JOE – Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi

Yhteyshenkilö: Anneli Frantti (anneli.frantti@turku.fi)

Tavoite: Jatkuvaa oppimista ohjataan ja toteutetaan maakunnassa yhteistyössä ja kokonaisuutena. Maakunnan elinvoimaa vahvistetaan koulutus- ja osaamistasoa nostamalla. Tehdään työllisyys- ja tuottavuusloikka.

Työkokonaisuudet, vastuutahot ja tavoitekuvaus:

1. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN SUUNTAAMINEN

 • Tk 1. Työelämärelevanssi, elinvoima ja työllisyys / Turun kaupunki

Jatkuvan oppimisen palvelupolkujen suunnittelu ja rakentaminen työelämälle ja oppijoille / yritys- ja henkilökohderyhmille, koulutusasteilla ja yli koulutusasterajojen. Työelämälle relevantit sisällöt ja tavoitteena osaamistason nostaminen ja alueen elinvoima. Pysyvän yhteistyön rakentaminen työllisyysalueen kanssa. Yhteistyö ennakointi- ja ohjaustyökokonaisuuksien kanssa.

 • Tk 2. Ennakointitiedon hyödyntäminen jatkuvan oppimisen koulutussuunnittelussa / Novida, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Koulutuksen järjestäjien ennakointitiedon saatavuuden, käytettävyyden ja analysoinnin systematisoiminen sekä ennakointikyvykkyyden parantaminen. Yrityksiltä kerättävän ennakointitiedon hankinnan järjestäminen säännölliseksi ja vaikuttavaksi. Ennakoinnin tietovarannon rakentaminen.  TK2 ohjaa ennakointikeskustelua ja osaamisen kehittämisen suunnittelua kattamaan sekä nopean reagoinnin että pidemmät linjanvedot.

 • Tk 3. Jatkuvan oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut / Raseko, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Maakunnallisen jatkuvan oppimisen ohjaus- ja tukipalvelukeskuksen luominen, rakenteet ja toimintatavat.
Koko ohjauspalvelun liittäminen soveltuvasti työllisyysalueeseen. Toimijoiden välisen yhteistyön ja yritysyhteistyön vahvistaminen, digipalveluiden tuottaminen ja jatkuvuutta vahvistavat sopimukset.

Pk-yrityksille tarjottavien ohjaus- ja tukipalveluiden verkoston kokoaminen ja palveluiden edistäminen.

2. JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

 • Tk 4. Vapaa sivistystyö jatkuvan oppimisen palveluntuottajana / Linnasmäen opisto

Varsinais-Suomen alueen 20 vapaan sivistystyön toimijan verkoston luominen ja yhteistyörakenteet sekä toimintatavat. Vapaan sivistystyön roolin vahvistaminen jatkuvassa oppimisessa. Osaamispolkujen rakentaminen muiden toimijoiden kanssa yhdessä ja rajat ylittäen. VST-koulutusten kytkeminen alueen toimijoiden jatkuvan oppimisen kokonaisuuteen.

 • Tk 5. Ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen palveluntuottajana / Raseko, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Ammatillisten oppilaitosten laaja-alaisten jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien rakentaminen koulutusasteittain ja yli koulutusasterajojen sekä palvelukuvausten tuottaminen. Pk-yritysten osaamisen kehittämisen tukeminen mm. suunnittelemalla osaamiskartoitustyökalu. Pk-yritysten osaamisen kehittämisen vahvistaminen.

 • Tk 6. Korkeakoulut jatkuvan oppimisen palveluntuottajana / Turun ammattikorkeakoulu

Alueen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen koulutusten ja palveluiden kokoaminen saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Henkilöstökoulutuksina suunnitellaan tarvelähtöisiä jatkuvan oppimisen koulutuksia ja/tai osaamisnäyttöjä työelämän osaamistarpeisiin.

Työllisyysalueyhteistyössä selvitetään työnhakijoiden osaamistarpeita ja tuetaan tarvelähtöisten koulutusten avulla alueen työllisyydenhoitoa.

 • Tk 7. Ruotsinkielinen jatkuvan oppimisen palvelupolku / Åbo Akademi

Ruotsinkielisen jatkuvan oppimisen ekosysteemin luominen Turunmaalla ja ruotsinkielisen jatkuvan oppimisen palvelupolun rakentaminen. Varmistetaan, että Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen strategiassa huomioidaan ruotsinkielisten erillistarpeet.

3.  JATKUVAN OPPIMISEN STRATEGIATYÖ

 • Tk 8. Jatkuvan oppimisen alueellinen ekosysteemi / Turun kaupunki

Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen strategiatyöskentelyn johtaminen, verkostot ja työryhmät.

Kohderyhmä:

Jatkuvan oppimisen palveluja tuottavat vapaan sivistystyön, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen koulutuksen järjestäjät sekä niiden henkilöstö Varsinais-Suomen alueella.

Hankkeen tärkeimmät välilliset kohderyhmät ovat: yritykset ja yrittäjäjärjestöt, työmarkkinaosapuolet, julkishallinnon elinvoima-, työllisyys- ja aluekehitysasioita hoitavat viranomaiset, järjestöt ja muut työelämän ja palveluiden kehittäjät sekä mainittujen organisaatioiden henkilöstö, jatkuvan oppimisen palveluja käyttävät oppijat.

Rahoitustuen määrä: Ryhmähankkeelle osoitettu tuen kokonaismäärä on

984 000 euroa

Toteutusalue: Varsinais-Suomi

Ryhmähankkeen toteuttajat:

 • Turun kaupunki, Päähankkeen toteuttaja
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Osahankkeen toteuttaja
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Osahankkeen toteuttaja
 • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Osahankkeen toteuttaja
 • Turun Ammattikorkeakoulu Oy, Osahankkeen toteuttaja
 • Åbo Akademi, Osahankkeen toteuttaja

Toteutusaika: 1.3.2024 – 31.7.2026
Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen sivusto: Jatkuva oppiminen – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia