Sivistystoimiala tiedottaa 8.5.2020: Turussa perusopetus jatkuu lähiopetuksena, mahdollisimman väljästi ja ylimääräisiä kontakteja välttäen

Turun kaupungin peruskoulujen lähiopetus järjestetään 14.–30.5.2020 hallituksen ohjeiden mukaisesti. Opetuksessa koulujen sisä- ja ulkotiloja hyödynnetään monipuolisesti.

Alakouluissa oppilaiden koulupäivän aikana tapahtuvissa siirtymissä minimoidaan kontaktit muihin opetusryhmiin ja oppilaisiin. Opetuksen järjestämisessä opetusryhmät pysyvät päivän aikana mahdollisimman paljon samassa tilassa saman opettajan kanssa.

Yläkouluopetuksessa oppilaat pysyvät samoissa ryhmissä, mutta opettajien siirtyessä eri ryhmien välillä noudatetaan mahdollisimman vähäisten kontaktien periaatetta. Valinnaisaineiden osalta koulut voivat poiketa lukuvuoden normaaleista ryhmittelyistä turvallisuuden ja tartuntariskien minimoimiseksi.

Oppilaiden tulee lähtökohtaisesti osallistua lähiopetukseen

Perusopetuslaki velvoittaa oppilasta osallistumaan opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa vapautukseen haetaan rehtorilta ja koulu harkitsee luvan myöntämistä tapauskohtaisesti. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajien on ilmoitettava oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Oppilaan sairaus, oppilaan tai perheenjäsenen kuuluminen riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaololle. Hoitava lääkäri tekee arvion oppilaan tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta.

Koulu ei järjestä kotiin jääville oppilaille etäopetusta jäljellä olevana lukuvuonna.

Erityiset opetusjärjestelyt

Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Etäopetus voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvan, pitkäaikaissairaan tai infektioilta erityistä suojaamista vaativien oppilaiden kohdalla. Päätös järjestelystä perustuu hoitavan lääkärin arvioon.

Lähiopetusta voidaan osin korvata koulussa verkko-opetuksella henkilökunnan siirtymien välttämiseksi

Opettajien siirtymistä eri yksiköiden välillä vältetään. Opetusta toteutetaan lähiopetuksena yhden koulun tiloissa. Opettaja voi tarvittaessa opettaa oppitunnin myös etäyhteyksillä siten, että oppilaat ovat toisessa koulurakennuksessa samanaikaisesti toisen henkilön lähivalvonnassa. Tämä on voi olla tilanne ns. kiertävien opettajien kohdalla.

Tarvittaessa oppiaineesta vastaava opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuuden ja ohjeistaa toista opettajaa. Toinen opettaja pitää oppitunnin työjärjestyksen mukaisena ajankohtana, jolloin vältetään opettajien siirtymisiä yksiköiden välillä.

Kouluruokailu

Ruokailut toteutetaan Turun perusopetuksessa mahdollisimman suurta väljyyttä noudattaen koulukohtaiset tilat ja oppilasmäärät huomioiden. Koulut suunnittelevat ja toteuttavat itse ruokailut parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden turvallisuuden. Kouluruokailu voidaan toteuttaa esimerkiksi ruokalassa, luokassa tai muussa sisä- tai ulkotilassa, edellyttäen viranomaisohjeiden noudattamista.

Välitunnit kouluissa

Koulupäivät voidaan välituntien osalta rytmittää tavanomaisesta välituntijaosta poikkeavalla tavalla ylimääräisten lähikontaktien välttämiseksi. Välitunneilla opetusryhmät sijoitetaan omille välituntipihoille tai muihin taukopaikkoihin. Kouluissa opettajat vastaavat välituntivalvonnasta.

Koululaisliikenne

Fölin koululaisliikennettä valmistellaan tällä viikolla ja liikenne alkaa 14.5. Linja-autoja saadaan liikenteeseen riittävä määrä niin, että myös kaikki väistötiloihin siirtyvät oppilaat voidaan ottaa huomioon. Tällä hetkellä ei ole kansallista määräystä poikkeusjärjestelyistä koulukuljetuksissa. On käytännössä hyvin haastavaa järjestää käytettävissä olevan ajoneuvokaluston ja odotusaikojen puitteissa kovin merkittäviä muutoksia koulukuljetuksiin niin, että autossa ei ole useampia henkilöitä. Huoltajilla on halutessaan mahdollisuus kuljettaa oppilas itse ja saada tästä säädetty saattoavustus. Lisää tietoa kuljetuksista Seija Aitala (…@turku.fi), puhelin: 040 7751731, sekä oheisesta linkistä:

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset

Kouluun tutustumisvierailut

Alakoulujen tutustumisvierailut perutaan keväältä, mikäli nykyiset kokoontumisohjeet pysyvät voimassa. Koulut voivat järjestää tutustumisia viikolla 33 turvallisuusohjeita noudattaen. Yläkoulujen tutustumisvierailut on jo järjestetty tammikuussa.

Opiskeluhuollon palveluilta tukea

Kuluneen kevätlukukauden poikkeusoloissa oppilashuollon tarve on kasvanut ja kouluja pyydetään ottamaan se nyt huomioon. Oppilaiden osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja opiskeluhuollolliset tarpeet vaikuttavat myös ensi syksyn opetuksen järjestelyihin.

Lukuvuoden jäljellä oleva työaika 14.–30.5.2020

Kouluissa noudatetaan normaalia työaikaa ja työjärjestysten mukaista tuntijakoa tilanteen mukaan. Koululaiset saavat opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ainoa poikkeuspäivä on perjantai 29.5, joka saa olla teemapäivä.

Perusopetuksen lukuvuosi päättyy 30.5.2020. Tartuntariskin välttämiseksi kouluissa ei järjestetä normaaliajan mukaisia päättäjäisjuhlia.

Lisätietoja koulunkäynnistä: Oman koulun rehtorit tiedottavat asiasta Wilman välityksellä

Ystävällisin terveisin

Tommi Tuominen
palvelualuejohtaja, perusopetus