Upplevelsestigen

Årskurs 1-2     Årskurs 3-6     Årskurs 7-9    Valbara besöksmål        Beställningssedel

Bibliotek   Entreprenörskap   Konsert   Motion   Museum  Natur och miljö   Teater   Åbo domkyrka

Vad är Upplevelsestigen?

Välkommen till Upplevelsestigen! Upplevelsestigen är en plan som utarbetats av Åbo stads bildningssektor. Planen utnyttjar olika arbetssätt och lärmiljöer och undervisningen tar regelbundet plats utanför klassrummet. Upplevelsestigen kan också utnyttjas då man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden. Upplevelsestigen stödjer för sin del att helhet skapas i undervisningen.

I undervisningen används utöver lokalerna inomhus och utomhus också naturen och byggd miljö. Bibliotek, centrum för idrott, konst och natur samt museer och många andra samarbetsparter erbjuder mångformiga lärmiljöer.

I läroplanen beskrivs eleven som en aktiv agent. Elevens lärande utvecklas då hen får positiva känslor, glädje över att lära och deltar i nyskapande verksamhet. Upplevelsestigen erbjuder sådana upplevelser. Upplevelsestigen har också en allmänbildande roll för eleverna i Åbo. Under sina skolår får eleverna en omfattande uppfattning om kulturutbud, naturstigar och företagslivet i vår stad.

I läroplanen för Åbo stad 2016 har Upplevelsestigen beskrivits på följande sätt:

”Upplevelsestigen är en plan som genomförs inom den grundläggande utbildningen. Den samlar utskolverksamheten till en enhetlig helhet. Upplevelsestigen stödjer målen för mångsidig kompetens, fenomenbaserat lärande och mångvetenskapliga lärområden samt målen och stoffen inom olika läroämnen. Under Upplevelsestigen får eleven vara med om olika lärmiljöer.
Genom bl.a. utfärder och besök får eleven erfarenheter av kultur, miljö, hållbar utveckling, motion och företagsamhet. Upplevelsestigen ingår i läroämnenas årskursspecifika målsättningar och innehåll. Under Upplevelsestigen samarbetar skolan med utomstående parter. Sådana parter är Åbo stads fritids- och miljösektor, lokala företag, föreningar, samfund och andra tänkbara samarbetsaktörer.”