Undervisning

Skolan har en speciell karaktär både som finlandssvensk skola och en skola där två- och flerspråkighet beaktas. I  praktiken förverkligas detta genom att vi samarbetar med andra finlandssvenska kulturinstitutioner,  bekantar oss systematiskt med det finlandssvenska i Åbo samt uppmärksammar finlandssvenska högtider och seder.

Vi  satsar även specifikt på att stärka elevernas språkkänsla genom en satsning på modersmålet. Satsningen på modersmålet syns bl.a. genom ett ökat antal modersmålstimmar s.k. mo+ timmar som finns insatta på läsordningen.

Vi har en mångsidig språkundervisning i engelska, finska, franska, spanska och tyska.

Vi betonar elevens väg till kunskap. Vårt mål är att skapa en positiv inlärningsmiljö i vilken eleven har möjligheter till att utnyttja sina egna resurser för att utvecklas som lärande individ. Vi vill ge eleverna redskap och nycklar för livslångt lärande. Elevens självvärdering är en viktig del av inlärningsprocessen.

Vi satsar på skapande verksamhet genom att låta skapande och kreativa arbetssätt genomsyra undervisningen.