7. Uppföljning

För att man ska kunna bedöma hur åtgärderna för hållbar utveckling framskrider och vilka effekter de har, måste åtgärdernas framgång och effekter mätas. TAI:s ledningsgrupp har på hösten 2023 bekräftat ibruktagandet av indikatorer för hållbar utveckling.

Verksamhetskultur
 1. Hållbarhetsplanen har tagits i bruk (JA/NEJ)
 2. En koordinator för hållbar utveckling har utsetts (JA/NEJ)
 3. Ett team för hållbar utveckling har utsetts (JA/NEJ)
 4. Indikatorer för hållbar utveckling har valts och tagits i bruk (JA/NEJ)
 5. Personalresurser som använts för att främja hållbar utveckling (årsverke/år)
Undervisning och studerande
 1. Kompetenslöftena har definierats (% av examina)
 2. Antal tutorer för hållbar utveckling (personer/år)
 3. Undervisningsmaterialet för hållbar utveckling har tagits i bruk (JA/NEJ)
Personalens kompetens
 1. Utbildningsvägen har beskrivits (JA/NEJ)
 2. Personalen har genomgått webbutbildningen (% av personalen)
 3. Hållbarhetsutbildningen ingår i introduktionsprocessen (JA/NEJ)
 4. Arbetsplatshandledarna har fått introduktion i hållbarhetsteman (% av introduktionerna)
 5. Personer som avlagt utbildningen för miljöfostrare (personer/år)
Partnerskap
 1. Antal samarbetspartner (st.)
 2. Antal lyft (st./år)
Koldioxidvishet
 1. Koldioxidavtrycket har beräknats (JA/NEJ)
 2. Utsläppskällorna har identifierats (JA/NEJ)
 3. Årlig minskning av koldioxidavtrycket (%)

Navigering

 1. Den gröna övergången vid TAI
 2. TAI:s mål för hållbar utveckling
 3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
 4. Koldioxidvishet
 5. Cirkulär ekonomi
 6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
 7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI