Valinnaisaineet

VALINNAISAINEET 1.-6. LUOKILLA 

Vasaramäen koulun oppilaat opiskelevat ns. yleisellä linjalla tai liikuntalinjalla. Liikuntalinjalle hakeutuminen on vapaaehtoista ja hakematta jättäminen tarkoittaa koulualueen oppilaille yleisen linjan valitsemista.

YLEISEN LINJAN VALINNAISAINEET

3. luokan oppilaille valinnaisuus toteutuu kuvataiteena ja musiikkina (1+1).

4.-6. luokan oppilaat opiskelevat perjantaisin monialaisia valinnaisia.
Valinnainen aine vaihtuu lukuvuoden puolivälissä. 
Opetusryhmästä riippuen tunnit pidetään jokaviikko 9-10 tai joka toinen viikko 8-10. Opettaja tiedottaa tarkemman aikataulun opetusryhmälle.

Lukuvuoden 2023-2024 monialaiset valinnaiset valitaan lukuvuoden alkaessa ja opetustunnit alkavat perjantaina 18.8. 2023.

LIIKUNTALINJA (3.-6.lk)

Liikuntapainotteista opetusta tarjotaan 3. vuosiluokalta lähtien valintamenettelyn kautta painotettuun opetukseen otetuille oppilaille. Alakoulun liikuntalinjalaisia on jokaisella 3.-6. luokalla. Liikuntalinjalle hakeutuessaan oppilas valitsee koko alakoulun osalta valinnaisaineekseen liikunnan (taito- ja taideainevalinnaisuus, muu valinnainen opetus).

VALINNAISAINEET 8.-9. LUOKILLA

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taito- ja taideaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Ne ovat aina
syventäviä opintoja.

Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia.

    • Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja / tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.
    • Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.

8. LUOKKAA VARTEN OPPILAAT VALITSEVAT:

-Kaksi ns. pitkää valinnaisainetta, joista vähintään yhden on oltava taito- ja taideaine (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki). Valinnaisainetta opiskellaan kaksi kurssia
sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Jos oppilaalla on jo ylimääräinen A-kieli, rajoittaa se valintaa.

-Yhden ns. lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan yksi kurssi kahdeksannella luokalla.

9. LUOKALLA PITKIEN VALINNAISAINEIDEN OPISKELU JATKUU JA LISÄKSI OPPILAAT SAAVAT VALITA:

-Yhden ns. lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan yksi kurssi yhdeksännellä luokalla.

LIIKUNTALINJA (7.-9.lk)

8. – 9. luokkien liikuntalinjalla opiskelevien oppilaiden valinnaisen aineen tunneista on käytetty painotettuun liikuntaan 9 vuosiviikkotuntia. Oppilaat opiskelevat 7. – luokalla 2 vuosiviikkotuntia, 8.-luokalla 3 vuosiviikkotuntia ja 9.-luokalla 4 vuosiviikkotuntia painotettua liikuntaa.

Liikuntalinjan oppilaat voivat valita ainoastaan yhden 2 vvt valinnaisaineen, jota opiskellaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla.
Liikuntalinjan oppilas, jolla on alakoulussa alkanut A2-kieliei voi valita mitään uutta valinnaisainetta

A2-KIELI JA VALINNAISAINEET

Jos sinulla on alakoulussa alkanut A2-kieli (saksa tai ranska) ja opiskelet lähiluokallavoit valita yhden 2 vvt taito- ja taideaineen ja  yhden lyhyen valinnaisen kahdeksannelle luokalle ja yhden lyhyen valinnaisen yhdeksännelle luokalle.

ARVIOINTI

Syventävissä opinnoissa arviointi on osana oppiaineen arviointia eli ei anneta erillistä arvosanaa.

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vvt:n oppimäärän arvioidaan numeerisesti. Oppimäärältään alle 2 vvt käsittävät valinnaiset aineet
arvioidaan sanallisesti.

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa. Syventävä
valinnaisaine
 voi myös korottaa yhteisenä oppiaineena opetetun ja jo aikaisemmin päättyneen oppiaineen arvosanaa päättötodistuksessa.