Wilma-viesti kaikkiin koteihin (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Toimialajohtajan viesti oppilaille sekä huoltajille 16.3.2020 klo 17.47

Kaikki päiväkodit pysyvät toistaiseksi auki
Hallitus on päättänyt, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Oppilaitosten sulkeminen 18.3.-13.4.2020
Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittiset henkilöstöryhmät
Sivistystoimiala tiedottaa huomenna ko. ryhmistä.

Kouluterveydenhuolto vastaa yhdessä numerossa 
Epätietoisuutta on viime päivinä aiheuttanut se, saako töihin, kouluun tai hoitoon mennä, mikäli on palannut ulkomailta. Sosiaali- ja terveysministeriön 12.3.2020 antaman ohjeen mukaan kotona tulisi olla kahden viikon ajan.

Kouluterveydenhoidon toiveena on, että puhelinpalveluihin soitetaan nyt vain, mikäli on oireita ja syytä epäillä tartuntaa. Kouluterveydenhuollon neuvontapuhelinlinja puh.  02 2662012  on tarkoitettu Turun peruskoululaisten, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden neuvontaan.

Turussa 16.3.2020
Timo Jalonen

Wilma-meddelande till samtliga hem

Samtliga daghem hålls öppna tills vidare
Regeringen har beslutat, att småbarnspedagogikens enheter och förskoleundervisningen som ordnas i samband med dem hålls verksamma. På så vis tryggas småbarnspedagogiken för barn vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska för att samhället ska fungera, och för att föräldrarna ska kunna arbeta. Statsrådet linjerar, att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att arrangera barnets dagvård hemma, ska gå till väga så.

Stängning av läroanstalterna 18.3-13.4.2020
Skolornas, läroanstalternas samt folkhögskolornas lokaler stängs och närundervisningen avbryts. Undantagsvis arrangeras ändå närundervisning inom förskole- och grundläggande undervisning i årskurserna 1–3 för de barn, vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska för att samhället ska fungera. Undantagsvis arrangeras närundervisning även för de elever som får specialstöd och som behöver det, ändå på så sätt att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att arrangera barnets dagvård hemma gör det.

All yrkesutbildning, gymnasieutbildning samt undervisning och handledning för dem som arrangerar grundläggande utbildning arrangeras så omfattande som möjligt på alternativa sätt, bland annat i form av distansstudier, olika digitala inlärningsplattformer och -lösningar samt självstudier enligt behov.

Studentexamensproven arrangeras enligt den tidtabellen som publicerades 13.3.2020. Proven genomförs fram till 23.3.2020, med hälsomyndigheternas förordningar i beaktande.

Kritiska personalgrupper för samhällets funktioner
Bildningssektorn informerar om ifrågavarande grupper imorgon.

Skolhälsovården svarar på frågor
Osäkerhet har uppstått kring frågan huruvida den som återvänder från utlandsresa kan återgå till arbetet, skolan eller daghemmet. Enligt social och hälsovårdsministeriets direktiv 12.3.2020 bör man stanna hemma i två veckor efter hemkomst från utlandet.

Vi önskar att man kontaktar telefonrådgivningen enbart om man uppvisar symptom och det finns skäl att misstänka smitta. Skolhälsovårdens telefonrådgivningslinje:  02 2662012 är avsedd för rådgivning till Åbos elever inom den grundläggande utbildningen samt studeranden på gymnasierna och inom yrkesutbildningen.

I Åbo 16.3.2020
Timo Jalonen

Wilma message to be sent to all guardians

All Daycare centers stay open for now
The Finnish Government has decided that early childhood education and preschool all preeschool units stay open. The decision is to ensure that employers and workers of critical fields have the necessary access to day care so that the guardians are able to go to work. The Finnish Government encourages guardians to keep their children at home if it’s possible.

Closing of schools and institutes on during the period of 18.3.-13.4.2020
There is no contact teaching at schools, institutes and adult education centers and the properties are closed. Preschool education in school properties will continue. Basic education for students (in degrees of 1-3) whose guardians work in critical roles for the society will continue. The children with special support decision will have contact teaching, but the guardians who are able to provide home care during the day are encouraged to do so. The mentioned arrangements will take in effect on the March 18th, 2020.

All vocational, upper secondary and basic education is organised by other means and not by contact. Such means are distance teaching, different digital learning environments and solutions, for example, as well as independent learning if needed.

Matriculation exams will proceed in the fastened timeline according to the updated schedule of March 3rd, 2020. Potential future instructions from the health care professionals may affect the exams.

People who are critical to the society in crisis
The Education Division will issue a statement on March 17th, 2020 on the groups of people who belong to this category.

Contact school health care by one number only
The situation in the past days has created some confusion: Can one go to work, school or day care if one has returned from abroad? According to the Ministry of Health and Social affairs on March 12th, 2020 one should stay home for two weeks in guarantee after a travel outside of Finland.

School health care recommends that they are contacted only if there are symptoms present and you suspect coronavirus infection. The School health care coronavirus telephone service for the schoolchildren and young people in upper secondary and vocational schools in Turku: tel +358 2 266 2021

For more information on the coronavirus, please visit www.turku.fi/en/corona

In Turku on March 16th, 2020
Timo Jalonen, Director for the Education Division