Tietoa hankkeesta

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hanke on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ESR+ ryhmähanke, jonka päähakijana toimii Turun kaupunki ja osatoteuttajina Länsirannikon Koulutus Oy, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Turun kristillisen opiston säätiö sr.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuoda alueellista ja maakunnallista helpotusta varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan jatkuvaa oppimista hyödyntämällä. Hanke pyrkii tavoitteissaan valtakunnallisesti levitettävissä oleviin tuloksiin varhaiskasvatuksen jatko-opintopolkujen tarjoamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoiman parantamisessa.

Hankkeen tarpeen taustoitus

Varhaiskasvatus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto kärsivät työvoimapulasta, ja molemmilla aloilla tilanteen odotetaan pahenevan vuosikymmenen loppua kohden. Varhaiskasvatuksessa ennakoitu työvoimapula koskee erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa. POLJIN-hanke pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan luomalla sosiaali- ja terveysalaa sekä kasvatus- ja ohjausalaa ammatillisella toisella asteella opiskeleville polun varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin. Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään Turun kristillisen opiston aiemmassa hankkeessa (Ohjauksen nivelet kuntoon/OPH) luomaa mallia, jossa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevät saavat mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon työnsä ohessa. Mallia kokeillaan koko hankealueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Sosiaali- ja terveysalalla hanke keskittyy jo alalla työssä olevien urakehityksen edistämiseen täydennys- ja jatkokoulutusten (ammatti- ja erityisammattitutkinnot) avulla. Jatkuvaan oppimiseen pohjautuvaa urasuunnittelua kehitetään yhdessä alan työnantajien kanssa. Alan pitovoiman lisäksi hankkeessa kehitetään myös sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa. Toimenpiteet tässä keskittyvät opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen aikuisopiskelijoilla ja etenkin maahanmuuttajilla. Erityinen kohderyhmä ovat ulkomaisen alan tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajat, joiden tutkinto ei tuo suomalaista ammattikelpoisuutta; näille rakennetaan joustava, työelämälähtöinen, tutkintoon nopeutetussa ajassa johtava polku.

Mainittuja alakohtaisia toimenpiteitä tukemaan hankkeessa kehitetään jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Jatko-opintoihin hakeutumista edistämään hankkeessa pilotoidaan myös ammatillisten oppilaitosten jatko-opintokoordinaattorin työnkuva.

Tavoitteet ja odotetut tulokset

Varhaiskasvatuksen osalta hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO) hakeutuvien ja opiskelevien henkilöiden määrää. Uusia VO-opintoihin lähteviä haetaan sekä ammatillisista opiskelijoista (etenkin perustutkinto-opiskelijoista) että työelämässä olevista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja työelämässä olevat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, jotka ovat kiinnostuneita opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Kehittämisen tuloksena syntyy:
Tulos 1: Varhaiskasvatuksen opettajan opintopolku ammatillisella toisella asteella sosiaali- ja terveysalaa tai kasvatus- ja ohjausalaa opiskeleville.
Tulos 2: Varhaiskasvatuksen opettajan opintojen -malli työelämässä toimiville lastenhoitajille.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi hankkeessa kehitetään nopeampia, sujuvampia opintopolkuja alalle tuleville aikuisopiskelijoille, etenkin maahanmuuttajille. Osana työtä kehitetään joustava, työelämälähtöinen ja opiskelijan taustan huomioon ottava polku suomalaiseen ammattikelpoisuuteen. Sote-alan työelämän pitovoimaa parannetaan hankkeessa kehittämällä aloittelevien työntekijöiden ohjausta ja perehdytystä työpaikoilla ja työnantajien sekä työntekijöiden urasuunnitteluvalmiuksia. Urasuunnittelu integroidaan osaksi alan täydennyskoulutusten sekä ammatti- ja erityisammattitutkintojen sisältöjä yhteistyössä työelämän kanssa. Kohderyhmänä ovat Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja alalla työskentelevät henkilöt, työttömät tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan yritykset.

Kehittämisen tuloksena syntyy:
Tulos 3: Joustavat ja työelämälähtöiset polut -malli Suomessa tunnustettuun ammattikelpoisuuteen

Jatkuvan oppimisen tuen kehittämiskokonaisuudessa tavoitteena on kehittää niin opiskelijoiden kuin työelämässä olevienkin jatko-opintovalmiuksia, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjausosaamista sekä ohjausta tukevia menetelmiä ja välineitä toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Näiden tavoitteiden edistämiseksi teemassa kehitetään jatko-opintokoordinaattorin työnkuva, jota myös pilotoidaan hankkeessa. Teeman työkokonaisuudessa toteutettavat toimenpiteet tukevat molempien muiden teemakokonaisuuksien työtä. Kohderyhmänä ovat teemojen A ja B kohderyhmät sekä yleisesti korkea-asteen jatko-opintoja suunnittelevat ammatilliset opiskelijat.

Kehittämisen tuloksena syntyy:
Tulos 4: Ammatillisen oppilaitoksen jatko-opintokoordinaattorin työnkuva.
Tulos 5: Jatko-opintoihin hakeutumista, jatko-opintovalmiuksia sekä toisen asteen opintojen jälkeistä nivelvaihetta tukevat ohjausmenetelmät ja –materiaalit.