Likabehandling

Välkommen till vår likabehandlingssida.

Skolor förutsätts ha en likabehandlingsplan, Åbo stad håller just nu på att uppdatera sina riktlinjer för hur planen ska se ut.

Vi kommer på basen av detta att uppdatera vår plan. (1.10.20)

“I de finländska skolorna är segregationen mellan könen i hög grad en särutveckling mellan könen och en obalans som framgår i bland annat ämnesvalen, den praktiska undervisningen, inlärningsresultaten, bedömningen av eleverna samt skol- och undervisningspersonalens sammansättning. I skolornas praktiska verksamhet och verksamhetsmiljöer finns det dessutom fortfarande olika typer av sedvänjor och praxis som gäller arbetsfördelningen och är differentierande.” (THL) 

“Jämställdhetslagen ålägger läroanstalter att årligen göra upp en jämställdhetsplan i samarbete med personalen och representanter för studerande eller elever. Planen ska utveckla verksamheten vid läroanstalten. Jämställdhetsplanen ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget vid läroanstalten, de åtgärder som behövs för att främja jämställdheten samt en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten. Utbildningsanordnaren bär ansvar för att utarbeta en jämställdhetsplan som är specifik för ifrågavarande läroanstalt. Diskrimineringslagen definierar kraven på likabehandlingsplaner vid läroanstalter.” (THL)

 

Våren 2021 jobbar vi med dessa teman:

  • Elevens delaktighet i skolvardagen. 
  • Trakasserier (t.ex. genom glåpord, kommentarer etc.).