Stöd för lärande och skolgång

 

Trestegsstödet  

Stöd för lärande och skolgång ges på tre stödnivåer: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.  

Mer information om trestegsstödet: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/stod-larande-och-skolgang 

Stöd av klasslärare  

Klasslärare ger individuell handledning under lektioner och kan erbjuda stödundervisning före eller efter skoldagen. 

Stöd av skolgångshandledare  

I skolan arbetar skolgångshandledare. Till deras uppgifter hör att stöda elevens skolgång och inlärning i samarbete med klassläraren/ämnesläraren.  


Läxläsningshjälp
  

Eleverna erbjuds vid behov läxläsningshjälp före eller efter skoldagen enligt överenskommelse med klasslärare/ämneslärare och vårdnadshavare.   


Hjälpmedel
  

Skolan erbjuder olika slags hjälpmedel för att stöda eleverna i deras skolgång, t.ex. för att öka koncentrationen i klassen och för att Skolgångshandledarens stöda läsning och skrivning. Hjälpmedel erbjuds enligt elevens individuella behov.  


Differentiering av undervisning och bedömning
 

Undervisningen och bedömningen anpassas enligt elevernas individuella behov genom t.ex. varierande arbetsmängd och arbetsmetoder i klassen.   


Specialundervisning
  

Beroende på elevens behov av stöd ges specialundervisning individuellt, i smågrupper eller inne i klassen. Specialundervisning ges i förebyggande syfte inom det allmänna stödet. Ifall eleven har behov av specialundervisning under en längre tid eller i flera ämnen får eleven specialundervisning inom det intensifierade och särskilda stödet.   

Speciallärarna samarbetar med klasslärarna och ämneslärare och erbjuder specialpedagogisk handledning.  

Inom specialundervisningen prioriteras elever i årskurs 1 och 2 för att stärka grunderna i läsning, skrivning och matematik.   

Speciallärarna gör regelbundna kartläggningar med alla elever i läsning, läsförståelse, skrivning och matematik. Vid behov görs individuella kartläggningar.