Sivistystoimiala tiedottaa: Etäopetus jatkuu kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020 saakka, kaupunki tarjoaa tukea lapsiperheiden arkeen (FI, SE, EN)

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kouluissa järjestetään kuitenkin lähiopetusta sitä tarvitseville perusopetuksen 1.-3. luokkien lapsille, erityisen tuen päätöksen saaneille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille 20.3.2020 tehdyn linjauksen mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään pitämään toiminnassa normaalisti.

Myös perusopetuksen valmistava opetus tulee uusimman ohjeen mukaan lähiopetustarjontaan. Opettajat kontaktoivat oppilaita ja tiedottavat asiasta.

Kouluruokailumahdollisuus jatkuu noutokäytäntönä edelleen kaikille perusopetuksen oppilaille. Kouluruokailuun osallistuminen tai ruoan noutaminen koulusta vaatii ennakkoilmoittautumisen etäopetuksessa oleville oppilaille.

Päiväkodit ja esiopetus pidetään auki, jotta mahdollisimmat suuri osa kriittisissä tehtävissä toimivaa henkilökuntaa pystyy käymään töissä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Lisätietoja muutoksista löydät Turun kaupungin verkkosivuilta.

Koronatietoa ja tukea lapsiperheille: www.turku.fi/lapsiperheet-korona

Huolettaako koronavirus tai miten sen mukanaan tuomat muutokset ja rajoitukset vaikuttavat perheen arkeen?

Täältä saat tietoa mm. seuraavista asioista

· Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
· Oppimisen tuki lapsiperheille
· Kouluruokailu
· Neuvolat
· Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
· Apua huoleen ja ahdistukseen

www.turku.fi/lapsiperheet-korona

Skolorna och läroinrättningarna fortsätter med distansundervisning till 13.5, staden stöder barnfamiljerna i vardagen

I skolorna ordnas det enligt linjedragningen 20.3 närundervisning för elever på årskurs 1-3 , elever som behöver specialstöd samt de elever som omfattas av förlängd läroplikt. Åbo stad eftersträvar att den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet skulle fungera normalt.

Även den grundläggande utbildningens förberedande undervisning kommer att uppdatera instruktionerna för närundervisningen. Lärarna kommer att vara i kontakt med de elever som berörs.

Alla elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till skolbespisning. De elever som inte deltar i närundervisningen bör anmäla om sitt deltagande i skollunchen och huruvida de äter på plats eller tar portionen som i take-away format. Vårdnadshavarna instrueras om detaljer via wilma.

Daghemmen och förskoleundervisningen håller ännu öppet, så att största delen av den personal som arbetar i för samhällets funktion kritiska uppgifter ska kunna fortsätta sitt arbete.

Vårdnadshavarna kommer att informeras särskilt om besluten angående serviceavgifterna för småbarnspedagogiken.

Läs mer om förändringarna inom bildningssektorn under undantagstillståndet

Coronainformation och stöd för barnfamiljer:
www.turku.fi/sv/nyhet/2020-03-27_coronainformation-och-stod-barnfamiljer

Är du orolig för coronaviruset och hur de ändringar och begränsningar som det fört med sig påverkar din familjs vardag?

Här får du information om bl.a. följande saker

· Skol- och studerandehälsovårdens tjänster
· Stöd för lärande till barnfamiljer
· Skolmat
· Mödra- och barnrådgivningarna
· Barnfamiljernas socialtjänster
· Hjälp vid oro och ångest

www.turku.fi/sv/corona

Distance teaching continues in schools and educational institutions until 13 May, the City of Turku offers support with daily life for families with children

On 30 March, the Government decided that the previously ordered limiting measures to slow down the spread of coronavirus contagion and protect those in high-risk groups will be continued until 13 May 2020.

Limitations to early childhood education, teaching and education at different levels will be extended by one month until 13 May, at the same time preparing to continue exceptional arrangements in teaching until the end of term if required in order to limit the epidemic.

However, in accordance with the policy established on 20 March, contact teaching is arranged in schools for those basic education pupils in grades 1-3 who need it, particularly for those with a decision of special support and those in extended compulsory education. The morning and afternoon activities of basic education will be arranged normally, if possible.

According to new guidelines, also instruction preparing for basic education will be included in the selection of contact teaching. Pupils will be contacted and informed by teachers.

The option of having a school meal will continue as a pick-up practice for all basic education pupils. For pupils attending distance teaching, preregistration is required in order to take part in school meals or pick up food from the school.

Day care centres and preschool education will be kept open to enable employees working in critical functions to continue to go to work.

Guardians will be separately informed about the fees for early childhood education.

Further information about changes on the City of Turku website

**

Are you worried about coronavirus or wonder how the changes and limitations it has brought affect the daily life of your family?

Here you will find information e.g. on the following:

· School and student health care services
· Learning support for families with children
· School meals
· Child welfare clinics
· Social services for families with children
· Help with worry and anxiety

www.turku.fi/lapsiperheet-korona

 

Wilma-viesti kaikkiin koteihin (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Toimialajohtajan viesti oppilaille sekä huoltajille 16.3.2020 klo 17.47

Kaikki päiväkodit pysyvät toistaiseksi auki
Hallitus on päättänyt, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Oppilaitosten sulkeminen 18.3.-13.4.2020
Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittiset henkilöstöryhmät
Sivistystoimiala tiedottaa huomenna ko. ryhmistä.

Kouluterveydenhuolto vastaa yhdessä numerossa 
Epätietoisuutta on viime päivinä aiheuttanut se, saako töihin, kouluun tai hoitoon mennä, mikäli on palannut ulkomailta. Sosiaali- ja terveysministeriön 12.3.2020 antaman ohjeen mukaan kotona tulisi olla kahden viikon ajan.

Kouluterveydenhoidon toiveena on, että puhelinpalveluihin soitetaan nyt vain, mikäli on oireita ja syytä epäillä tartuntaa. Kouluterveydenhuollon neuvontapuhelinlinja puh.  02 2662012  on tarkoitettu Turun peruskoululaisten, lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden neuvontaan.

Turussa 16.3.2020
Timo Jalonen

Wilma-meddelande till samtliga hem

Samtliga daghem hålls öppna tills vidare
Regeringen har beslutat, att småbarnspedagogikens enheter och förskoleundervisningen som ordnas i samband med dem hålls verksamma. På så vis tryggas småbarnspedagogiken för barn vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska för att samhället ska fungera, och för att föräldrarna ska kunna arbeta. Statsrådet linjerar, att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att arrangera barnets dagvård hemma, ska gå till väga så.

Stängning av läroanstalterna 18.3-13.4.2020
Skolornas, läroanstalternas samt folkhögskolornas lokaler stängs och närundervisningen avbryts. Undantagsvis arrangeras ändå närundervisning inom förskole- och grundläggande undervisning i årskurserna 1–3 för de barn, vars föräldrar arbetar inom branscher som är kritiska för att samhället ska fungera. Undantagsvis arrangeras närundervisning även för de elever som får specialstöd och som behöver det, ändå på så sätt att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att arrangera barnets dagvård hemma gör det.

All yrkesutbildning, gymnasieutbildning samt undervisning och handledning för dem som arrangerar grundläggande utbildning arrangeras så omfattande som möjligt på alternativa sätt, bland annat i form av distansstudier, olika digitala inlärningsplattformer och -lösningar samt självstudier enligt behov.

Studentexamensproven arrangeras enligt den tidtabellen som publicerades 13.3.2020. Proven genomförs fram till 23.3.2020, med hälsomyndigheternas förordningar i beaktande.

Kritiska personalgrupper för samhällets funktioner
Bildningssektorn informerar om ifrågavarande grupper imorgon.

Skolhälsovården svarar på frågor
Osäkerhet har uppstått kring frågan huruvida den som återvänder från utlandsresa kan återgå till arbetet, skolan eller daghemmet. Enligt social och hälsovårdsministeriets direktiv 12.3.2020 bör man stanna hemma i två veckor efter hemkomst från utlandet.

Vi önskar att man kontaktar telefonrådgivningen enbart om man uppvisar symptom och det finns skäl att misstänka smitta. Skolhälsovårdens telefonrådgivningslinje:  02 2662012 är avsedd för rådgivning till Åbos elever inom den grundläggande utbildningen samt studeranden på gymnasierna och inom yrkesutbildningen.

I Åbo 16.3.2020
Timo Jalonen

Wilma message to be sent to all guardians

All Daycare centers stay open for now
The Finnish Government has decided that early childhood education and preschool all preeschool units stay open. The decision is to ensure that employers and workers of critical fields have the necessary access to day care so that the guardians are able to go to work. The Finnish Government encourages guardians to keep their children at home if it’s possible.

Closing of schools and institutes on during the period of 18.3.-13.4.2020
There is no contact teaching at schools, institutes and adult education centers and the properties are closed. Preschool education in school properties will continue. Basic education for students (in degrees of 1-3) whose guardians work in critical roles for the society will continue. The children with special support decision will have contact teaching, but the guardians who are able to provide home care during the day are encouraged to do so. The mentioned arrangements will take in effect on the March 18th, 2020.

All vocational, upper secondary and basic education is organised by other means and not by contact. Such means are distance teaching, different digital learning environments and solutions, for example, as well as independent learning if needed.

Matriculation exams will proceed in the fastened timeline according to the updated schedule of March 3rd, 2020. Potential future instructions from the health care professionals may affect the exams.

People who are critical to the society in crisis
The Education Division will issue a statement on March 17th, 2020 on the groups of people who belong to this category.

Contact school health care by one number only
The situation in the past days has created some confusion: Can one go to work, school or day care if one has returned from abroad? According to the Ministry of Health and Social affairs on March 12th, 2020 one should stay home for two weeks in guarantee after a travel outside of Finland.

School health care recommends that they are contacted only if there are symptoms present and you suspect coronavirus infection. The School health care coronavirus telephone service for the schoolchildren and young people in upper secondary and vocational schools in Turku: tel +358 2 266 2021

For more information on the coronavirus, please visit www.turku.fi/en/corona

In Turku on March 16th, 2020
Timo Jalonen, Director for the Education Division

Huoltajille ja oppilaille ohjeita 16.3.2020

Koska korona-virustilanne elää koko ajan, niin tässä alla vielä tiivistettyjä ohjeita ja koulun toimintamallit alkuviikkoon. Ohjeita päivitetään Wilmaan sitä mukaan, miten THL meitä viranomaisia ohjeistaa.

Tervehdys kaikille!

Oppilasta koskevat ohjeet:

 • oppilas ei tule kipeänä kouluun
 • jos oppilas sairastuu kesken päivän korona-virukseen viittaaviin oireisiin, toivottavaa on, että huoltaja hakee hänet kotiin. Ei yksin kävellen tai bussilla, vaan huoltajan kanssa.
 • oppilas tuo kouluun vain päivittäin tarvitsemansa opetusmateriaalit (=iPad/läppäri+oppikirjat ym.), muut oppimateriaalit säilytetään kotona aikaisemmin annetun ohjeistuksen mukaan, jotta tarvittaessa oppilaan etäopiskelu onnistuu
 • kun huoltaja jättää omalla ilmoituksella lapsen kotiin, tulee huoltajan tehdä poissaolopyyntö Wilmassa (ohjeet löytyvät Wilman tiedotteista). Tässä vaiheessa ei anneta erillistä etäopetusta, vaan oppilaat/huoltajat löytävät tehtävät Wilmasta.
 • jos oppilas matkustaa Suomen rajojen ulkopuolelle, niin rehtori määrää 14 vuorokauden etäopiskeluun paluun jälkeen (2 viikkoa). Huoltajan tulee tehdä poissaolopyyntö Wilmassa tästäkin poissaolosta (ohjeet löytyvät Wilman tiedotteista).
 • jos huoltaja pyytää oppilaalle lupaa poissaoloon ulkomaan matkaa varten, niin koulu ei myönnä niitä ainakaan seuraavien viikkojen aikana vedoten erillistilanteeseen
 • kaikki kerhotoiminta, uimakoulut sekä isot tapahtumat on koulussa peruttu toistaiseksi

yhteistyöterveisin

rehtori Jukka Laine
Nummenpakan koulu, Aurajoen yksikkö
p. 050-4323647

apulaisrehtori Katja Nousiainen
Nummenpakan koulu, Nummen ja Halisten yksiköt
p. 040-1925441

 

Sivistystoimiala Wilma-viesti kaikkiin koteihin 15.3.2020

Wilma-viesti kaikkiin koteihin

Lukiokoulutus siirtyy etä- ja verkko-opetukseen 

Turun kaupungin johto seuraa aktiivisesti valtion, THL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä muiden suurten kaupunkien suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kaupungin toimintojen, kuten koulujen sulkeminen edellyttää valtiotason päätöksiä, mutta kunta voi päättää tartuntatautilain päätöksellä toimipistekohtaisesta sulkemisesta.

– Tilanne on Turun sivistystoimialalla toistaiseksi odottava. Keskeytämme ensimmäisessä vaiheessa Turun työväenopiston ja Åbo Svenska Arbetarinstitutin toiminnan maanantaista 16.3. alkaen kahden viikon ajaksi, kertoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

 Lukiokoulutus siirtyy toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 alkaen etä- ja verkko-opetukseen sekä tuettuun itseopiskeluun. 

– Emme sulje lukioita vaan siirrymme toisenlaiseen opetukseen. Opettajat tulevat työjärjestyksensä mukaisesti lukioihin jatkamaan työtään. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti niin, että kaikki kokeet järjestetään ensi viikolla, Turun lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen kertoo.

Opiskelijoilla on mahdollisuus kouluruokailuun tai noudettavaan eväspakettiin. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin Wilman kautta.

Turun kaupungin sivistysala on lähettänyt kaikille huoltajille ja opiskelijoille Wilman kautta ohjeet yleisesti koronavirukseen varautumisesta kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Kotiin on jäätävä kaikissa hengitystieinfektion oireissa, sairaana ei saa tulla päiväkotiin tai kouluun.

Oppilaita ja opiskelijoita on pyydetty huolehtimaan siitä, että oppikirjat ja tärkeimmät opiskelutarvikkeet ovat otetaan koulusta kotiin mahdollisen karanteenin tai sairastumisen varalta. Mikäli koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa todetaan koronavirusta, tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita Wilmassa sekä puhelimitse.

Turun kaikki päiväkodit ovat auki maanantaina. Myös Turun ammatti-instituutin opetus toimii normaalisti.

Kouluterveydenhuolto vastaa yhdessä numerossa
Epätietoisuutta on viime päivinä aiheuttanut se, saako töihin, kouluun tai hoitoon mennä, mikäli on palannut ulkomailta.

– Kyselytulva on aiheuttanut kaupungin terveydenhoidon neuvontapuhelimien ruuhkautumista, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri infektiolääkäri Jutta Peltoniemi. Toiveenamme on, että puhelinpalveluihin soitetaan nyt vain, mikäli on oireita ja syytä epäillä tartuntaa.

Kouluterveydenhuollon neuvontapuhelinlinja puh.  02 2662012  on tarkoitettu Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontaan.

Mikäli oppilas kuuluu riskiryhmään tai hänen läheisensä, tulisi tilanteesta ottaa yhteyttä ylläolevaan puhelinnumeroon tai keskustella oman kouluterveydenhoitajan tai opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

Turussa 15.3.2020

Timo Jalonen

 

Tiedote huoltajille ja opiskelijoille koronavirukseen varautumisesta ja matkustamiseen liittyvät ohjeet 12.3.2020

Sivistystoimialan viestintä tiedottaa to 12.3.2020 klo 16:20

Koronaviruksesta on tullut Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin paljon kyselyitä esimerkiksi karanteeneista ja matkustamisesta. Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja toimintaohjeet päivittyvät kootusti sivulle:

suomeksi: www.turku.fi/korona
ruotsiksi: http://www.turku.fi/sv/corona
englanniksi www.turku.fi/en/corona jonka kautta sisällön saa käännettyä muille kielille.

Varautuminen kotona:

Koronavirustartuntoja ehkäistään hyvällä käsihygienialla ja huolehtimalla yskimishygieniasta. Tutustu hygieniaohjeisiin yhdessä lapsen kanssa.

Huolehdi siitä, että lapsi / nuori tuo joka päivä koulusta kotiin oppikirjat ja muut tärkeimmät opiskelutarvikkeet mahdollisen karanteenin tai sairastumisen varalta. Opetus järjestetään karanteenitilanteissa etäopetuksena.

Mikäli koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa todetaan koronavirusta, tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita Wilmassa sekä puhelimitse.

Oppilaat eivät saa tulla sairaana kouluun tai päiväkotiin. Kotiin on jäätävä heti kaikissa hengitystieinfektion oireissa. Mikäli lapsi / nuori sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai kouluterveydenhoitaja voi lähettää lapsen kotiin.

Puhelinnumerot:
Kouluterveydenhuolto avaa perjantaina 13.3. Turun peruskoululaisten, lukiolaisten, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden neuvontapuhelulinjan koronaan liittyen n. klo 10.30 lähtien.
Neuvontalinja: 022662012

Jos epäilet tartuntaa itselläsi tai lapsellasi, ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon.

 • Turun koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2714
 • omalle terveysasemallesi, p. 02 266 1130
 • työterveyshuoltoosi
 • Turun alueen yhteispäivystykseen p. 02 313 8800
 • Lasten ja nuorten päivystykseen (Tyks): p. 02 313 0263 ja 02 313 0470.

Puhelimessa terveydenhuollon henkilökunta haastattelee sinua ja arvioi tilanteen sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen saat toimintaohjeet.

Matkustusohjeet

Suomen ulkoministeriö on tänään torstaina 12.3.2020 linjannut, että kaikkea matkustamista ulkomaille tulee välttää. Koko maailma on tällä hetkellä epidemia-aluetta. Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: Epidemia-alueelta palaavien lasten ja nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Koronavirukseen liittyvissä terveysasioissa palvelee kouluterveydenhuollon koronaneuvontanumero 02 2662012. Rehtorilla on oikeus määrätä opiskelija etäopetukseen 14 päiväksi. Kouluun / oppilaitokseen tulee aina tehdä aina poissaoloilmoitus.

Kaikki Turun sivistystoimialan alaiset oppilas- ja opiskelijavaihdot ulkomaille perutaan varotoimena epävakaan jatkuvasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi 12.3.–31.7.2020.

Turun sivistystoimiala ei ota vastaan ulkomaalaisia vieraita 12.3.-31.7.2020, vaan siirtää vierailuja tai hoitaa ne etäyhteydellä.

Lomamatkojen osalta ulkoministeriö antaa viralliset matkustussuositukset ja niitä kannattaa seurata. Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ei voida ottaa kantaa matkustussuosituksiin, vaan kyse on aina jokaisen henkilökohtaisesta päätöksestä.

Yleistä:
Tilanne elää jatkuvasti, joten parhaiten pysyt kartalla seuraamalla sivua
www.turku.fi/korona sekä THL:n sivua

§  THL:n määrittämät koronaepidemia-alueet

————————

Meddelande till vårdnadshavare och studerande beträffande förberedelser inför coronaviruset och anvisningar beträffande resande

Åbo stads social- och hälsovårdstjänster har fått mycket frågor kring coronaviruset, t.ex. gällande karantäner och resande. Svar på oftast ställda frågor och handlingsanvisningar uppdateras och samlas på webbsidan:

på finska: www.turku.fi/korona
på svenska http://www.turku.fi/sv/corona

på engelska www.turku.fi/en/corona via vilken innehållet kan läsas på andra språk.

Förberedelser hemma:

Coronavirussmittan förebyggs genom god handhygien och hostningshygien. Bekanta dig med hygienanvisningarna tillsammans med barnet.

Se till att barnen och de unga varje dag tar med sig läroböckerna och annat viktigt studiematerial hem från skolan för en eventuell karantän. Undervisningen sker på distans i karantänsituationer.

Om det konstateras coronasmitta i en skola, en läroanstalt eller ett daghem så informeras vårdnadshavare och studerande i Wilma och per telefon.

Sjuka barn/ungdomar får ej komma till daghemmet/skolan. Man bör omedelbart stanna hemma om man uppvisar symptom på infektion i luftvägarna. Om barnet/ungdomen insjuknar under skoldagen har läraren eller skolhälsovårdaren rätt att sända hem eleven.

Telefonnummer:

Skolhälsovården öppnar en specifik linje för telefonrådgivning angående coronaviruset på fredag 13.3. från och med kl. 10.30. Linjen är öppen för Åbos elever inom den grundläggande utbildningen och studerandena på gymnasierna, yrkesinstitutet och yrkeshögskolan.

Telefonrådgivningens nummer: 02 2662012

Om du misstänker att du eller ditt barn har blivit smittad kontakta hälsovården per telefon.

 • Åbo stads telefonrådgivning om coronaviruset, tfn 02 266 2714
 • din egen hälsostation, tfn 02 266 1130
 • till företagshälsovården
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800
 • Jouren för barn och unga (Åucs): tfn 02 313 0263 och 02 313 0470.

Hälsovårdens personal intervjuar dig och utvärderar situationen samt konsulterar en infektionsläkare. Efter det får du anvisningar för hur du ska gå tillväga.

Reseanvisningar

Finlands utrikesministerium har i dag, 12.3 gett ut riktlinjer om att alla utlandsresor bör undvikas. Hela världen kan nu konstateras vara ett epidemiområde. Situationen utvärderas kontinuerligt.

De barn/ elever/studerande som återvänder från utlandsresor i epidemiområden bör komma överens med daghemmen och läroinrättningarna hur de återvämder till läroinrättningen i samråd med serviceproducenten, skolan, daghemmet.

STM: Skolhälsovårdens rådgivningslinje i coronafrågor svarar på frågor angående hälsofrågor relaterade till coronaviruset på telefonnumret: 02 2662012. Rektorerna har rättighet att beordra distansundervisning i 14 dagar. Frånvaroanmälan bör alltid göras till den aktuella skolan/läroanstalten.

Åbo stads bildningssektor följer utrikesministeriets reseanvisningar och rekommendationer. Coronavirusläget har ansetts vara allvarligt till den grad att några stora utbildningsanordnare även har beslutat begränsa resandet.

Alla elev- och studerandeutbyten som ordnas utomlands av Åbo stads bildningssektor ställs in som försiktighetsåtgärd under tiden 11.3–31.7.2020 på grund av det instabila coronavirusläget som förändras hela tiden.

Utrikesministeriet ger de officiella rekommendationerna för resor och det lönar sig att följa dem. Social- och hälsovården i Åbo kan inte ta ställning till rekommendationerna för resor utan det är alltid fråga om vars och ens personliga beslut.

Coronaepidemiområden fastställda av THL

TURUN TYTTÖJEN TALO

5. Ja 6. luokkalaiset tytöt saivat vieraita Turun Tyttöjen talo -toiminnasta. Toiminta on suunnattu 10-28 -vuotiaille tytöille. Apua sää läksyihin, kokeisiin harjoitteluun, harrastuksiin menemiseen ja yhdessä olemiseen. Kaikki toiminta on ilmaista.

Näistä kuvista saa lisätietoa Tyttöjen Talon toiminnasta:

Kannattaa ottaa Tyttöjen Talo seurantaan instassa, snäpissä ja tiktokissa  ja mennä rohkeasti mukaan toimintaan!

Remppakerho

Nummessä on toiminut maanantaisin remppakerho. Remppakerhoon on osallistunut 5. ja 6. luokkalaisia oppilaita. Remppakerhossa on korjattu rikkoutuneita tavaroita, maalattu seiniä, teipattu ikkunoita ja puuhasteltu yhdessä tehden koulun tiloista toimivia.

”Remppakerhossa on kivaa ja hauskaa!” (Lilli, 5.lk)

”Siellä on kivaa ja monipuolista.” (Selja 5.lk)

”Siellä on kivaa, puretaan ja rakennetaan.” (Onni, Miro ja Markus 5.lk)

Tässä muutamia kuvia kerhon toiminnasta:

hajonnut ompelukone korjauksessa
puutyöluokan seiniin puhtaat maalipinnat

 

Loppuvuoden juttuja

Katariinan koulun ja Nummen yksikön 1.luokkalaisten yhteistyönä toteutettu talvinen kuusi joulujuhlaan.
Nummen yksikön 1.lk ja 6.lk kummioppilaiden yhteinen toiminnallinen iltapäivä ennen joululomaa. Oppilaat yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat eri materiaaleja ja työtapoja hyödyntäen ykkösten tekemille pikkutontuille upeat tonttuovet.

Onnellista uutta vuotta 2020 ja mukavaa kevätlukukauden alkua!

AJANKOHTAISIA ASIOITA:

ke 8.1.2020 klo 18 tulevien 1.luokkalaisten huoltajien info Halisten yksikössä
to 9.1.2020 klo 18 tulevien 1.luokkalaisten huoltajien info Nummen yksikössä

to 16.1.2020 klo 18.30 tulevien 7.luokkalaisten oppilaiden ja huoltajien info Aurajoen yksikössä. Oppilaiden järjestämä buffetti auki jo klo 18.00

la 1.2.2020 klo 9-13 Kodin ja koulun päivä Nummenpakan koulun oppilalla kaikissa Nummenpakan koulun yksiköissä. Myös huoltajat tervetulleita!

ke 6.5.2020 tulevien 1.luokkalaisten ja heidän huoltajien tutustumispäivä Halisten yksikössä klo 8.30-10.00
to 7.5.2020 tulevien 1.luokkalaisten ja heidän huoltajien tutustumispäivä Nummen yksikössä klo 8.30-10.00