Järjestyssäännöt

Nummenpakan koulun järjestyssäännöt

2.4 Järjestyssäännöt 

Koulun järjestyssäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Jokaisella yksiköllä on lisäksi tarkennetut järjestyssäännöt ohjeineen ja mahdollisine suosituksineen ja ne ovat nähtävillä koulun kotisivuilla. Järjestyssäännöt käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja tarvittaessa niitä kerrataan lukuvuoden aikana.

Oikeus turvalliseen koulupäivään
Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä – oppilailla, opetushenkilöstöllä ja muulla henkilökunnalla – on oikeus saada tehdä omaa työtään turvallisissa olosuhteissa. Oppitunneilla, juhlissa, retkillä ja kaikissa koulun tilaisuuksissa käyttäydytään kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Ketään ei saa vahingoittaa henkisesti eikä ruumiillisesti. Jokainen saa toimia omana itsenään ja jokaisen tulee kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä. Välitunneille siirrytään viivyttelemättä ja ne vietetään sovituilla välituntialueilla. Koulualueelta ei saa poistua ilman koulusta saatua lupaa.

Oikeus häiriöttömään työympäristöön
Oppiminen, kasvaminen ja työnteko onnistuu vain ympäristössä, jossa ei ole melua ja häirintää. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja. Koulualueella liikutaan rauhallisesti.

Hyvä käytös on osa aikuiseksi kasvamista ja aikuisuutta
Hyvä käytös on toisen ihmisen huomionottamista. Se tarkoittaa esim. tervehtimistä ja toisen kuuntelemista. Ystävällisessä ja kohteliaassa ilmapiirissä jokainen tuntee olevansa joukon jäsen.

Jokaisella on vastuu yhteisestä omaisuudesta ja koulun siisteydestä, eikä kenelläkään ole oikeus koskea ilman lupaa toisen omaisuuteen.

Kaikkea koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Koulutilat ja opetusvälineet pidetään siistinä ja kunnossa. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan, mikäli niitä on turmeltu. Jokaisen kouluyhteisön tulee voida luottaa siihen, ettei hänen omaisuuttaan oteta tai vahingoiteta.

Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuudellaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (POL 35 §). Tehtävä suoritetaan välitunnin aikana tai oppituntien jälkeen, jolloin huoltajia tiedotetaan asiasta.

Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta on tehnyt jotakin (esim. vahingoittanut tai hävittänyt toisen omaisuutta), laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän ja näin aiheuttanut vahingon (POL 47A §).

Kaikkia yhdessä olemiseen liittyviä sääntöjä ja kieltoja ei voida järjestyssääntöihin kirjata, joten jokaisen tulee osata käyttää tervettä harkintaa, toimia koulun sääntöjen hengessä ja ilmoittaa aikuiselle havaitsemistaan rikkeistä.

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

 • huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ensimmäisen poissaolopäivän aikana luokanopettajalle tai luokanvalvojalle
 • ensisijaisesti poissaolot ilmoitetaan Wilman avulla
 • opettajat kirjaavat poissaolot Wilmaan, josta huoltaja tarkistaa ja hyväksyy poissaolot omilla tunnuksillaan
 • etukäteen tiedossa olevat poissaolot anotaan seuraavasti:
  • yli 3 päivän pituiset myöntää rehtori tai apulaisrehtori
  • 1-3 päivän pituiset myöntää luokanopettaja tai luokanohjaaja
 • jos opettajat huomaavat, että oppilaalle kertyy luvattomia tai huolta aiheuttavia poissaoloja, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja tarvittaessa koulu kutsuu huoltajat keskustelemaan poissaoloista
 • jos oppilaan poissaoloihin ei tule muutosta, luokanopettaja tai luokanohjaaja ottaa yhteyttä kuraattoriin, joka jatkaa asian hoitamista

Vaarallisten esineiden hallussapito sekä tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen

 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa mitään vaarallisia esineitä, aineita, päihteitä eikä tupakkatuotteita
 • Terveys ja hyvinvointi –aihe on keskeinen sisältöalue useissa oppiaineissa
 • aihetta on mahdollista käsitellä erilaisten teemapäivien kautta, vanhempainilloissa yms.
 • KOR suunnittelee ja koordinoi ehkäisemiseen liittyviä teemapäiviä ym. yhteistyössä oppilaskunnan kanssa
 • oppilas, joka on jäänyt kiinni tupakkatuotteiden, alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä, otetaan kasvatuskeskusteluun (enimmillään 2 h), joka kirjataan ja ilmoitetaan huoltajalle
 • kasvatuskeskustelun pitää se opettaja, joka on tapahtuman nähnyt
 • oppilaalle voidaan määrätä myös jälki-istunto
 • toistuvista sääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä kirjallinen varoitus
 • kielletyt aineet ja esineet toimitetaan rehtorille ja huoltajalle ilmoitetaan asiasta


Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Koulun turvallisuussuunnitelmassa on kuvaus koulukuljetusta odottavien oppilaiden

 • valvonnan järjestämisestä
 • odotuspaikoista/koulualueen liikennejärjestelyistä
 • muusta turvallisuuteen liittyvästä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen

 • opetushenkilöstö ja muu henkilökunta valvovat ja puuttuvat välittömästi koulupäivän aikana tapahtuviin väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksiin
 • etä-, välitunnit ja teemapäivät yms. hoidetaan valvontavuorojen ja -listojen mukaisesti
 • opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö ilmoittavat huoltajille koulussa tai koulumatkalla tietoonsa tulleista häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta
 • koulussa on käytössä kiusaamista vastustava KiVa- toimintaohjelma, johon kuuluu kiusaamista ehkäiseviä oppitunteja
 • kiusaamistapauksen tultua ilmi KiVa- tiimin jäsenet selvittävät tapausta asianomaisten oppilaiden kanssa ja KiVa-tiimi on yhteydessä huoltajiin
 • järjestyssääntöjen ja Kiva-koulu toimintaohjelman merkitys ja sisältö selvitetään oppilaille oppitunneilla tai teemapäivissä ja huoltajille vanhempainilloissa lukukauden alussa ja tarvittaessa lukukauden aikana
 • oppilaskunta ja vanhempainyhdistys voi tehdä aiheeseen aloitteita yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään (KOR)
 • huoltajien on tärkeää olla yhteydessä koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöön, jos huomaavat/kuulevat kiusaamiseen liittyviä asioita

Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa

 • vakavissa pahoinpitelytapauksissa koulu ottaa yhteyttä poliisiin ja tiedottaa asiasta asianomaisia huoltajia
 • myös huoltajilla on oikeus päättää asianomistajana rikosilmoituksen tekemisestä
 • koulun tekemät toimenpiteet kirjataan

Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille

 • järjestyssääntöjen ja Kiva-koulu toimintaohjelman merkitys ja sisältö sekä yhteistyö viranomaisten kanssa selvitetään henkilökunnalle ja oppilaille oppitunneilla tai teemapäivissä ja huoltajille vanhempainilloissa lukukauden alussa ja tarvittaessa lukukauden aikana
 • yksikkökohtaiset järjestyssäännöt ovat luettavissa koulun kotisivuilla

Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi

 • suunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain opettajakokouksissa ja KOR:ssä tai kyselyin
 • suunnitelman mahdollisesta päivittämisestä vastaavat rehtorit ja koulun turvallisuusvastaavat

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

 • Nummenpakan koululla on erillinen kriisi- ja turvallisuussuunnitelma liitteineen


Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

 • oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajat osallistuvat tarvittaessa yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokoukseen ja toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
 • oppilaskunta ja vanhempainyhdistys osallistuvat erilaisten painopisteiden ja teemojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen vuosittaisten suunnitelmien mukaisesti
 • KOR on yhteistyöelin, jonne voi tehdä aloitteita
 • koulun yhteisöllisen (KOR) ja yksilöllisen (MAR) oppilashuollon toimintaa ja saatavuutta arvioidaan
 • koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmä (KOR) on tarvittaessa yhteydessä myös muiden järjestöjen edustajiin
 • nivelvaiheyhteistyöstä esiopetuksen ja alakoulun välillä vastaavat erityisopettajat tiedottaen rehtoreita
 • oppilaiden siirtyessä Nummenpakan alakoulusta yläkouluun tarvittava opetusta koskeva tiedonsiirto toteutetaan yhteistyössä alakoulun kanssa

Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi

 • oppilashuoltosuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain
 • yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa arvioinnista, tiedottamisesta ja seurantatietojen hyödyntämisestä
 • arviointi pitää sisällään esim.
  • yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa
  • käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ja tarve
  • koulun toimintakulttuuri, työrauha ja ilmapiiri

Nummen ja Halisten yksiköiden tarkennukset järjestyssääntöihin (PDF) (päivitys kesken; julkaistaan lokakuu 2023)

 

Aurajoen yläkoulun yksikön tarkennukset järjestyssääntöihin (PDF)

Aurajoen yksikön liikuntaohjeet (PDF)

Vanhempainyhdistyksen Nukkon kannanotto oppilaiden energiajuomien käyttöön koulussa 2016

Yle: Tiukka päätös Turussa: peruskouluissa ei saa juoda energiajuomia (25.10.2018)

Tallenna