5. Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett nytt verksamhetssätt och en ny ekonomisk modell, där det centrala är att naturresurserna används på ett hållbart sätt och hålls i kretsloppet. Cirkulär ekonomi är starkt kopplad till koldioxidavtrycket, eftersom det är ett av de viktigaste sätten att minska växthusgasutsläppen från produktionen och konsumtionen.

För närvarande fungerar bara under 9 % av vår ekonomi enligt principerna för cirkulär ekonomi. Många funktioner genomförs fortfarande enligt den linjära modellen där naturresurserna tas som råvara för produkten, produkten används och blir avfall efter användningen.

Förutom att den cirkulära ekonomin minskar växthusgasutsläppen kan den också minska förlusten av den biologiska mångfalden. I den cirkulära ekonomin används och förädlas mindre jungfruliga råvaror än i den linjära ekonomin.  Även belastningen på vattendrag minskar.

 

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Affärsmodeller som följer principerna för den cirkulära ekonomin kan vara mycket lönsamma för företag. Den cirkulära ekonomin har uppskattats skapa upp till 700 000 nya arbetsplatser inom EU fram till år 2030. Det är sannolikt att många studerande vid TAI kommer att arbeta i företag som fungerar enligt affärsmodellerna för cirkulär ekonomi, vilket är bra att beakta även i undervisningen.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi är:

 1. Förnybarhet: Tillverkning av förnybara material och utnyttjande eller produktion av förnybar energi.
  ex. ABM Composite tillverkar biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster.
 2. Delningsplattformar: fördelning av resurser.
  ex. ResQ Club säljer överbliven restaurangmat till konsumenter.
 3. Produkt som tjänst: köp, uthyrning eller leasing av prestanda.
  ex. Lindström erbjuder arbetskläder som en tjänst och tar hand om produkternas hela livscykel.
 4. Förlängning av produkternas livscykel: långlivade produkter, fokus på kvalitet, färre sålda produkter, högre pris.
  ex. Valtra reparerar traktorernas batterier och på så sätt förlänger deras livslängd.
 5. Resurseffektivitet och återvinning: utnyttjande av sidoströmmar, materialens miljövänlighet och effektivisering av produktionen.
  ex. Pure Waste tillverkar kläder, tyger och garn av 100 % återvunnet material.

Främjande av cirkulär ekonomi vid TAI

Skolbyggnadernas läge och trafiklederna i närmiljön styr de personers val som kommer till byggnaden. Det är viktigt att fundera på om byggnaden uppmuntrar till att välja personbil, lätt trafik eller kollektivtrafik. Hållbar rörlighet i enlighet med cirkulär ekonomi kan främjas genom att förbättra underhållet av trafiklederna, erbjuda bra cykelparkeringar och omklädningsrum samt informera om kollektivtrafikens lägen, linjer och tidtabeller. Det är också bra att anvisa parkeringsplatser i närheten av skolbyggnader för färdmedel i gemensamt bruk, såsom stadscyklar och elsparkcyklar.

Den cirkulära ekonomin beaktas i skolbespisningen genom att man gynnar närproducerade livsmedel, serverar produkter av animaliskt ursprung i måttliga mängder, minskar matsvinnet och säljer eller skänker bort överskottsmaten. Det viktigaste sättet för studerandena att främja den cirkulära ekonomin i livsmedelskedjan är att äta skolmat. När köket bättre kan förutse antalet matgäster uppstår det mindre svinn. Dessutom är skolmaten näringsmässigt rätt sammansatt, klimatvänlig och avgiftsfri för läropliktiga, och man behöver inte lämna skolbyggnaden för att få den.

I undervisningen syns den cirkulära ekonomin bland annat i form av materialeffektivitet, minimering av avfallsmängden, sortering av det avfall som uppkommer och undvikande av anskaffningar. Många material kan användas på nytt i undervisningen och skaffas begagnade. Bra exempel på verksamhet som följer principerna för cirkulär ekonomi vid TAI är bl.a. vårdtillbehör från ÅUCS som används inom social- och hälsovårdsbranschen, datorer som återvunnits från den grundläggande utbildningen och donation av det håravfall som bildas inom hårbranschen till råvara för oljeabsorberande mattor.

Navigering

 1. Den gröna övergången vid TAI
 2. TAI:s mål för hållbar utveckling
 3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
 4. Koldioxidvishet
 5. Cirkulär ekonomi
 6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
 7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida