Uraohjauspolku

Uraohjauspolku on kuvaus uraohjauksen keskeisimmistä vaiheista ja sisällöistä perusopetuksen ja toisen asteen siirtymävaiheeseen. Ohjausaluetta lähestytään kaikkien opettajien toimeenpanemana ohjauksena ja opinto-ohjaajien työnä nivelvaiheissa ja vuosiluokkien 7-9 aikana.  Aluetta tarkastellaan elinikäisen oppimisen edistämisen ja oppijan uravalintavalmiuksien kehittämisen näkökulmasta. Uraohjauspolku-kuvauksessa tarkastellaan nivelvaihetta joko siirtymänä asteelta toiselle tai vaiheena, jossa oppilas asteittain selkiinnyttää suuntautumistaan ja pyrkimyksiään opintoihin ja uravalintaan liittyen.

Ohjauspolkukuvauksessa on koottu keskeisten ohjauksen vaiheiden lisäksi ohjausvälineitä ja hyvien käytäntöjen kuvauksia.

6. vuosiluokka

 • Oppimisen ohjaaminen
 • Ohjaus oppijan lähikehityksen vyöhykkeellä
 • Arviointi- ja kasvatuskeskustelut
 • Valintojen ja päätöksenteon harjoittelu
 • Koulu-TET
 • Yrityskylä
 • Yläkoulupäivä alakoulun oppilaille
 • Vanhempainilta 7:lle vuosiluokalle siirtymisestä
 • Oppilashuollollinen yhteistyö
 • Opetuksen ja ohjauksen järjestämiseen vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen
 • Kummioppilastoiminta nivelvaiheessa

7. vuosiluokka

 • Ryhmäyttäminen eri oppitunneilla
 • Uuden luokan tutustumispäivä
 • Kummioppilastoiminta: vanhempien tukioppilaiden ohjaustehtävä
 • Vanhempainilta vuosiluokkien opiskelusta vuosiluokilla 7-9 
 • Vanhempain vartit
 • Koulun henkilökunnan työnjaon tässmentäminen ohjaus- ja opiskeluhuoltotyössä
 • Oppijan tuen tarpeen arviointi ja tuen organisointi
 • Ohjaus oppijan lähikehityksen vyöhykkeellä
 • Arviointi- kasvatuskeskustelut ja oppimisen ohjaaminen
 • Valintojen ja päätöksenteon harjoittelu
 • Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arviointi
 • Koulu-TET

8. vuosiluokka

9. vuosiluokka

 • Syystiedote huoltajille yhteishausta
 • Vanhempainilta: päättöluokka ja jatkokoulutus
 • Arviointikeskustelut ja tavoitteen asettaminen päättöluokalle
 • Yrityskylä
 • 9.lk TET  
 • Taitaja9-kilpailu
 • Oman koulumenestyksen ja jatkokoulutusvaihtoehtojen yhteen liittäminen ks. www.yhteishakulaskuri.fi
 • Hakuopas
 • Toisen asteen koulutuksen esittely
 • Jatkokoulutukseen tutustuminen 2/3, avoimet ovet
 • Koehaku
 • Vanhempainilta: yhteishaku
 • Jatkokoulutukseen tutustuminen 3/3, koulukokeilut
 • Kevättiedote huoltajalle
 • Yhteishaku
 • Jälkiohjausviesti oppilaalle
 • Oppilashuollollinen yhteistyö toisen asteen kanssa
 • Koulupaikan vahvistaminen
 • Jälkihaun ohjaaminen
 • Sijoittumisen seuranta

Toisella asteella

 • Ryhmäyttäminen
 • Tutortoiminta
 • Oppilaiden lähtötason arviointi ja tuen organisointi
 • Toisen asteen opiskelukäytänteiden esittely
 • Vanhempainilta: opiskelu toisella asteella
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma