Sivistystoimiala tiedottaa: Etäopetus jatkuu kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020 saakka, kaupunki tarjoaa tukea lapsiperheiden arkeen (FI, SE, EN)

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kouluissa järjestetään kuitenkin lähiopetusta sitä tarvitseville perusopetuksen 1.-3. luokkien lapsille, erityisen tuen päätöksen saaneille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille 20.3.2020 tehdyn linjauksen mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään pitämään toiminnassa normaalisti.

Myös perusopetuksen valmistava opetus tulee uusimman ohjeen mukaan lähiopetustarjontaan. Opettajat kontaktoivat oppilaita ja tiedottavat asiasta.

Kouluruokailumahdollisuus jatkuu noutokäytäntönä edelleen kaikille perusopetuksen oppilaille. Kouluruokailuun osallistuminen tai ruoan noutaminen koulusta vaatii ennakkoilmoittautumisen etäopetuksessa oleville oppilaille.

Päiväkodit ja esiopetus pidetään auki, jotta mahdollisimmat suuri osa kriittisissä tehtävissä toimivaa henkilökuntaa pystyy käymään töissä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Lisätietoja muutoksista löydät Turun kaupungin verkkosivuilta.

Koronatietoa ja tukea lapsiperheille: www.turku.fi/lapsiperheet-korona

Huolettaako koronavirus tai miten sen mukanaan tuomat muutokset ja rajoitukset vaikuttavat perheen arkeen?

Täältä saat tietoa mm. seuraavista asioista

· Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
· Oppimisen tuki lapsiperheille
· Kouluruokailu
· Neuvolat
· Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
· Apua huoleen ja ahdistukseen

www.turku.fi/lapsiperheet-korona

Skolorna och läroinrättningarna fortsätter med distansundervisning till 13.5, staden stöder barnfamiljerna i vardagen

I skolorna ordnas det enligt linjedragningen 20.3 närundervisning för elever på årskurs 1-3 , elever som behöver specialstöd samt de elever som omfattas av förlängd läroplikt. Åbo stad eftersträvar att den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet skulle fungera normalt.

Även den grundläggande utbildningens förberedande undervisning kommer att uppdatera instruktionerna för närundervisningen. Lärarna kommer att vara i kontakt med de elever som berörs.

Alla elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till skolbespisning. De elever som inte deltar i närundervisningen bör anmäla om sitt deltagande i skollunchen och huruvida de äter på plats eller tar portionen som i take-away format. Vårdnadshavarna instrueras om detaljer via wilma.

Daghemmen och förskoleundervisningen håller ännu öppet, så att största delen av den personal som arbetar i för samhällets funktion kritiska uppgifter ska kunna fortsätta sitt arbete.

Vårdnadshavarna kommer att informeras särskilt om besluten angående serviceavgifterna för småbarnspedagogiken.

Läs mer om förändringarna inom bildningssektorn under undantagstillståndet

Coronainformation och stöd för barnfamiljer:
www.turku.fi/sv/nyhet/2020-03-27_coronainformation-och-stod-barnfamiljer

Är du orolig för coronaviruset och hur de ändringar och begränsningar som det fört med sig påverkar din familjs vardag?

Här får du information om bl.a. följande saker

· Skol- och studerandehälsovårdens tjänster
· Stöd för lärande till barnfamiljer
· Skolmat
· Mödra- och barnrådgivningarna
· Barnfamiljernas socialtjänster
· Hjälp vid oro och ångest

www.turku.fi/sv/corona

Distance teaching continues in schools and educational institutions until 13 May, the City of Turku offers support with daily life for families with children

On 30 March, the Government decided that the previously ordered limiting measures to slow down the spread of coronavirus contagion and protect those in high-risk groups will be continued until 13 May 2020.

Limitations to early childhood education, teaching and education at different levels will be extended by one month until 13 May, at the same time preparing to continue exceptional arrangements in teaching until the end of term if required in order to limit the epidemic.

However, in accordance with the policy established on 20 March, contact teaching is arranged in schools for those basic education pupils in grades 1-3 who need it, particularly for those with a decision of special support and those in extended compulsory education. The morning and afternoon activities of basic education will be arranged normally, if possible.

According to new guidelines, also instruction preparing for basic education will be included in the selection of contact teaching. Pupils will be contacted and informed by teachers.

The option of having a school meal will continue as a pick-up practice for all basic education pupils. For pupils attending distance teaching, preregistration is required in order to take part in school meals or pick up food from the school.

Day care centres and preschool education will be kept open to enable employees working in critical functions to continue to go to work.

Guardians will be separately informed about the fees for early childhood education.

Further information about changes on the City of Turku website

**

Are you worried about coronavirus or wonder how the changes and limitations it has brought affect the daily life of your family?

Here you will find information e.g. on the following:

· School and student health care services
· Learning support for families with children
· School meals
· Child welfare clinics
· Social services for families with children
· Help with worry and anxiety

www.turku.fi/lapsiperheet-korona