OPETUS

Peruskoulun yhteiset kehittämistavoitteet lukuvuonna 2020-21

Strategisten keihäänkärkien
toimeenpanosuunnitelma
2020-2021
Miten rehtori
edistää asiaa?
Miten opettaja ja
muu henkilökunta
edistää asiaa?
Miten oppilas edistää
asiaa? Miten asia
näkyy oppilaalla?
Miten todennetaan.
onko tavoitteeseen
päästy? (mittari)
Hyvinvointi.
Koulun omat tavoitteet
”Toimiva ja turvallinen kouluyhteisö, jossa  jokainen on arvostettu”

”kohtaaminen”
– oppilaan kuuleminen ja kokemus siitä, että tulee huomatuksi ja kuulluksi (arvostaminen)
– henkilökunnan keskinäisen vuoropuhelun edelleen kehittäminen ja luottamuksen kasvattaminen

Koulupoissaoloihin puuttuminen

Kuuntelee, luottaa, ohjaa ja
tukee sekä oppilaita että
henkilöstöä. 

Huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

 

Tekee yhteistyötä.

Seuraa aktiivisesti oppilaiden poissaoloja ja ryhtyy toimenpiteisiin tarvittaessa.

On kiinnostunut oppilaistaan;
tukee, kannustaa ja kuuntelee. 

On kiinnostunut työstään ja haluaa tehdä sen hyvin.

 

Huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

 

Tekee yhteistyötä.

Seuraa aktiivisesti oppilaiden poissaoloja ja ryhtyy toimenpiteisiin tarvittaessa.

Sitoutuu opiskeluun ja toimii hyvässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 

Oppilas tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja viihtyy koulussa.

 

Huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä

Oppilas käy säännöllisesti koulua ja tietää, että tarvittaessa voi aina olla yhteydessä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöön

Oppilaiden ja henkilöstön jaksaminen arjessa.

 

Arviointi- ja kehittämiskeskustelut

 

Kyselyt:
(alakoulu):
esim. KiVa-kysely
(yläkoulu):
esim. 7.luokkalaisten kouluviihtyvyyskysely

Epäselvien poissaolojen väheneminen ja säännöllisen koulunkäynnin sujuminen

”Hyvinvoiva kouluväki” Luo ja kehittää yhteistä koulukulttuuria.

Positiivinen kannustus ja ohjaus.

Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Tukee opetushenkilöstöä aktiivisesti kiusaamisen vastaisessa työssä

Luo ja kehittää yhteistä koulukulttuuria.
Positiivinen kannustus ja ohjaus. 

Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Ennakoidaan ja puututaan viipymättä koulussa esiin tulleisiin kiusaamis- ja ristiriitatilanteisiin.

Toimii kunnioittavasti
kouluyhteisössä sääntöjä noudattaen. 

Huolehtii omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Ilmoittaa heti kokemastaan tai näkemästään kiusaamisesta koulun opetus-tai oppilashuoltohenkilöstölle

Hyvinvointikysely (terveydenhuolto tekee)
Kiva-kysely (hyvinvointiosio) 

Poissaolojen aktiivinen seuranta ja varhainen puuttuminen.

KivaKoulu-kysely alakoulun puolella, yläkoulun puolella koulun omat kyselyt

Osaaminen ja kilpailukyky.
Koulun omat tavoitteet
Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa

Toimivat tuen järjestelyt koulussa

Oppimisen arviointi

Huolehtii henkilökunnan ajamukaisista laitteista ja rohkaisee opetushenkilöstöä kouluttautumaan

Mahdollistaa osaamisen
hyödyntämisen.

Huolehtii yhdenvertaisen arvioinnin toteutumisesta koulussa

Kouluttautuu aktiivisesti ja hyödyntää monipuolisesti käytössä olevia oppimisympäristöjä.

Tehdään aktiivista yhteistyötä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Tuen järjestelyiden suunnittelussa oppilas sekä huoltajat ovat aina mukana.

Yhteistyö ja oman osaamisen
jakaminen.

Toimii annettujen ja voimassa olevien arviointohjeistusten mukaisesti ja tiedottaa aktiivisesti oppilaita sekä huoltajia arvioinnin perusteista.

Oppilas tietää ja osaa hyödyntää oppimisessaan koulun digitaalisia oppimisympäristöjä.

Oppilas saa tarvitsemaansa tukea. Oppilas Ymmärtää työnteon merkityksen omien
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekee yhteistyötä.

Oppilas tietää mitä ja miten koulussa arvioidaan

Kyselyt

Arviointi- ja kehittämiskeskustelut; tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisesta keskustelu

Arvioinnin toteutuminen