Kaikil hyvä opintie

Yhteyshenkilö: Tiina Vanhanen ja Emil Kusnetsoff (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite ja toimenpiteet: Hankkeessa viedään päätöksentekoon ja jalkautetaan toimintaan ensimmäisellä hankekaudella luodun Koulusegregaation vähentämisen tiekartan sisältämiä toimenpide-ehdotuksia koulusegregaation vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tiekartan toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
Odotettavissa olevat tulokset: Hankkeen tavoitteena on puuttua koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden eriarvoistumiskehitykseen ja vahvistaa lähikouluperiaatetta. Tarkoituksena on ottaa koulusegregaationäkökulma huomioon kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa ja näin pitkällä aikavälillä vaikuttaa eriytymiskehitykseen.
Toteutusaika: 1.5.2024-31.12.2025
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret, lapsiperheet
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun kaupunki