Oppimisen alueet Pikkuväen taidepolussa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja harjoittelevat mielipiteidensä, sekä tunteidensa ilmaisua, sekä toisten mielipiteiden (ja tunteiden) kuuntelemista. Taide- ja kulttuurikokemukset mahdollistavat ihmettelyä, oivalluksia ja elämyksiä, niin yksin kuin yhdessäkin erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa koko kehollaan ja kaikilla aisteillaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, sekä niin fyysiset kuin virtuaalisetkin vierailut rikastavat lasten oppimisympäristöjä. (Vasu 2022, 20-21.)

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön toiminnalliset ja luovuutta, sekä osallisuutta edistävät työtavat tukevat lasten luontevia tapoja oppia. Näitä työtapoja ovat esimerkiksi leikki, tutkiminen, liikkuminen, sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Monipuoliset työtavat mahdollistuvat vain monipuolisten oppimisympäristöjen kautta. (Vasu 2022, 24.) Kirjasto- ja kulttuuripalveluita hyödyntämällä tuetaan esiopetuksessa lasten aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, sekä oppimaan oppimisen taitoja ja tasa-arvoa. (Turun Esiops 2023, 12-13.)

Turussa esiopetus tekee yhteistyötä useiden paikallisten toimijoiden kanssa ja yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää kaikkien esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa (Turun Esiops 2023, 19). Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on arvostaa ja myös hyödyntää moninaista kulttuuriperintöä, sekä ympäristön ja yhteisön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Lasten innostaminen, tunteiden ja kiinnostuksen herättäminen virittävät lapset leikkiin. Leikki taas edistää lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. (Vasu 2022, 19, 25.) Leikki ja taide- sekä kulttuurikokemukset kulkevat läpi kaikkien varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vallitsevien oppimisen alueiden. Ohessa kuvattuna oppimisen alueet Pikkuväen taidepolun näkökulmasta:

 

Turku