Suomenkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

Suomenkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2

Yleisestä osasta
Uusi OPS painottaa monikielistä kompetenssia. Opetuksessa tulee ottaa huomioon opetusryhmässä käytettävät kielet. Hyödynnetään oppilaan omaa kotona käytettävää kieltä kielikasvatuksessa.
Painotetaan ikäkaudelle tyypillisiä tapoja oppia asioita.
Kielikasvatusta tehdään yhdessä kotien kanssa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taidot painottuvat. Erityisesti niiden oppimisstrategioiden painottaminen.
Kulttuuri nähdään välineenä innostaa lasta lukemisen pariin. Draaman avulla elävöitetään tekstit konkreettisiksi ja lapsen maailmaan sopiviksi.
Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.
Opetus suunnitellaan opetusryhmän taitotason mukaisesti. Eriyttäminen on avainasemassa opetuksen suunnittelua.
Kiinnostuksen ja innostuksen painottaminen toistuu.

Oppimisympäristö
Oppimisympäristön täytyy olla kirjallisesti kiinnostava ja innostava. Tekstejä julkaistaan. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä. Opetusta eheytetään. Hyödynnetään lähiympäristön kulttuurista monimuotoisuutta. Draama integroidaan myös muihin oppiaineisiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Oppilasta tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Yritetään tunnistaa mahdollisimman varhain mahdollisia kielellisiä vaikeuksia. Opettaja mallintaa sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä ja kirjoittamisen tapoja. Mediavälineitä ohjataan käyttämään turvallisesti. Eriytetään niin ylös- kuin alaspäin. Teksti ja työtavat valitaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mukaisesti.

Oppilaan oppimisen arviointi
Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla (4). Palautteen tulee tehdä näkyväksi oppilaan edistyminen. Palaute kohdistuu opetusryhmälle, mutta myös yksilöllisesti. Arviointi ohjaa opetuksen suunnittelussa.

Tavoitteet
Tavoitealueita on neljä. Tavoitteita on 14 ja ne on jaettu neljään alueeseen: vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tulkitseminen, tekstien tuottaminen sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen.
Kaikki neljä aluetta ovat keskenään samanarvioisia ja niitä kaikkia tulee arvioida.
Vuorovaikutustilanteissa painotetaan kasvokkain tapahtuvia viestintätilanteita ja niiden suunnitelmallista ja systemaattista harjoittelua. Tavoitteena on tukea ja kasvattaa oppilaan ilmaisurohkeutta.
Lasten omia havaintoja ja kokemuksia painotetaan.
Tekstien tulkitsemisessa sana- ja käsitevaraston systemaattinen laajentaminen painottuu. Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan lastenkirjallisuuden pariin. Lukukokemuksia jaetaan.
Tekstien tuottamisessa kieliopilliset seikat huomioidaan, mutta painotetaan paljon enemmän oppilaan omaa ilmaisua yksin ja yhdessä.
Kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen painottaa kulttuurin tuomista mukaan kielitietoisuuden kehittämiseen. Myös erilaisiin juhlakulttuureihin tutustutaan.
Mediateksteihin tutustuminen ja näppäintaidot.