.8.2022 voimaan astuvaan varhaiskasvatuksen tukea koskevaan lakimuutokseen. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen pääsyä tarvitsemansa tuen piiriin oikea-aikaisesti riittävän varhaisessa vaiheessa.  Oikea-aikaisen tuen toteutumista edistetään kehittämällä kuntien toimintamalleja varhaiskasvatuksen tukea koskevissa järjestelyissä mukaan lukien vuorohoidon tukimallit ja yksityisen varhaiskasvatuksen tuen järjestelyt. Lasten oikea-aikaista tuen piiriin pääsyä vahvistetaan myös kehittämällä moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, sekä kehittämällä yhteistyökäytäntöjä varhaiskasvatuksen ja tukea tarvitsevien lasten perheiden kanssa.
Kohderyhmä: Projektissa mukana olevien kuntien varhaiskasvatushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa
Toteutusaika: 26.05.2021 31.07.2023
Toteutusalue: Turku, Aura, Masku, Rusko ja Sauvo
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupungin omarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektia Turun kaupungin logo