Valinnaisuus Aurajoen yksikössä

PERUSTIETOA VALINNAISAINEISTA NUMMENPAKAN YLÄKOULUSSA :

 • Valinnaisaineita opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9
 • Oppilas tekee 4 valintaa ja niille varavalinnat 7. luokan kevätlukukaudella
 • 8.luokalla valinnaisuutta on 6 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 5 vuosiviikkotuntia
 • Valinnaisaineen valinta on sitova
 • Oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen valinnainen tunti(+varavalinnat), joka on jatkoa 7. luokan taide- ja taitoaineelle (MU, KU, KS, LI, KO).
 • Valittua taide- ja taitoainetta opiskellaan 2h viikossa 9.luokan loppuun asti. Valittua taide-ja taitoainetta ei arvioida todistuksessa erillisenä oppiaineena, vaan taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opiskeltavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että taitai- tunneista ei tule erillistä arvioita lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.
 • Lisäksi oppilas valitsee toisen valinnaisaineen (+varavalinnat) valinnaisainetarjottimelta, joka esitellään erikseen hyvissä ajoin lukuvuoden aikana niin oppilaille kuin huoltajillekin (B2-kielinä tarjottimelta löytyvät espanja ja saksa)
  Valittua valinnaisainetta opiskellaan 2h viikossa 9. luokan loppuun asti. Nämä valinnaisaineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa numerolla. A2-espanjan tai A2-saksan opiskelijat eivät valitse valinnaisainetta lainkaan – valinnaisaine heillä on jo kolmannella luokalla valittu A2-kieli, jota on opiskeltu 4.luokasta alkaen
 • Lyhytkursseja valitaan 8. luokalle kaksi (+varavalinnat). Näitä kumpaakin opiskellaan 1h viikossa. Lyhytkurssit ovat joko 2h pituisina syksyllä tai keväällä tai 1h pituisina koko lukuvuoden. Lyhytkurssi arvioidaan merkinnällä suoritettu.  9.luokkaa varten valitaan 8.luokalla uusi 1 lyhytkurssi. A2-ruotsin opiskelijat voivat valita vain yhden lyhytkurssin 8.luokalle eli 9.luokalla A2-ruotsin opiskelijoilla ei ole lainkaan lyhytkurssia.
 • Valinnaisryhmien muodostamisen periaatteet:
  On tärkeää, että oppilaat valitsevat valinnaisaineet oman kiinnostuksen mukaisesti.
  Kun samaa valinnaisainetta on valinnut riittävän monta oppilasta, tällöin valinnaisryhmä voidaan perustaa. Käytännön järjestelyiden kannalta on huomioitava, että koulun käytössä olevat resurssit, kuten tilat ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, esim. ryhmäkoko kotitaloudessa tai käsityössä, määrittelevät sen ettei oppilaalla voi olla samaa valintaa valinnaistuntina ja valinnaisaineena. Valintaa tehdessä oppilas voi kuitenkin valita saman oppiaineen taide- ja taitoaineen valinnaisen tunnin sekä valinnaisaineen, mutta ryhmiä tehdessä esim. kotitaloudessa sekä liikunnassa, voi tulla valituksi vain toiseen, jos hakijoiden määrä ylittää tarjolla olevat paikat ryhmissä. Valinnaisaineen ryhmiä muodostettaessa ei huomioida oletettua sukupuolta.

 

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

 • Yhteisenä oppiaineena opiskeltavien taito- ja taideaineiden päättöarviointi
  Kunkin taide- ja taitoaineen päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun ko. oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Mikäli oppilas ei valitse kotitaloudesta, kuvaamataidosta tai käsityöstä valinnaisia tunteja, saa hän päättöarvosanan näistä aineista jo seitsemännellä luokalla. Musiikkia opiskellaan myös 8. luokalla. Mikäli oppilas ei ole valinnut musiikista valinnaisia tunteja saa hän päättöarvosanan kahdeksannella luokalla. Liikuntaa kaikki oppilaat opiskelevat myös 9. luokalla, joten liikunnasta päättöarvosana annetaan vasta 9. luokalla.
 • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (=taitai-tunnit) (2vvh 8. ja 9. luokalla)
  Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opiskeltavien taide- ja taitoaineiden opetusta(MU, KU, KS, LI, KO) ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä arvioidaan noudattaen opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että taitai- tunneista ei tule erillistä arvioita lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.
 • Valinnaisaine(= pitkä valinnaisaine) (2vvh 8. ja 9.luokalla)
  Oppilas valitsee siis yhden pitkän valinnaisaineen, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla 2 tuntia viikossa. Tästä aineesta oppilas saa erillisen numeron lukuvuositodistukseen ja päättötodistukseen.
  Valinnaisen kielen (B2) arvosana lasketaan myös lukuaineiden keskiarvoon.
  Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2- kielestä(espanja, saksa), arvosana jätetään pois ja päättötodistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja siitä annetaan numeroarvosana. Jos A2-kieltä(ruotsi) opiskellaan B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä oppiaineena, annetaan myös siitä numeroarvosana päättötodistukseen.

 • Lyhytkurssit (1vvh)
  Oppilas valitsee 7. luokalla 2 lyhytkurssia, joita hän opiskelee yhden vuosiviikkotunnin laajuisena 8. luokalla. 8. luokalla hän valitsee yhden lyhytkurssin, jota hän opiskelee yhden vuosiviikkotunnin laajuisena 9. luokan ajan. Oppilas siis valitsee kaikkiaan 3 lyhytkurssia yläkoulun aikana. Nämä kurssit arvioidaan S(suoritettu) ja H(hylätty). Mikäli valinnainen katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen aineen arvosanaa (merkitty lyhytkurssin perään emoaineen kanssa esim. syventävä LI).
 • Valinnaisaineita opiskellaan ala- ja yläkoulussa 1.8.2016 voimaan tulleen OPS:n mukaan.

Alakoulu
Alakoulussa oppilaat opiskelevat valinnaisina aineina oppiainerajoja ylittäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia vuosiluokilla 4, 5 ja 6. Tavoitteena on hahmottaa opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja yhdistää eri tieteenaloja. Oppilaat valitsevat joka vuosi kaksi valinnaisainetta. Ryhmät voivat muodostua yli vuosiluokkarajojen. Opetusta on yksi vuosiviikkotunti joka luokka-asteella. Opetus järjestetään 45 min, 60 min tai 90 min oppitunteina riippuen käytännön järjestelyistä esimerkiksi vierailukäynneistä. Valinnaiset aineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa merkinnällä hyväksytty/hylätty. Valinnaiset aineet ovat joko syventäviä (sy) tai soveltavia (so).  Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa on kuvattu ne valinnaiset aineet, jotka vaihtuvat lukuvuosittain.

Yläkoulu
Keväällä 2024 seiskaluokan oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen, joka on jatkoa 7.luokalle valitulle taide-ja taitoaineelle (KO, KU, KS, LI, MU). Lisäksi oppilas valitsee toisen valinnaisaineen (= pitkä valinnaisaine) valinnaisainetarjottimelta. Näitä kahta ainetta opiskellaan 2h viikossa 9. luokan loppuun asti. Nämä valinnaisaineet arvioidaan lukuvuositodistuksessa numerolla.

Lyhytkursseja (= lyhyt valinnaisaine) valitaan 8. luokalle kaksi. Näitä kumpaakin opiskellaan 1h viikossa. Lyhytkurssit ovat joko 2h pituisina syksyllä tai keväällä tai 1h pituisina koko lukuvuoden. Osa kursseista on soveltavia (SO) ja osa syventäviä (SY). Lyhytkurssi arvioidaan merkinnällä suoritettu. HUOM! A-ruotsin opiskelija opiskelee vain yhtä lyhytkurssia.
9.luokkaa varten valitaan 8.luokalla uusi 1 lyhytkurssi.

Toteutuvat valinnaiset aineet yläkoulussa lv. 2023-24

8.lk
valinnaiset tunnit 2h/vko:
kotitalouden valinnaiset tunnit (4 ryhmää)
kuvataiteen valinnaiset tunnit
käsityön valinnaiset tunnit
liikunnan valinnaiset tunnit (2 ryhmää)
musiikin valinnaiset tunnit

valinnainen aine 2h/vko:
espanja B2-kieli
extra English
valinnainen kotitalous (2 ryhmää)
valinnainen kuvataide
valinnainen liikunta (2 ryhmää)
käsityö -Teknen työ (kovat materiaalit)
käsityö -Tekstiilityö (pehmeät materiaalit)

lyhyt kurssit (2h/vko joko syyslukukaudella tai kevätlukukaudella)
syyslukukausi:
kuvataide- lyhytkurssi
liikunta- kuntosali ja kehonhuolto
liikunta- palloilu
käsityö- teknisen työn omat projektit
käsityö- tekstiilityön omat projektit
ICT- tietokoneella taitavaksi
kotitalous- makuja meiltä ja muualta
terveystieto- hengenpelastajat
suomen kieli ja kirjallisuus – opi oppimaan
kevätlukukausi:
liikunta- kuntosali ja kehonhuolto
liikunta- palloilu
liikunta- skeittaus
käsityö- teknisen työn omat projektit
käsityö- tekstiilityön omat projektit
luonnontieteet – STEAM
kotitalous- makuja meiltä ja muualta
terveystieto- ​​​​​​​helli hyvinvointiasi

9.lk
valinnaiset tunnit 2h/vko:
kotitalouden valinnaiset tunnit (2 ryhmää)
liikunnan valinnaiset tunnit (2 ryhmää)
kuvataiteen valinnaiset tunnit
käsityön valinnaiset tunnit
musiikin valinnaiset tunnit
valinnainen aine 2h/vko:
​​​​​​​extra English
espanja B2-kieli
valinnainen kotitalous (2 ryhmää)
valinnainen kuvataide
valinnainen liikunta (2 ryhmää)
käsityö- teknisen työn perustekniikat
käsityö -tekstiilityö

lyhyt kurssit (2h/vko joko syyslukukaudella tai kevätlukukaudella)
syyslukukausi:
liikunta- retkeilykurssi
liikunta- rullalautailu
​​​​​​​historia- sotahistoria
suomen kieli ja kirjallisuus- loppukiri lähteville
kotitalous- ruokarytmi rullaamaan
kevätlukukausi:
liikunta- kuntoilu ja kehonhuolto
kotitalous- ruokarytmi rullaamaan
kuvataide- taiteellista vapautta
käsityö- tekstiilityön lyhytkurssi