Lukioon

Yleistä lukio-opinnoista ja ainevalinnasta

Ylioppilaskoe

Uravalinta ja ainevalinta

Yleistä lukio-opinnoista ja ainevalinnasta

Lukio jatkaa peruskoulun yleissivistävää tehtävää. Lukio-opintojen aikana parannat kielitaitoasi, matemaattista osaamistasi ja hankit korkea-asteen opintojen kannalta välttämättömän tiedon reaaliaineissa. Vaikka lukiolla on yleissivistävä tehtävä, sinun kannattaa pohtia opintoja uravalintasi näkökulmasta. Uravaihtoehtosi vaikuttavat siihen, mitä sinun kannattaa painottaa lukio-opinnoissa. Mieti yläkoulun aikana ja lukio-opintojen alussa ammattivaihtoehtoja, joita kohden opiskelet.

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 150 opintopistettä. Lukuvuosi on jaettu tavallisesti useampaan jaksoon. Lukion opintopisteet muodostuvat pakollisista, valtakunnallisesti valinnaisista ja paikallisesti valinnaisista opinnoista. Pakolliset opintopisteet ovat kaikille yhteisiä ja niitä suoritetaan 94 tai 102 riippuen matematiikan tasosta. Ylioppilastutkinnon tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisesti valinnaisiin opintoihin. Valtakunnallisesti syventäviä kursseja suoritetaan vähintään 20 opintopisteen verran. Lukiossa tarjotaan myös paikallisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintoja.

Kun suoritat ylioppilastutkinnon kolmannen lukuvuoden keväällä, sinulla on 13 periodia aikaa suorittaa lukio-opinnot ennen ylioppilaskirjoituksia. Tällöin suoritat kunkin jakson aikana n. 12 opintopistettä periodissa ja 60 opintopistettä lukuvuodessa kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Jatko-opintovaihtoehtojen ylioppilastutkinnon pisteytysmalleihin  yliopistossa ja ammattikorkeakouluissa kannattaa perehtyä jo yläkoulun aikana ja näin etsiä perusteita lukion ainevalinnoille. Oma mielenkiinto on kuitenkin paras lähtökohta urasuunnitelmien ja ainevalintojen tekemiseen.  Perehdy toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulukseen Opintopolku.fi-sivulla.

Lukio-opinnot jakaantuvat kolmeen osaan: valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset sekä koulukohtaiset opinnot. Voit suunnitella lukio-opintojasi peruskoulun oppilaille tarkoitetulla  Lukion opintosuunnitelma 2023 -tiedoston avulla. Merkitse Valinnaiset-sarakkeeseen ne lukion kurssit, jotka haluaisit opiskella lukion aikana. Valitse vähintään 20 opintopisteen verran kursseja valtakunnallisista valinnaisista ja kohdenna valinnaisten valinnat niihin oppiaineisiin, jotka tiedät kirjoittavasi jo tässä vaiheessa. Valinnaiset valtakunnalliset kurssit ovat pituudeltaan 2 opintopistettä. Ylioppilaskoe suoritetaan vähintään 5 oppiaineessa. Niistä äidinkieli ja kirjallisuus on kaikille yhteinen kirjoitettava oppiaine. Kunkin on kirjoitettava vähintään yksi pitkä aine (A1-kieli ja/tai MA).

Turun lukioiden ainevalintakortti täytetään maaliskuun loppuun mennessä. Pohdi  opiskeletko matematiikkaa lyhyenä vai pitkänä ja toista kotimaista B1-kielenä vai A1-kielenä. Elämänkatsomustiedon opinnot ovat uskonnon opiskelun vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu uskontokuntiin. Musiikkia ja kuvataidetta tulee suorittaa vähintää 6 opintopistettä. Kaikki valtakunnaliset valinnaiset kurssit ovat pituudeltaan 2 opintopistettä (op).

Ylioppilaskoe

Ylioppilastutkintoa suoritetaan siis vähintään viidessä oppiaineessa ja niiden suorittaminen on oppilaille maksuttonta.  Kokeisiin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuuden koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Kokeisiin voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi vaativampi koe taikka toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kokeen sijasta suoritettu äidinkielen ja kirjallisuuden koe.

Ylioppilaskokeen reaalikoe jakaantuu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Voit suorittaa yhden kokeen tai useampia reaaliaineen kokeita. Reaaliaineita, joissa ylioppilaskoe järjestetään ovat evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Ylioppilastutkinnon tehtävät tulevat pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten oppimäärän perusteella. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Vanhoja ylioppilaskysymyksiä

Uravalinta ja ainevalinta

 • Pohdi ainevalintaa uravalintasi näkökulmasta. Oppiaineet painottuvat eri uravalintojen kohdalla seuraavasti:
  • Äidinkielen osaaminen on välttämätöntä kaikissa opinnoissa ja ammateissa.
  • Englannin kielen taito on välttämätön monissa opinnoissa ja ammateissa.
  • Ruotsin kielen taito on välttämätön valtion virkaan aikoville ja hyödyllinen asiakaspalvelutehtävissä, liike- ja elinkeinoelämässä sekä kunnallishallinnossa.
  • Muiden vieraiden kielen osaaminen on tarpeellista kansainvälisissä tehtävissä.
  • Pitkä matematiikan osaaminen on välttämätöntä Insinööriopinnoissa, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja hyödyllinen liiketaloustieteissä, maa- ja metsätieteissä, lääketieteissä ja farmasiassa, yhteiskunta- ja valtiotieteissä, ihmistieteissä, sotilasalalla ja teologiassa.
  • Lyhyt matematiikan opinnot ovat hyödyllisiä kaikissa opinnoissa ja työelämässä. Aine on tarpeellinen insinööriopinnoissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä opinnoissa.
  • Kemian oppimäärän hallinta on välttämätön farmasian ja insinöörin opinnoissa, lääketieteen ja terveydenhuollon alalla, opiskeltaessa kemiaa, biokemiaa, biotekniikkaa ja biofysiikkaa. Siitä on hyötyä luonnontieteiden, maa- ja metsätieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden opinnoissa.
  • Fysiikan osaaminen on välttämätöntä insinööriopinnoissa, biotekniikan ja -teknologian opinnoissa, opiskeltaessa fysiikkaa, geofysiikka, meteorologiaa ja tähtitieteitä sekä maa- ja metsätieteissä. Fysiikan lukio-opinnoista on hyötyä matematiikasta, kemiasta, biologiasta, lääketieteistä, farmasiasta ja muista luonnontieteistä kiinnostuneelle.
  • Biologian opinnot ovat välttämättömiä lääketieteen, terveydenhoitoalan, farmasian opinnoissa, opiskeltaessa biologiaa, biokemiaa, biotekniikkaa, biofysiikkaa, liikunta- ja terveystieteitä, maa- ja metsätieteitä, ympäristötieteitä. Biologia lukio-opinnot ovat hyödyllisiä geologian ja meteorologian opinnoissa. Ammatteja, joissa hyödynnetään biologiaa: lääkäri, hammaslääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, eläinlääkäri, farmaseutti, laborantti, lääketutkija ja ympäristönsuojelun asiantuntijat, biologi, biokemian tai biofysiikan tutkija, opettaja, maa- ja metsätaloustieteen ammatit sekä (diplomi-) insinööri.
  • Maantieteen lukio-opinnot ovat välttämättömiä, jos aiot opiskella lukion jälkeen maatieteitä, meteorologia tai avaruuden tutkimusta. Opinnot ovat hyödyllisiä kauppa- ja taloustieteen, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen opinnoissa. Ammatteja, joissa hyödynnetään maantiedettä: kaavoitusarkkitehti, kartoittaja, hydrologi, geologi, meteorologi, tähtitieteilijä tai opettaja.
  • Historia on tärkeä aine ainakin niille, jotka aikovat lukion jälkeen opiskella humanistisia aineita, historiaa tai yhteiskunta-, oikeus- ja taloustieteitä sekä viestintäalaa.
  • Yhteiskuntaoppi on tärkeä aine ainakin kaikille niille, jotka tähtäävät lukion jälkeen opiskelemaan yhteiskunta- ja valtiotieteitä, oikeustiedettä, kauppa ja taloustieteitä, humanistisia aineita tai historiaa. Aine on hyödyllinen lääketieteessä, terveydenhuoltoalalla, teknisellä alalla ja insinööriopinnoissa.
  • Uskonnon opinnot ovat välttämättömiä teologisella alalla, uskontotieteissä, humanistisissa aineissa, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä.
  • Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Sen oppimäärän hallinta on tarpeellista käyttäytymistieteen ja psykologian opinnoissa, opetusalalla, luonnontieteissä ja sosiaalialalla. Psykologian lukio-opinnoista on hyötyä kauppa- ja taloustieteen, lääketieteen ja oikeustieteen opinnoissa, poliisi- ja sotilasalalla sekä teologisella alalla.
  • Filosofiassa käsitellään todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista ja ihmisen toimintaa siinä. Sen oppimäärän hallinta on tarpeellinen mm. humanistisen, oikeustieteellisen, teologisen ja yhteiskuntatieteidenalan opinnoissa.
  • Terveystiedon opinnot ovat suositeltavia, jos aiot lukion jälkeen opiskella esimerkiksi lääketiedettä, hoitotiedettä, sairaanhoitoa, fysioterapiaa, liikunta ja terveystieteitä tai opetus- ja kasvatusalaa.

Lukioissa voi suorittaa myös lukiodiplomin, joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden antaa näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Se, missä aineissa lukiodiplomin suorittaminen on mahdollista vaihtelee lukioittain. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää sitä, että valitset kursseja enemmän kuin valtakunnaliset pakolliset kurssit. Näiden kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Vähimmäiskurssien lisäksi valitset lukiodiplomikurssin.

Osa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista valitaan opiskelemaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Saat kokonaiskuvan lukion ainevalintojen vaikutuksesta opiskelijavalintaan osoitteessa www.opintopolku.fi ja ammatikorkeakoulujen todistusvalinnasta osoitteesta www.ammatikorkeakouluun.fi.

Ks. myös Suomen lukiolaisten liitto