Laadukas ja saavutettava Turun lukiokoulutus

Yhteyshenkilö: Julian Lindberg (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi)

Tavoite: Projektin tavoitteen on kehittää, pilotoida ja ottaa käyttöön sellaisia Turun lukiokoulutuksen yhteisiä laadunhallinnan, seurannan ja arvioinnin konkreettisia toimintamalleja ja työtapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja järkeviä huomioiden lukioiden rajalliset aika- ja henkilöstöresurssit ja joiden toteuttamiseen lukioiden henkilöstö on sitoutunut.

Toimenpiteet:

  • laaditaan lukiokoulutuksen laatukriteerit
  • hyödynnetään aiemmin tehtyä lukiokoulutuksen arviointijärjestelmä -dokumenttia soveltuvin osin
  • kehitetään digitaalinen laatutyön vuosikello ja verkkosivu työkaluineen
  • kehitetään yhteistyössä kaupungin tietopalveluiden kanssa lukiokoulutuksen johdon tarpeisiin räätälöity digitaalinen johdon työpöytä sisältöineen (mittari- ja raportointitiedot, tilastot, kyselyt)
  • kehitetään yhteisiä käytäntöjä nostaa esille koulutalokohtaisia ja koko lukiokoulutusta koskevia koulutuksen laadun kehittämistarpeita
  • kuvataan toimintamalli, miten esille nostetut kehittämisehdotukset käsitellään ja toimeenpannaan vastuutoimijoineen.
  • kartoitetaan saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävät hyvät käytännöt sekä yhteiset kehittämistarpeet
  • tehdään työsuunnitelmat esteiden poistamiseksi ja yhdenvertaisuutta lisäävien toimenpiteiden kehittämiseksi
  • kehitetään toimintamalli koulutuksen saavutettavuuteen liittyvien esteiden ja kehittämistarpeiden tavoitteelliseen tunnistamiseen

Kohderyhmä: Lukioiden opiskelijat, opettajat ja johto

Toteutusaika: 19.12.2022 – 31.12.2024.

Toteutusalue: Turku

Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki