KiVa-skola

Cygnaeus skola använder sig av KiVa-skola modellen vars syfte är att förebygga mobbning och skapa en kultur i skolan, där mobbning är oacceptabelt. Detta görs konkret genom att alla elever i åk 1 och 3 deltar i 10 stycken KiVa-lektioner. Lektionerna är strukturerade och det finns en kontinuitet under hela läsåret. Med hjälp av KiVa-lektionerna kan man influera normer i elevgruppen (synen på kamratrelationer, hur man beter sig mot varandra), så att alla i gruppen har det bra samt påverka hur barnen agerar om de upptäcker mobbning. I de andra årskurserna jobbar klasserna med bl.a. Mieli- och Friends-materialet under hela läsåret, för att stöda elevens eget välmående samt kompisrelationerna.

I skolan finns också ett KiVa team vars mål är att arbeta kring välmående hos eleverna och vid behov ta upp olika teman i olika årskurser. I Cygnaeus skolas KiVa-team fungerar lärare och skolgångshandledare, sammanlagt mellan åtta till nio personer. Antalet kan variera mellan olika läsår. Vi strävar till att det finns med personal från olika årskurser. KiVa-teamet arbetar förebyggande genom att lösa konflikter i ett tidigt skede. För att kunna göra detta behöver teamet få veta om händelserna. Till KiVa-teamet kommer ärenden oftast via klasslärare, men även via elever och vårdnadshavare.

Vid händelser som kommer till teamets kännedom, tar två representanter från teamet tag i ärendet. Arbetssättet är först enskilda samtal med alla berörda parter och därefter oftast samtal med de berörda tillsammans. Även vårdnadshavare har möjlighet att delta i diskussioner. Efter detta görs det upp en plan för uppföljning tillsammans med de inblandade eleverna. I planen kommer man överens om antalet träffar, var träffarna äger rum och hur de ser ut. Uppföljningens mål är att fler incidenter inte inträffar. Det som diskuteras vid varje samtal dokumenteras. Vårdnadshavaren informeras om processen via Wilma.

 

Om du som vårdnadshavare har en oro kring ditt barn och hens kamratrelationer, ta i första hand kontakt med klassläraren. Du kan också kontakta KiVa-teamets kontaktperson Pia Sidbäck via e-post: pia.sidback@edu.turku.fi eller Wilma.

Mobbningsförebyggande plan i Cygnaeus skola