Yhteistä ihmettelyä, vaikeita kysymyksiä, rikastavaa keskustelua ja innostavaa oivaltamista!

Esimerkiksi otsikon sanoin voisin vastata, jos joku kysyisi, että minkälaista se teidän POLJIN -yhteistyö on.

POLJIN – polkuja jatko-opintoihin on ESR+ ryhmähanke, jossa jokaisella oppilaitoksella on sekä omia kehittämistavoitteita että kaikille yhteisiä ”POLJIN -polkujen rakentamisen tavoitteita” ja näihin liittyvää työkokonaisuuksien koordinaatiotehtäviä.

WinNova vastaa Salon seudun ammattiopiston kanssa Varhaiskasvatuksen työelämän polun rakentamisen koordinaatiosta. Työkokonaisuuteen kuuluvat myös kaikki muut POLJIN oppilaitokset Linnasmäki, Novida ja Turun ammatti-instituutti.

Olemme nyt alkuvuoden aikana päässeet verkostossa mielestäni kokemaan kaikkia otsikossa mainittuja asioita. Alun hämmennyksestä ja yhteisestä ihmettelystä olemme päässeet siihen, että osaamme jo tehdä oikeita kysymyksiä, jotka johdattavat meitä eteenpäin kehittämistyön polulla. Olemme tavanneet säännöllisesti teams-tapaamisissa, joissa on käyty rikastavaa keskustelua, kerrottu missä vaiheessa missäkin oppilaitoksessa mennään ja napattu toisten tekemisestä taas uusia vinkkejä oman oppilaitoksen polun eteenpäin viemiseen. Lamppuja on syttynyt ja oivalluksia on tullut hurjasti ja se innostaa taas hyppäämään polulla askeleen eteenpäin ja kohtaamaan jälleen uusia ihmettelyn aiheita.

Mitä aiheita olemme ihmetelleet?

Tällä hetkellä keskiössä ovat olleet korkeakouluyhteistyön rakentamiseen liittyvät käytänteet sekä ammatillisten oppilaitosten sisällä olevat POLJIN-opintojen käytänteet ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan laatiminen.

Tämän hetken ajatuksen mukaan POLJIN -polku voitaisiin nähdä ns. kaksi latuisena polkuna, jossa rinnakkain kulkevat yliopisto-opiskelu avoimen yliopistotarjonnan mukaan sekä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelu paikallisen tutkinnon osan sisältöjen mukaan. Paikallisen POLJIN -tutkinnon osan kautta opiskelija voisi saada esimerkiksi tukea tieteelliseen kirjoittamiseen ja toisaalta tukea myös ammatilliseen kasvuun hoitajasta vakaopeksi.

Mutta kuten kaimani Salosta hyvin totesi: ”Tänään asia näyttäytyy tältä, huomenna se voi näyttäytyä eriltä”. Siinäpä onkin hyvin kiteytettynä kehittämiseen liittyvä ihmettelyn, kysymysten, keskustelun ja oivallusten pyörä, joka tuo jatkuvasti uusia asioita ratkottavaksi. Olemme kehittämisen polulla, joka elää ja muuttuu koko matkan aikana, kunnes meillä on maali näkyvissä ja mallit kirkkaina ja toiminta oppilaitoksissa käynnissä. Sitä kohti siis jatkossakin tällä innokkaalla POLJIN ryhmällä!

 

POLJIN -yhteiskehittämistä kuvaavan tervehdyksen tarjosi
Mirva Julkunen, kehittämisasiantuntija
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Poljin – hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan jatko-opintomahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on helpottaa tätä ongelmaa jatkuvan oppimisen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa. Toimenpiteet tässä keskittyvät opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen erityisesti aikuisopiskelijoilla ja maahanmuuttajilla. Hankkeessa kehitetään myös jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä, sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Vuodesta 2019 alkaen on Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun terveysalan yhteistyönä tarjottu lähihoitajaopiskelijoille AMK-polkuopintoja (15 op) osana perustutkintoa. Vuonna 2022 yhteistyö laajeni polkuopinnoista väyläopinnoksi, joiden laajuus on 35 opintopistettä. Väyläopinnot sisältävät osasuorituksena myös perushoitotyön harjoittelujakson.

Opiskelijat suorittavat Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun polku- ja väyläopintoja omana ryhmänä ja opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana opettajia kummastakin organisaatiosta. Lähiopetus tapahtuu osin ammatti-instituutin ja osin ammattikorkeakoulun tiloissa. Tiiviissä yhteistyössä toteutettavien polku- ja väyläopintojen kautta toisen asteen opiskelija saa tarvittaessa tukea ja ohjausta itsenäiseen oppimiseen ja verkkotyöskentelyyn, jota korkeakouluopinnot edellyttävät. Kurkistus korkeakouluopintoihin tuottaa hyvän pohjan omalle uralle ja mahdollisille jatko-opiskelusuunnitelmille.

Nyt käynnissä olevan Poljin-hankkeen aikana (2023–2026) on tarkoitus laajentaa lähihoitajaopiskelijoille tarjottavan opetustarjonnan määrää niin, että ensimmäisen lukukauden opinnot sairaanhoitajaopinnoissa on mahdollista suorittaa jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Lisäksi ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen mahdollistetaan myös aikuisopiskelijaryhmille. Ohjausmenetelmiä ja opetustarjonnan markkinointiväyliä kehitetään hankkeessa kysyntää vastaaviksi.

Polkuja-tervehdyksen tarjosi
Marja-Liisa Gustafsson
Turun ammatti-instituutti
marja-liisa.gustafsson@edu.turku.fi