Turun perusopetuksen nepsytuki

Nepsytuen tavoitteena:

 • vahvistaa varhaista tukea oppilaan omassa lähikoulussa, lähikouluperiaatteen edistäminen.
 • antaa vertaistukea henkilökunnalle: kaikkien tietojen, taitojen ja ymmärryksen lisääminen.
 • luoda kouluihin yhtenäiset, selkeät ja johdonmukaiset toimintatavat
 • kehittää kouluja nepsy-ystävällisemmiksi
 • aistiesteettömyyden edistäminen

Koulunepsyopettajat

 • Koko työyhteisön tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen nepsyasioista:
  • Tiedottaa ja luo keskustelua työyhteisössä nepsyasioista esimerkiksi koulun kokouksissa ja ottaa   huomioon nepsynäkökulman koulun asioihin liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Lisää   hyväksyvää ja positiivista asennetta nepsyoireileviin oppilaisiin ja nepsyasioihin.
  • On mukana kehittämässä koulun toimintatapoja nepsy-ystävällisemmiksi (koulun yhteiset, selkeät ja   johdonmukaiset toimintatavat, rauhallinen ilmapiiri).
  • Edistää aistiesteettömyyttä (selkeys, häiriötön oppimisympäristö, aistikuormituksesta palautumisen   mahdollistaminen koulupäivän aikana) ja kehittää oppimisympäristöjä nepsy-ystävällisemmiksi (kuten   välineet).
  • Tukee työyhteisön jäseniä sopivien toimintatapojen löytämisessä sekä tukee luokka-arjessa selviytymistä eri   työskentelytavoin, jotka sovitetaan kunkin koulun toimintakulttuuriin (esimerkiksi   havainnointi luokassa tai   yhteisopettajuuden kautta).
  • ​Konsultoi pyydettäessä oman koulun tai alueen muiden koulujen henkilökuntaa nepsyasioissa (kuten   opettajia, koulunkäynninohjaajia ja APIP-väkeä) yksin tai työparina aluenepsyopettajan, toisen   koulunepsyopettajan ja/tai sairaalakoulun konsultaatiotahon kanssa.
 • Osallistuu säännöllisesti Turun nepsykokouksiin ja -koulutuksiin ja toimii yhteistyössä Turun nepsyopettajien verkostossa kehittäen koulujen nepsytukea.
 • Kehittää omaa nepsytietouttaan eri tavoin.

Aluenepsyopettajat (eteläinen, pohjoinen, itäinen, ruotsinkielinen ja yläkoulu)

 • Tapaa säännöllisesti alueen koulunepsyopettajia ja toimii kokousten koollekutsujana
 • Tapaa säännöllisesti Turun aluenepsyopettajia
 • Näissä tapaamisissa edistetään alueen nepsyasioita ja kehitetään Turun yleisopetuksen   nepsytukea. Lisäksi tapaamisissa pidetään yllä ja kehitetään nepsyopettajien nepsytietoutta.   ​
 • Tekee yhteistyötä nepsyasioiden edistämiseksi Turun alueen nepsytoimijoiden kanssa (​Turun hallinnon, hoitotahojen, sosiaalitoimen ja 3. sektorin kanssa).
 • Päivittää tarvittaessa Turun oppimisen tuen palvelusivuston nepsyosiota ja järjestää vähintään kerran vuodessa nepsyinfon Turun kaupungin opettajille esimerkiksi Teamsissa.
 • Konsultoi pyydettäessä alueen koulujen henkilökuntaa nepsyasioissa (kuten opettajia, koulunkäynninohjaajia ja APIP-väkeä) yksin tai työparina koulunepsyopettajan ja/tai sairaalakoulun konsultaatiotahon kanssa.
 • Kehittää omaa nepsytietoutta eri tavoin.

https://twitter.com/turkusivistys/status/1592789570655031298

https://www.turku.fi/uutinen/2023-01-13_lisaa-tukea-neuropsykiatrisesti-oireileville-oppilaille

https://www.turku.fi/uutinen/2023-03-30_tietoa-taitoa-ja-tyokaluja