1. Den gröna övergången

TAI:s varumärke och hållbarhet

TAI utbildar yrkespersoner inom olika branscher för arbetslivets behov. Det föränderliga arbetslivet förutsätter att studerandena har förändringsförmåga och tillägnar sig nya färdigheter. Miljökompetens är inte längre en konkurrensfördel för företag, utan ett livsvillkor som förväntas också av arbetstagarna. Därför måste studerandena lära sig att agera hållbart i sitt yrke med beaktande av miljöaspekter samt kunna tillägna sig nya verksamhetssätt i den föränderliga världen.

Läroanstalterna har en enorm betydelse för företagens miljökompetens genom det så kallade handavtrycket. När man vid läroanstalten lyckas utbilda yrkespersoner som känner till miljöansvaret, tar yrkespersonerna med sig sin miljökompetens till arbetsplatserna och gör företagens verksamhet hållbarare. Därför är det viktigt att hållbarhet och miljökompetens ingår i all undervisning och verksamhet vid TAI.

Se animationen (tyvärr bara på finska) nedan eller på TAI:s YouTube, som visar hur de fyra strategiska tyngdpunkterna som TAI:s ledning har utsett anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling. De strategiska tyngdpunkterna styr TAI:s verksamhet, och var och en av oss ska följa dem.

Åbo stads klimatmål och vägkarta för cirkulär ekonomi

Åbo har som mål att vara kolneutralt år 2029, och därefter klimatpositivt. Klimatpositivitet innebär att det inom stadens område och i dess funktioner binds mer kol än släpps ut i atmosfären. Målet är ambitiöst och kräver åtgärder i hela stadsorganisationen.

Målen för hållbar utveckling har inkluderats både i borgmästarprogrammet och stadsstrategin. Stadsfullmäktige godkände Åbos klimatplan år 2018 och uppdaterade den år 2022. Målen gäller alla Åbo stads funktioner – även yrkesinstitutet.

Staden strävar efter att stävja klimatförändringen i synnerhet genom att satsa på ett kolneutralt energisystem, främja koldioxidsnål transport och hållbart stadsbyggande samt stärka kolsänkorna, dvs. konstruktioner som binder kol från atmosfären. Åbo stadskoncern föregår med gott exempel för alla aktörer i regionen.

Läs mera:

Åbo stads mål
Åbo stads klimatplan

Sammanfattning: Den gröna övergången

  • Miljökompetens är inte en konkurrensfördel för företag, utan ett livsvillkor. Därför måste yrkespersoner inom alla branscher lära sig att tillägna sig nya verksamhetssätt och agera på ett hållbart sätt med beaktande av miljöaspekterna.
  • Läroanstaltens miljöavtryck innebär att miljökunniga studerande och yrkespersoner tar med sig sin miljökompetens till arbetsplatserna och gör företagens verksamhet hållbarare.
  • Åbo stads ambitiösa mål för klimatet, den cirkulära ekonomin och miljön gäller hela stadsorganisationen – även Åbo yrkesinstitut.

Navigering

  1. Den gröna övergången vid TAI
  2. TAI:s mål för hållbar utveckling
  3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
  4. Koldioxidvishet
  5. Cirkulär ekonomi
  6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
  7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida