Matematiikka

Matematiikka vuosiluokilla 1-2

Yleisestä osasta
Matematiikan opetuksen tehtävän on kehittää loogista ajattelua, sekä täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.
Opetuksen tulee edetä systemaattisesti oppiaineen kumulatiivisesta luonteesta johtuen. Keskeinen osa opetusta ja opiskelua ovat konkretia ja toiminnallisuus.TVT toimii oppimisen tukena. Keskeistä on, että oppilaiden myönteinen asenne matematiikkaa kohtaan kehittyy ja kasvaa. Positiivisen minäkuvan rakentaminen matematiikan oppijana on toiminnan keskiössä. Samalla kehitetään viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötaitoja. Opetuksella ohjataan oppilaita ymmärtämään matematiikan merkitys omassa elämässään. Oppilaan tulisi saada rakennusaineita, joilla soveltaa matematiikkaa omassa elämässään.

Oppimisympäristö
Oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia opiskella toiminnallisesti eri välineiden avulla. Opiskelussa käytetään monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja. Oppilaat opiskelevat niin itsenäisesti kuin ryhmissä. Ohjatut pelit ja leikit ovat olennainen osa työskentelyä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Heti koulun alkaessa selvitetään matemaattinen osaaminen. Oppilaille tarjotaan tukea puutteellisten taitojen täydentämiseen (esim. esimatemaattiset taidot). Opiskelulle annetaan aikaa ja oppilaita tuetaan systemaattisesti. Ylöspäin eriyttäminen onnistuu oman vuosiluokan sisältöjä syventämällä esim. erilaisiin lukujonoihin tutustumalla, lukujen ominaisuuksia tutkimalla, luovaa ongelmanratkaisua ja peruslaskutoimitusten haastavampia sovelluksia ratkaisten.

Oppilaan oppimisen arviointi
Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan ylläpitämään vahvuuksiaan ja harjoittelemaan taitojaan. Taitoa tulee selvittää monipuolisesti: puheella, välineillä, piirtämällä ja kirjallisesti. Ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tulee kiinnittää huomiota ratkaisutapaan ja sujuvuuteen. Arviointi ohjaa opetuksen suunnittelussa.

Tavoitealueet ja sisällöt
OPS jakaa sisällöt seuraavasti: ajattelun taidot, luvut ja laskutoimitukset, geometria ja mittaaminen sekä tietojenkäsittely ja tilastot.
Tavoitteet on nimetty seuraavasti:
Merkitys, arvot ja asenteet (T1)
Työskentelyn taidot (T2-T4)
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet (T5-T12)

Konkreettisten kokemusten tarjoaminen, välineet ja piirtäminen osana ongelmanratkaisua sekä omasta ympäristöstä löydettävä matematiikka korostuvat.
Lukualue muuttuu radikaalisti. 1.lk käsittelee lukualuetta 0-20 ja 2.luokalla siirrytään tarkastelemaan lukualuetta 0-100.
Tarkoituksena saada vahva ymmärrys lukumääristä, käsitteistä ja monipuoliset ongelmanratkaisutaidot.
Mittaamisessa käytetään erilaisia mittavälineitä, ja ympäristöä mitataan konkreettisesti. Pyrkimyksenä ymmärtää mittaamisen periaate.

Ops korostaa eri aistien käyttöä tutkimusvälineenä, jotta oppilas saa omakohtaisia kokemuksia matematiikan käsitteistä, ja muistista palauttaminen helpottuu. Tätä voi toteuttaa esimerkiksi erilaisin leikein, tunnustelemalla lukumääriä, välinein kokeilemalla ja piirtämällä, liikkumalla lukusuoralla eri tavoin, subitisaatioharjoituksin, näköhavaintoihin perustuen, havainnoimalla lukumäärää kuulonvaraisesti jne.
Toiminnallisuuden ja omakohtaisten kokemusten pitäisi olla perusta matemaattisten taitojen harjoittamiselle.