Natur och miljö

På årskurs 1 leder klassläraren en stadsvandring och utfärd i den närliggande naturen.

Naturskolan i Runsala kallar årligen elever på årskurs 2–4 på besök för att studera naturteman som hör till omgivningslärans läroämne.

Sydvästra Finlands Avfallsservice aktiverar elever på årskurs 3–4 och bjuder in elever på årskurs 8 att bekanta sig med företagets verksamhetsorter.

En vårutfärd inom ramen för Upplevelsestigen planeras för elever på årskurs 5.
På årskurs 7–9 görs utfärder i den närliggande naturen under lärarens guidning.

Länkar till miljöfostran  Hållbar utveckling

Bitar från läroplanen:
Vid valet av lärmiljöer och arbetssätt på årskurs 1–6 beaktas funktionalitet, erfarenhets- och upplevelseaspekten, användningen av drama och berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet är att undersöka fenomen inom omgivningslärans olika ämnesområden i naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra.

På årskurs 7–9 genomförs undervisningen i biologi också i naturen och eleverna får genom undersökande lärande insikter i hur man söker biologisk kunskap. Naturen undersöks både i terrängen och med laboratoriemetoder. Upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande ökar glädjen i lärandet och väcker elevernas intresse att iaktta sin livsmiljö och förändringar i den.