Yhteistä ihmettelyä, vaikeita kysymyksiä, rikastavaa keskustelua ja innostavaa oivaltamista!

Esimerkiksi otsikon sanoin voisin vastata, jos joku kysyisi, että minkälaista se teidän POLJIN -yhteistyö on.

POLJIN – polkuja jatko-opintoihin on ESR+ ryhmähanke, jossa jokaisella oppilaitoksella on sekä omia kehittämistavoitteita että kaikille yhteisiä ”POLJIN -polkujen rakentamisen tavoitteita” ja näihin liittyvää työkokonaisuuksien koordinaatiotehtäviä.

WinNova vastaa Salon seudun ammattiopiston kanssa Varhaiskasvatuksen työelämän polun rakentamisen koordinaatiosta. Työkokonaisuuteen kuuluvat myös kaikki muut POLJIN oppilaitokset Linnasmäki, Novida ja Turun ammatti-instituutti.

Olemme nyt alkuvuoden aikana päässeet verkostossa mielestäni kokemaan kaikkia otsikossa mainittuja asioita. Alun hämmennyksestä ja yhteisestä ihmettelystä olemme päässeet siihen, että osaamme jo tehdä oikeita kysymyksiä, jotka johdattavat meitä eteenpäin kehittämistyön polulla. Olemme tavanneet säännöllisesti teams-tapaamisissa, joissa on käyty rikastavaa keskustelua, kerrottu missä vaiheessa missäkin oppilaitoksessa mennään ja napattu toisten tekemisestä taas uusia vinkkejä oman oppilaitoksen polun eteenpäin viemiseen. Lamppuja on syttynyt ja oivalluksia on tullut hurjasti ja se innostaa taas hyppäämään polulla askeleen eteenpäin ja kohtaamaan jälleen uusia ihmettelyn aiheita.

Mitä aiheita olemme ihmetelleet?

Tällä hetkellä keskiössä ovat olleet korkeakouluyhteistyön rakentamiseen liittyvät käytänteet sekä ammatillisten oppilaitosten sisällä olevat POLJIN-opintojen käytänteet ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan laatiminen.

Tämän hetken ajatuksen mukaan POLJIN -polku voitaisiin nähdä ns. kaksi latuisena polkuna, jossa rinnakkain kulkevat yliopisto-opiskelu avoimen yliopistotarjonnan mukaan sekä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelu paikallisen tutkinnon osan sisältöjen mukaan. Paikallisen POLJIN -tutkinnon osan kautta opiskelija voisi saada esimerkiksi tukea tieteelliseen kirjoittamiseen ja toisaalta tukea myös ammatilliseen kasvuun hoitajasta vakaopeksi.

Mutta kuten kaimani Salosta hyvin totesi: ”Tänään asia näyttäytyy tältä, huomenna se voi näyttäytyä eriltä”. Siinäpä onkin hyvin kiteytettynä kehittämiseen liittyvä ihmettelyn, kysymysten, keskustelun ja oivallusten pyörä, joka tuo jatkuvasti uusia asioita ratkottavaksi. Olemme kehittämisen polulla, joka elää ja muuttuu koko matkan aikana, kunnes meillä on maali näkyvissä ja mallit kirkkaina ja toiminta oppilaitoksissa käynnissä. Sitä kohti siis jatkossakin tällä innokkaalla POLJIN ryhmällä!

 

POLJIN -yhteiskehittämistä kuvaavan tervehdyksen tarjosi
Mirva Julkunen, kehittämisasiantuntija
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Poljin – hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan jatko-opintomahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on helpottaa tätä ongelmaa jatkuvan oppimisen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa. Toimenpiteet tässä keskittyvät opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen erityisesti aikuisopiskelijoilla ja maahanmuuttajilla. Hankkeessa kehitetään myös jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä, sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Vuodesta 2019 alkaen on Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun terveysalan yhteistyönä tarjottu lähihoitajaopiskelijoille AMK-polkuopintoja (15 op) osana perustutkintoa. Vuonna 2022 yhteistyö laajeni polkuopinnoista väyläopinnoksi, joiden laajuus on 35 opintopistettä. Väyläopinnot sisältävät osasuorituksena myös perushoitotyön harjoittelujakson.

Opiskelijat suorittavat Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun polku- ja väyläopintoja omana ryhmänä ja opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana opettajia kummastakin organisaatiosta. Lähiopetus tapahtuu osin ammatti-instituutin ja osin ammattikorkeakoulun tiloissa. Tiiviissä yhteistyössä toteutettavien polku- ja väyläopintojen kautta toisen asteen opiskelija saa tarvittaessa tukea ja ohjausta itsenäiseen oppimiseen ja verkkotyöskentelyyn, jota korkeakouluopinnot edellyttävät. Kurkistus korkeakouluopintoihin tuottaa hyvän pohjan omalle uralle ja mahdollisille jatko-opiskelusuunnitelmille.

Nyt käynnissä olevan Poljin-hankkeen aikana (2023–2026) on tarkoitus laajentaa lähihoitajaopiskelijoille tarjottavan opetustarjonnan määrää niin, että ensimmäisen lukukauden opinnot sairaanhoitajaopinnoissa on mahdollista suorittaa jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Lisäksi ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen mahdollistetaan myös aikuisopiskelijaryhmille. Ohjausmenetelmiä ja opetustarjonnan markkinointiväyliä kehitetään hankkeessa kysyntää vastaaviksi.

Polkuja-tervehdyksen tarjosi
Marja-Liisa Gustafsson
Turun ammatti-instituutti
marja-liisa.gustafsson@edu.turku.fi

POLJIN Kehittämispäivä 6.3.2024

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hanke järjesti hankkeen ensimmäisen kehittämispäivän Linnasmäen opistossa ja mukaan oli kutsuttu hanketoimijoiden lisäksi ohjausryhmän jäsenet sekä työelämän edustajia. Kehittämispäivän tavoitteena oli varhaiskasvatuksen jatko-opintopolkujen sekä sosiaali- ja terveysalan täydennys- ja jatkokoulutus vaihtoehtojen kehittämistavoitteiden kirkastaminen, yhteiskehittäminen ja uusien näkökulmien ja ideoiden esiin nostaminen. Tapahtuma piti sisällään yhteisen alustuksen sekä pienryhmätyöskentelyä. Tapahtuma oli osallistujille maksuton.

Kehittämispäivän alussa projektipäällikkö Lehtonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja taustoitti päivän ja hankkeen tavoitteet. Aloituspuheenvuoron pitivät Turun kaupungin hankepäällikkö Annina Laaksonen sekä Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.

Kehittämispäivässä toteutettiin kaksi pienryhmätyöskentelyn osuutta. Ensimmäisessä osuudessa kaksi ryhmää tarkasteli varhaiskasvatuksen opettajapolkua sekä toiset kaksi sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoiman toimenpiteitä opiskelijoiden, työelämän ja koulutuksen järjestäjien näkökulmista. Työryhmät kirjasivat ylös kehittämistarpeita ja odotuksia kohderyhmittäin. Toisessa työpajaosuudessa tarkastelukulmana oli ohjaus ja tuki.

Liitteet:

Blogi-kirjoituksen kirjoitti
Miia Lehtonen, projektipäällikkö

Joustavia jatko-opintopolkuja kehittämässä

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin sivusto on viiden ammatillisen koulutuksenjärjestäjän toteuttaman yhteishankkeen sivusto, jonka tavoitteena on tuoda näkyväksi hankkeen aikaista kehittämistyötä; toimenpiteitä, tapahtumia ja tuloksia.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa, jonka tavoitteena edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. POLJIN-hanke kuuluu kehittämisohjelman toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) ja sen eritystavoitteeseen Uutta osaamista työelämään.

POLJIN-hankkeessa kehitetään ratkaisuja työvoimapulasta kärsiville aloille; varhaiskasvatus ja sosiaali- ja terveydenhuolto, jatkuvan oppimisen keinoin. Varhaiskasvatuksen kehittämiskokonaisuudessa kehitetään Varhaiskasvatuksen opettajan opintopolkuja sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville että työelämässä oleville lastenhoitajille, jotta heillä olisi mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto työnsä ohessa. Sosiaali- ja terveysalalla kehittämistyö painottuu jatkuvaan oppimiseen pohjautuvaan urasuunnittelun kehittämiseen yhdessä alan työnantajien kanssa. Tällä edistetään alalla toimivien urakehitystä ja tuetaan alan pitovoimaa. Alan vetovoimaisuuden kehittämisessä toimenpiteet suuntautuvat opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen aikuisopiskelijoilla ja etenkin maahanmuuttajilla.

Mainittuja sosiaali- ja terveysalan toimenpiteitä ovat jatkuvan oppimisen tuen mallien ja menetelmien sekä uusien ohjausmuotoja kehittäminen toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Jatko-opintoihin hakeutumista edistämään hankkeessa pilotoidaan myös ammatillisten oppilaitosten jatko-opintokoordinaattorin työnkuva.

POLJIN-hanke polkaistiin käyntiin marraskuussa 2023. Tammikuussa 2024 hankkeessa järjestettiin Varhaiskasvatuksen opettajan opintopolkumalli tutuksi -tilaisuus, jossa Linnasmäen opiston (ent. Turun kristillisen opiston säätiö) koulutuspäällikkö Krister Rantala esitteli opistossa aiemmin kehitetyn mallin. Toimintamallissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevät saavat mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon työnsä ohessa. Mallia jatkokehitetään ja kokeillaan POLJIN-hankkeen organisaatioissa.

Tervehdyksen tarjosi, Miia Lehtonen / Turun kaupunki