Poljin – hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan jatko-opintomahdollisuuksia

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on helpottaa tätä ongelmaa jatkuvan oppimisen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa. Toimenpiteet tässä keskittyvät opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen erityisesti aikuisopiskelijoilla ja maahanmuuttajilla. Hankkeessa kehitetään myös jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä, sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Vuodesta 2019 alkaen on Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun terveysalan yhteistyönä tarjottu lähihoitajaopiskelijoille AMK-polkuopintoja (15 op) osana perustutkintoa. Vuonna 2022 yhteistyö laajeni polkuopinnoista väyläopinnoksi, joiden laajuus on 35 opintopistettä. Väyläopinnot sisältävät osasuorituksena myös perushoitotyön harjoittelujakson.

Opiskelijat suorittavat Turun ammatti-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun polku- ja väyläopintoja omana ryhmänä ja opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana opettajia kummastakin organisaatiosta. Lähiopetus tapahtuu osin ammatti-instituutin ja osin ammattikorkeakoulun tiloissa. Tiiviissä yhteistyössä toteutettavien polku- ja väyläopintojen kautta toisen asteen opiskelija saa tarvittaessa tukea ja ohjausta itsenäiseen oppimiseen ja verkkotyöskentelyyn, jota korkeakouluopinnot edellyttävät. Kurkistus korkeakouluopintoihin tuottaa hyvän pohjan omalle uralle ja mahdollisille jatko-opiskelusuunnitelmille.

Nyt käynnissä olevan Poljin-hankkeen aikana (2023–2026) on tarkoitus laajentaa lähihoitajaopiskelijoille tarjottavan opetustarjonnan määrää niin, että ensimmäisen lukukauden opinnot sairaanhoitajaopinnoissa on mahdollista suorittaa jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Lisäksi ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen mahdollistetaan myös aikuisopiskelijaryhmille. Ohjausmenetelmiä ja opetustarjonnan markkinointiväyliä kehitetään hankkeessa kysyntää vastaaviksi.

Polkuja-tervehdyksen tarjosi
Marja-Liisa Gustafsson
Turun ammatti-instituutti
marja-liisa.gustafsson@edu.turku.fi