Museum

 Museernas Upplevelsestig

Museernas Upplevelsestig är indelad i tre olika faser. På årskurs 1–2 ordnas två museibesök för alla elever och på årskurs 3–6 ordnas sammanlagt sex museibesök. Under årskurs 1–6 besöker eleverna de flesta museerna i Åbo. Under årskurs 7–9 granskas under varje årskurs ett fenomen. Lärarna ordnar minst ett museibesök i anslutning till fenomenet.

Besök inom ramen för Upplevelsestigen går att ordnas varje läsår. Museerna kan kalla skolorna på besök under vissa tidpunkter. Museerna kan dessutom erbjuda eleverna valbara helheter samt workshoppar. De kan finnas tillgängliga en begränsad tid eller vara begränsade till antalet. Lärområdena går att kombineras med varandra samt med det övriga utbud som Upplevelsestigen erbjuder. En del av besöken inom ramen för Upplevelsestigen är avgiftsfria och en del avgiftsbelagda.

Årskurs 1–2, Att utvecklas till skolelev: Nyfiken elev
I museerna fokuserar man på att stödja elevernas förmåga att tänka och lära sig hur man kan lära sig. Eleverna ges möjligheter att själva pröva och öva. Målsättningen är att eleverna får verktyg som behövs för att sätta ord på erfarenheter. Utöver att uppskatta eleverna då de lyckas med sina uppgifter, uppskattas också misstag. (K1: Förmåga att tänka och lära sig)

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 1 Att observera omgivningen

K1: Förmåga att tänka och lära sig

Biologiska museet
På naturutfärden lär sig eleverna att observera djur och natur samt tolka sina observationer. Besökets syfte är att hitta och identifiera djur samt mer djupgående förstå deras levnadssätt och naturen. Eleverna kan också tänka tillsammans om årstidernas betydelse.

Längd: 30 min. Max. gruppstorlek 15 elever. Kan ordnas som en 2 x 30 minuters guidning för 15+15 elever.
Läroämnen: omgivningslära

Åk 2 Vad är konst?

Vad är ett museum?K2: Kulturell och kommunikativ kompetens K4: Multilitteracitet

Åbo konstmuseum
En inblick i bildkonsten
Under besöket bekantar sig eleverna med konstmuseet och vad man kan se och göra i museet. Under guidningen bekantar sig eleverna med några konstverk med hjälp av sensoriskt material och genom att göras delaktiga. Vi söker efter svar på följande frågor tillsammans med guiden: Vad är ett konstverk och vad är ett museum?
Längd: 45 min
Läroämnen: Bildkonst

 

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 1–2 Minne, rötter och tradition

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

Kurala Bybacke   (valfri utfärd)
I ABC-tuppens fotspår
Vi bekantar oss med hur det var att gå i skola och bo på en lantgård på 1950-talet. Eleverna utforskar naturen runt Kurala Bybacke. Eleverna uppmuntras att göra observationer om sin omgivning och jämföra hur man levde förr med sina egna erfarenheter. Som guide fungerar antingen en folkskollärare eller en piga.
Längd: 60 min
Läroämnen: omgivningslära
Guidningen kan kombineras med en hantverksworkshop som räcker 60 minuter.Hantverksmuseet på Klosterbacken (valfri utfärd)
Vardag då och nu
Syftet är att eleverna lär sig att fästa uppmärksamhet vid vardagliga fenomen förr i tiden, förändringar i dessa samt människans aktivitet i vardagen. Eleverna bekantar sig bl.a. med boende, matlagning och föremål i anknytning till ljussättning. Därtill uppmuntras eleverna att jämföra levnadsförhållanden förr i tiden med sina egna upplevelser av vardagen.
Längd: 45 min, kan också ordnas utanför museets öppethållningstider.
Läroämnen: omgivningsläraJultraditioner
Syftet är att eleverna får bekanta sig med jultraditioner, seder och matkultur i anknytning till julfirandet förr i tiden.
Längd: 45 min, kan ordnas under museets öppethållningstider under julsäsongen
Läroämnen: Omgivningslära, religion, livsåskådningskunskap

Årskurs 3–6, Att utvecklas som elev: Varifrån kommer information?
I museerna uppmuntras eleverna till att hitta sådant som intresserar dem samt uttrycka sina egna åsikter. (K1: Förmåga att tänka och lära sig)

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 3 Arkitektur i Åbo

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

Sibeliusmuseum
Gräslig låda eller tjusigt betonghus?
I Sibeliusmuseet bekantar sig eleverna med arkitektur på en museiguidning både inom- och utomhus. Under guidningen funderar man över hur 1960-tals arkitektur passar in i ett landskap som i huvudsak domineras av byggnader från 1800-talet och en ek som planterats på 1700-talet. Hurdan byggnad är Sibeliusmuseet? Vad gör byggnaden speciell och varför är den skyddad? Vad betyder det att en byggnad är skyddad?
Längd: 60 min
Läroämnen: omgivningslära, bildkonst

 

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 4 Stadskultur
Läraren väljer museibesök A, B eller C.
K2: Kulturell och kommunikativ kompetens
A. Gården Qwensel och Hantverkarmuseet på Klosterbacken
Från Herrekanten till stadens bakgård
Eleverna besöker gården Qwensel och hantverkarmuseet på Klosterbacken. I museerna bekantar sig eleverna med hur det var att bo i staden på 1700- och 1800-talet. Eleverna uppmuntras till att jämföra det fattiga bostadsområdet på Klosterbacken med gården Qwensel som var ett förmöget borgarhem. Därtill uppmuntras eleverna att reflektera över skillnader i vardagslivet mellan dessa hem och vilka saker som enade invånare från stadens olika områden oberoende av stånd.
Längd: 90 min (30 min + 60 min) Max. gruppstorlek 20 pers. För en guidning på båda museerna bör man reservera 2 lärotimmar.
Läroämnen: historia, samhällsläraB. Hantverkarmuseet på Klosterbacken
Livet i stadens utkanter
Vi bekantar oss med Klosterbacken samt livet och vardagen för 200 årösedan. Under guidningen diskuteras bl.a. boendeförhållanden, vardagliga sysslor samt gamla yrken. Vi jämför livet förr och nu – vad har förändras och vilka saker känner vi igen idag?
Längd: 45 minuter, ordnas även från september till april då museet är stängd för allmänheten.
Läroämnen: historia, omgivningsläraHögtidstraditioner förr i tiden
Vi bekantar oss med jul- och påsktraditioner från förr, matkultur samt myter förknippade med högtider.
Längd: 45 minuter, ordnas med växlande tidtabell för årligen varierande målgrupper under jul- och påsksäsongen.
Läroämnen: huslig ekonomi, historia, religion, livsåskådningkunskap

C. Apoteksmuseet och gården Qwensel
Arbete och nöje
Under guidningen bekantar sig eleverna med tjänstemäns och ståndspersoners bostadsområde och sätt att leva före Åbos brand. I Finland anlände många saker först till Åbo, även det första apoteket grundades i Åbo. Vem fick studera medicin? Hur studerade man till apotekare?
Längd: 45 min. Gruppstorlek max.: 20 pers.
Läroämnen: Historia och samhällslära. Därtill kan man från guidningen införskaffa material till olika läroämnen, t.ex. till modersmål, musik och bildkonst och till dramaverkstäder.

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 5 I Åbo slott

Läraren väljer, besöker klassen slottet på åk 5. eller åk 6. Välj fenomen A eller B.

A) Historiska källor.
Åbo historia: Åbo och världen

K1: Förmåga att tänka och lära sig
K2: Kulturell och kommunikativ kompetens
K4: Multilitteracitet

B) Stadsbilden förändras

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

Åbo slott

A) Åbo slott – de tusen berättelsernas slott
Under besöket bekantar sig eleverna med Åbo slott som en del av europeisk och nordisk kultur under Sveriges välde. Till helheten hör statens historia, kulturhistoria, vetenskap och konst, världsbild och människornas livsmiljö. Kan genomföras som en helhet som räcker en eller flera lärotimmar.

Längd: Den guidade rundturen räcker ca 60 min per helhet, valbara teman bl.a. medeltiden, renässansen och grevens tid
Läroämnen: Temana historia, handarbete, mediefostran, arkitektur, geografi, matematik, gymnastik, religion, bildkonst, ordkonst, drama och musik kan anknytas till lärområdet.
Utöver guidningen är det möjligt att boka en workshop.

B) Åbo slott – porten till Aura å
Under besöket reflekterar eleverna över hur slottet, som än idag fungerar som en ikon för Åbo, har påverkat stadsbilden under århundradenas lopp. Till slottet kan anknytas lärområden i anknytning till t.ex. handel, trafik, försvar, självhushållning, byggnadskonst, innovationer och spridningen av europeisk kultur.
Längd: 60 min
Läroämnen: historia, samhällslära, geografi, omgivningslära

Åk 5 Bildkultur i nutiden och offentlig konst

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

K4: Multilitteracitet

Wäinö Aaltonens museum (WAM)
”Jag kunde också ha skapat det där!”
Eleverna bekantar sig med en bildkonstutställning med hjälp av bl.a. följande frågor: Varför har konstverken skapats och har någon fått pengar för att skapa dem? Varifrån kommer idéerna till verken och vad borde man egentligen tänka om dem? Hur har bildkonsten och den offentliga konsten förändrats från Wäinö Aaltonens tid till nutid? Guidningen är interaktiv och eleverna uppmuntras till att göra sina egna tolkningar och skapa en egen individuell upplevelse.
Längd: 60 min.
Läroämnen: Bildkonst

 

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 6 Historiska källor.

Åbo historia: Åbo och världen

K1: Förmåga att tänka och lära sig
K2: Kulturell och kommunikativ kompetens
K4: Multilitteracitet

Museet Aboa Vetus & Ars Nova
Det förflutna under markytan
På de guidade turerna bekantar sig eleverna med Aboa Vetus ruinområde. Genom att granska byggnader, ben och fynd reflekterar eleverna över vad man kan få reda på om det förflutna med hjälp av arkeologi. På samma gång bekantar sig eleverna med hur man bodde och levde på medeltiden i Åbo och hur staden har formats till sin nuvarande form under århundradenas gång.
Längd: 50min
Läroämnen: historia
Åk 6 Hållbar utveckling. Havet som näring, resurs och skyddsobjekt.

K3: Vardagskompetens

K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Forum Marinum
I Forum Marinum bekantar sig eleverna med sjöfart i Åboregionen. Eleverna reflekterar över kommersiell sjöfart, betydelsen av att skydda fiske och vatten. Eleverna reflekterar över förändring genom att ta del av sjöfarares berättelser. Varför färdas fartyg? Hur har fisket ändrats? Hur är det att arbeta på ett fartyg?
Längd: 60 min
Läroämnen: historia och omgivningslära. Helheten kan förverkligas i samband med sjömansworkshoppen (handarbete).
I Forum Marinum kan eleverna bekanta sig med sjöräddning och hur man på ett tryggt sätt rör sig på vatten (gymnastik).

Årskurs 7–9, Att växa som medlem i gemenskapen: Att kritiskt granska och tolka information
I museerna lär sig eleverna multilitteracitet och att kritiskt granska information. (K1: Förmåga att tänka och lära sig, K4: Multilitteracitet) På årskurs 7–9 granskas på varje årskurs ett fenomen. Lärarna väljer minst ett museibesök i anslutning till fenomenet.

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 7 Politik i kunskap och konst samt att påverka.

Varför är konst/historia/kultur viktigt?

K1: Förmåga att tänka och lära sig

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

K4: Multilitteracitet

Minst ett besök väljs

Museet Aboa Vetus & Ars Nova
Museet minns
Inom ramen för denna helhet studerar man museerna som gemensamma minnesorganisationer i samhället. Eleverna reflekterar över varför det är viktigt att dokumentera och bevara kulturarvet. Samtidigt granskar eleverna museerna som aktörer utgående från deras uppgifter. Delen presteras som diskussion och arbete i workshoppar i museets utställningslokaler.
Längd: 60 min
Läroämnen: bildkonst, historia, samhällslära

Wäinö Aaltonens museum (WAM)
”Bild, bild på väggen där!”
Eleverna bekantar sig med en utställning genom att använda diskuterande bildgranskningsmetoder (Visual Thinking Strategies). Eleverna lär sig att sätta ord på konstverk och diskutera deras innehåll och betydelser. Eleverna speglar utställningens verk mot sina egna liv och bildkultur samt olika fenomen för visuell kultur (t.ex. medie- och reklambilder, selfier).
Längd: 60 min
Läroämnen: Bildkonst, modersmål

Åbo konstmuseum
Konst för Åbobor sedan 1904
Under guidningen bekantar sig eleverna med konstmuseets uppgifter att samla, bevara och visa konst. Hur har konsten ändrats under museets existens och vad berättar det om den tidsperioden? Varför bevaras konstverk för kommande generationer?
Längd: 60 min
Läroämnen: bildkonst, historia

 

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 8 Finlands tillkomst.

Nationalstat och nationell väckelse, självständighet, förändring och kulturell mångfald.

K2: Kulturell och kommunikativ kompetens

K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Minst ett besök väljs

Åbo konstmuseum
Konst som ett sätt att uttrycka identitet förr och nu
Under guidningen bekantar sig eleverna med klassiska verk i samlingen samt museibyggnaden. Därtill undersöker eleverna hur bildkonst och arkitektur har varit en del av nationell väckelse och processen då det finska folket enades. Vad betyder det inom konsten att vara finländare? Vad betyder internationalism i konsten? Med hjälp av exempel reflekterar man över hur nationell identitet har byggts upp förr och hur den byggs upp nu.
Längd: 60 min
Läroämnen: Historia, bildkonst

Forum Marinum
Sjöstridskrafterna under freds- och krigstiden
Under guidningen bekantar eleverna sig, särskilt ur sjöstridskrafternas och sjöförsvarets synvinkel, med tiden då Finland blev självständigt och världskrigen utkämpades. Många lokala exempel från Åbotrakten finns med. Eleverna fördjupar sig i vanliga människors upplevelser genom berättelser av personerna i utställningen.
Längd: 60 min
Läroämnen: Historia
Sibeliusmuseum
Under museibesöket bekantar sig eleverna med Jean Sibelius, hans betydelse för Finland och den finländska musiken. Finlandia op. 26, som hör till Sibelius mest kända verk, kontrasteras mot Vårt land av Fredrik Pacius. Vad är en nationalsång? Var och till vad behövs den? Hur väljs en nationalsång? Vad är en nationell musikalisk identitet?
Längd: 60 min
Läroämnen: Musik, historia

 

Fenomen som granskas Beskrivning av lärområdet
Åk 9 Arbetslivet, att delta i samhället. Att bekanta sig med yrken, förändringar i arbetslivet, hållbar utveckling, globalitet.

K6: Arbetslivskompetens och entreprenörskap K7: Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Minst ett besök väljs

Apoteksmuseet och gården Qwensel
Blodiglar eller ibuprofen?
Hur har apoteket och apotekarens yrke förändrats? Vad köpte man från apotek förr och vad köper man nu? Vad är medicin och vem får sälja medicin? Hur har medicinen som vetenskap utvecklats? Vem var Josef Pipping, professor i medicin, som bodde i huset?
Längd: 60 min. Max. gruppstorlek 40 pers.
Läroämnen: historia, hälsokunskap, samhällslära

Forum Marinum
Arbete på havet
I Forum Marinum bekantar sig eleverna med olika yrken i anknytning till sjöfart och skeppsbygge samt förändringar som skett i de sjöfarandes vardag. Eleverna reflekterar över internationell sjöfart, trafikmedlens utveckling och globaliseringens effekter på särskilt finländsk kommersiell sjöfart.
Längd: 60 min
Läroämnen: historia, geografi, hälsokunskap
I samband med museibesöket kan man bekanta sig med den byggda kulturmiljön runt flodmynningen till Auraån och förändringar som skett i den (geografi).