Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Uuden opetusuunnitelman mukaisesti esi- ja perusopetuksen yhteistyötä tulee kehittää ja sen tulee olla suunnitelmallista toimintaa.

Suora lainaus valtakunnalliset opetussuunnitelman esiopetuksen perusteiden luvusta 3.3
Yhteistyö esiopetuksessa
Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan opetuksen perusta. Esiopetuksen, muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön yhteistyöllä opetussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä edistetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatua. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on myös mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin käytännössä. Lasten kasvun ja oppimisen tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia.”

Suora lainaus valtakunnallisen opetussuunnitelman perusopetuksen perusteiden luvusta 13.1
”Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista.”

Lukuvuoden alussa alkuopetuksen yhdysopettajat kutsuu yhteistyöeskareiden opettajat yhteisen vuosikellon suunnitteluun ja päivittämiseen syyskuun aikana. Tarkoituksena on ohjata jokaiselle eskariryhmälle oma yhteistyöluokkansa ja suunnitella yhteistä toimintaa lukuvuodelle.
Lasten yhteisen toiminnan  tarkoituksena on tutustuttaa tulevat ekaluokkalaiset lähikoulunsa toimintaan, tutustua tuleviin koulukavereihin ja nauttia vertaisoppimisesta sekä kannustavasta ilmapiiristä.

Turun kaupungissa paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelman oppilashuolliseen osuuteen on kirjattu, että koulun yhteistyöalueen esiopetusyksiköiden edustajat kutsutaan lukuvuosittain kerran yhteiseen KOR-kokoukseen. Tarkoituksena on parantaa lapsen turvallista koulupolkua esiopetuksesta perusopetuksen päättymisvaiheeseen saakka.

Tapoja toteuttaa yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä löydät täältä.