POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin

Yhteyshenkilö: Miia Lehtonen (miia.m.lehtonen@turku.fi)

Tavoite: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuoda helpotusta varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan jatkuvaa oppimista hyödyntämällä.

Teemoittain tavoitteet ovat seuraavat:

  • A. VARHAISKASVATUS
   Varhaiskasvatuksen osalta hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO) hakeutuvien ja opiskelevien henkilöiden määrää. Uusia VO-opintoihin lähteviä haetaan sekä ammatillisista opiskelijoista (etenkin perustutkinto opiskelijoista) että työelämässä olevista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalaa tai kasvatus- ja opetusalaa opiskeleville rakennetaan VO-opintoihin johtava opintopolku. Työelämässä jo olevien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien jatkuvan oppimisen tueksi hankkeessa levitetään ja jatkokehitetään Turun kristillisen opiston rakentamaa, työn ohessa suoritettavaa VO-koulutuspolun mallia.
  • B. SOSIAALI- JA TERVEYSALA
   Sosiaali- ja terveysalalla hankkeen tavoitteena on alan veto- ja pitovoiman parantaminen. Koulutuksen vetovoimaa kohennetaan mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla malleja ammattikelpoisuuden (lähihoitaja/hoiva-avustaja, myös varhaiskasvatuksen lastenhoitaja/ päiväkotiavustaja) nopeampaan ja sujuvampaan hankkimiseen opiskelijoille, joilla on entuudestaan alan osaamista, esim. muualla suoritettu tutkinto jota ei Suomessa tunnusteta.
  • C. JATKUVAN OPPIMISEN TUKI
   Jatkuvan oppimisen tuen teemassa tavoitteena on kehittää niin opiskelijoiden kuin työelämässä olevienkin jatko opintovalmiuksia, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjausosaamista sekä ohjausta tukevia menetelmiä ja välineitä toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi teemassa kehitetään jatko-opintokoordinaattorin työnkuva, jota myös pilotoidaan hankkeessa. Teeman työkokonaisuudessa toteutettavat toimenpiteet tukevat molempien muiden teemakokonaisuuksien työtä.

Odotettavissa olevat tulokset:

  • A. VARHAISKASVATUS
   Hankkeessa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan (perustutkinto-)opiskelijoille polkuopinnot korkea-asteelle varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin (jatkossa vo-opinnot).Työkokonaisuudessa jatkokehitetään Turun kristillisen opiston (TKO) Ohjauksen nivelet kuntoon  -hankkeessa kehittämää toimintamallia työssä olevien lastenhoitajien työn ohella tehtävistä vo-opinnoista. TKO on ohjannut opintoja yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa. Mallia jatkokehitetään ja pilotoidaan muilla hankealueilla. Se kohdistetaan työelämässä oleville varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja lastenhoitajan tehtävissä työskenteleville.
  • B. SOSIAALI- JA TERVEYSALA
   Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi kehitetään nopeampia, sujuvampia opintopolkuja alalle tuleville aikuisopiskelijoille, etenkin maahanmuuttajille. Osana työtä kehitetään joustava, työelämälähtöinen ja opiskelijan taustan (esim. työkokemus, ulkomainen tutkinto) huomioon ottava polku suomalaiseen ammattikelpoisuuteen (esim.lähihoitaja/hoiva-avustaja). Toiminnassa käytetään hyväksi International House Turun tekemää kehittämistyötä. Opiskelijarekrytointi ja koulutuspolkujen markkinointi alanvaihtajille tai ulkomailla alan tutkinnon suorittaneille näyttelee merkittävää osaa työkokonaisuudessa.Sote-alan työelämän pitovoimaa parannetaan hankkeessa kehittämällä aloittelevien työntekijöiden (et. maahanmuuttajien) ohjausta ja perehdytystä työpaikoilla ja työnantajien sekä työntekijöiden urasuunnitteluvalmiuksia. Urasuunnittelu integroidaan osaksi alan täydennyskoulutusten sekä ammatti- ja erityisammattitutkintojen sisältöjä yhteistyössä työelämän kanssa.
  • C. JATKUVAN OPPIMISEN TUKI
   Kokonaisuudessa kehitetään toimintamalleja, jotka tukevat korkeakouluopintojen edellyttämien opiskeluvalmiuksien saavuttamista sekä auttavat opiskelijoita hyödyntämään omaa osaamisperustaansa ja työssä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista opintojen tukena. Samalla tuetaan muita työkokonaisuuksia vahvistamalla koulutuksen järjestäjien osaamista 2. asteen jälkeisessä nivelvaiheyhteistyössä ja jatko-opintoihin ohjauksessa. Työ alkaa ohjauksen ja yhteistyön toimintamallien kartoittamisella; mallit ovat pääsääntöisesti kahdenvälisiä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten välillä, joten kattavaa selvitystä näistä ei ole.Pilotoitaviin ohjausmalleihin kuuluu mm. jatko opintokoordinaattorin työnkuvan luominen ja pilotointi ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämän työnkuvaan kuuluu ainakin jatko-opintojen markkinointi ja niistä tiedottaminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle, polku- ja väyläopintoihin liittyvät prosessit sekä opettajien tukeminen mm. korkeakouluissa vaadittavien opiskelutaitojen kehittämisessä sekä ohjauksessa. Tehtäviin kuuluu myös korkeakouluyhteistyö ja mahdollisten uusien, myös ei- paikallisten yhteistyökorkeakoulujen kartoittaminen.

Kohderyhmä:

Hankkeen tärkeimmät välilliset kohderyhmät ovat

  • varhaiskasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajat yleensä
  • toteutusalueen varhaiskasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan työnantajat, jotka tarvitsevat lisää koulutettua ja erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa ja ovat valmiita tukemaan omia työntekijöitään osaamisen ja mahdollisesti myös jatkotutkintojen hankkimisessa.

Lisäksi hankkeen levittämistyön kautta välilliseen kohderyhmään kuuluvat hankkeen ulkopuoliset ammatilliset oppilaitokset eri puolilla Suomea, ohjauksen ja maahanmuuttajatyön palveluntarjoajat sekä ammatillisen koulutuksen sidosryhmät (esim. ammattiliitot, yrittäjäjärjestöt).

Rahoitustuen määrä: Ryhmähankkeelle osoitettu tuen kokonaismäärä on enintään 1 029 559 euroa.

Toteutusalue: Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ryhmähankkeen toteuttajat:

  • Turun kaupunki, Päähankkeen toteuttaja
  • Länsirannikon Koulutus Oy, Osahankkeen toteuttaja
  • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Osahankkeen toteuttaja
  • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Osahankkeen toteuttaja
  • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Osahankkeen toteuttaja

Toteutusaika: 1.8.2023-31.7.2026

Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

EU-lipputunnus, jonka yhteydessä on teksti ”Euroopan unionin osarahoittama”.