2. Mål

TAI:s mål för hållbar utveckling

Klicka på bilden för att öppna länken

Åbo yrkesinstitut vill ta hänsyn till den hållbara utvecklingen och göra den till en allt större del av institutets vardag. TAI:s verksamhetskultur för hållbar utveckling har utvecklats inom projektet KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset (2022–2023).
Inom KESTU-projektet skapades TAI:s hållbarhetsplan där man beskriver TAI:s hållbarhetsmål och årliga åtgärder för att uppnå målen.
Målen och åtgärderna presenteras i en interaktiv presentation som du kan öppna genom att klicka på vidstående bild. Du kommer också till presentationen via hållbarhetssidan på TAI:s webbplats. Genom att klicka på knapparna i presentationen kan du bekanta dig med åtgärderna för varje år och de mål som TAI siktar mot före 2027.
Länk till den interaktiva bilden på ThingLink:
https://www.thinglink.com/card/1712797647015773028

TAI:s hållbarhetsmål enligt tema

Verksamhetskultur
 1. Verksamhetskulturen har målmedvetet anpassats till hållbarhetsmålen
 2. Den hållbara utvecklingen leds och styrs koordinerat och tillräckliga resurser har reserverats för den
 3. Åtgärderna för hållbar utveckling och deras effekter följs upp regelbundet och systematiskt och uppdateras vid behov
 4. Principerna för hållbar utveckling syns i TAI:s externa och interna kommunikation
Undervisning och studerande
 1. Hållbar utveckling ingår i all yrkesutbildning
 2. Hållbarhetsundervisningen är jämlik och likadan för alla studerande
 3. Studerandena deltar i beslutsfattandet och planeringen av åtgärder
Personalens kompetens
 1. Personalens kompetens i hållbar utveckling utvecklas systematiskt
 2. Man säkerställer att hela personalen har minst baskompetens i hållbarhetsteman
Partnerskap
 1. Läroanstalten har samarbetspartner för hållbar utveckling i flera olika branscher
 2. Olika branscher gör branschspecifikt samarbete med föregångarföretag
Koldioxidvishet
 1. Läroanstalten är medveten om sin klimatpåverkan
 2. Läroanstaltens klimatpåverkan minskas genom motiverade åtgärder
 3. I planeringen av det kommande TAITO-campuset beaktas energieffektivitet, koldioxidvishet och principerna för cirkulär ekonomi

Mat

Målen för TAI:s och KOPA:s mattjänster:

 • Ökning av antalet studerande som äter
 • Ökning av studerandenas delaktighet med hjälp av matråd och enkäter
 • Tillgång till information i realtid för måltidstjänsterna om antalet studerande som är på plats
 • Daglig uppföljning av svinn och kommunikation om svinn till matgästerna
 • Informering om koldioxidavtrycket med hjälp av markeringar i matsedeln och uppställande av mål för minskning av koldioxidavtrycket
 • Ökad användning av växtbaserad mat med hjälp av s.k. hybridrecept
 • Utveckling av vegetarisk mat utifrån respons från studerandena
 • Fler fiskrätter på studerandemattjänsternas matsedel

Transportmedel

Mål:

 • Ökning av andelen skol- och arbetsresor som färdas med muskelkraft och kollektivtrafik
 • Markerad cykelparkering vid varje skolbyggnad med möjlighet till ramlåsning
 • Ökning av studerandenas och personalens medvetenhet om miljökonsekvenserna av trafik och olika färdsätt samt trafiksäkerheten
 • Information till personalen och studerandena om var busshållplatser, cykelparkeringar och färdleder finns
 • Säkerställande av att trafikreglerna följs och förbättring av trafiksäkerheten i närheten av skolbyggnader

Energi och vatten

Mål:

 • Minskning av energiförbrukningen i skolbyggnader och därmed minskning av TAI:s koldioxidavtryck med motiverade och kostnadseffektiva åtgärder
 • Minimering av vattenförbrukningen i skolbyggnader
 • Säkerställande av energieffektiviteten och koldioxidsnålheten på det kommande TAITO-campuset
 • Utnyttjande av förnybara energikällor i mån av möjlighet
 • Ökning av studerandenas förståelse av energi- och vattenförbrukningens betydelse för miljön

Avfallshantering

Mål:

 • Minimering av mängden avfall som uppkommer i undervisningen
 • Sortering av allt avfall som uppkommer i TAI:s skolbyggnader och i undervisningen enligt kraven i avfallshanteringsbestämmelserna och avfallshanteringslagstiftningen

Sammanfattning: mål 

 • TAI har ställt upp mål på längre och kortare sikt, med vilka TAI strävar efter att utveckla sin egen verksamhet så att den blir hållbarare.
 • Hållbarhetsmålen gäller TAI:s verksamhetskultur, undervisning, personal, partnerskap och koldioxidvishet.
 • Alla som arbetar och studerar vid TAI ska beakta hållbarhetsmålen och följa dem.

Navigering

  1. Den gröna övergången vid TAI
  2. TAI:s mål för hållbar utveckling
  3. TAI:s hållbarhetsåtgärder
  4. Koldioxidvishet
  5. Cirkulär ekonomi
  6. Hållbar utveckling i undervisningen och studerandenas delaktighet
  7. Uppföljning av den hållbara utvecklingen vid TAI

Nästa sida