Testituloksen käsittely ohjauskeskustelussa

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testi on suunniteltu henkilökohtaisen ohjauskeskustelun työvälineeksi tukemaan opiskelijan itseohjautuvuuden, toimijuuden ja osallisuuden kehittymistä.   

Ohjauskeskustelu kehittää opiskelijan kykyä kuvata ja sanoittaa vahvuuksiaan. 

Ideoita testin käyttöön -sivulla on esimerkkejä siitä, miten testin äärellä voi työskennellä oppitunneilla pareittain ja ryhmissä ja minkälaisia resrsseja oppitunti- ja ryhmätyöskentelyn suunnittelu vaatii.

Valmistautuminen ohjauskeskusteluun

Perehdy ennen tapaamista opiskelijan testitulokseen. 

Tekstituloksen tulkinta -sivulta löytyvät vahvuuksien kuvaukset. Kannattaa perehtyä myös samalla sivulla kuvattuihin testin teoreettisiin lähtökohtiin ja lähdemateriaaleihin.

Tulosten tarkastelun ja tulkitsemisen voi aloittaa esim. ääripäihin sijoittuvista vahvuuksista tai motiiveista (Reiss, S. 2013):

    • Voi tutkia montako vahvuutta on ääripäissä, mitkä vahvuudet sijoittuvat ääripäihin, kumpaan päähän ne sijoittuvat?
    • Voi tarkastella moniko vahvuuksista on nk. neutraalilla alueella.
    • Tämän jälkeen voi pohtia vahvuuskuvauksien pohjalta minkälainen kokonaiskuva ohjattavasta syntyy?Onko kokonaiskuva harmoninen vai ristiriitainen?
    • Tämän tarkastelun pohjalta voi koota kysymyksiä, joita ottaa ohjauskeskustelussa esille?
Ohjauskeskustelun kulku

Tapaamiseen on hyvä varata aikaa ainakin puoli tuntia. Testin tuloksesta voi keskustella  myös useammalla tapaamiskerralla sekä tarpeen mukaan eri lukiovuosina. Hajautetussa keskustelumallissa voi opiskelijalle antaa myös kotitehtäviä jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyen.

Ohjauskeskustelussa käsitellään kaikki testin 11 vahvuutta. Keskustelun voi aloittaa esim. tuloksen ääripäissä olevista vahvuuksista tai pyytää opiskelijaa nimeämään kolme tärkeintä vahvuutta ja perustelemaan valintansa. 

Kunkin vahvuuden kuvaus on hyvä lukea ääneen, jonka jälkeen todetaan opiskelijan testitulos ja kysytään mitä hän ajattelee siitä. Opiskelijaa voi pyytää kuvaamaan esimerkkejä siitä, miten vahvuus hänessä ilmenee. Opiskelija voi kuvata omaa toimintaansa sellaisissa tilanteissa, jotka hänen mielestään liittyvät käsiteltävään vahvuuteen ja mahdollisesti tukevat tai eivät tue tulosta. 

Ohjaajan on hyvä miettiä myös omia esimerkkejä molempiin ääripäihin. Opiskelijaa voi auttaa esimerkkien löytämisessä miettimällä valmiiksi tarkentavia kysymyksiä eri vahvuuksien ilmenemisestä harrastuksissa, vapaa-ajalla tai koulutyöskentelyssä ellei työelämäkokemusta ole. 

Neutraalille alueelle sijoittuvia vahvuuksia kannattaa tarkastella siten, että käydään läpi ääripäissä kuvattuja ominaisuuksia käytännön esimerkein.  Vahvuuden ominaisuuksista osa voi olla vastakkaisissa ääripäissä tai oikeasti neutraalilla alueella eli vaihdella tilanteiden mukaan.

Ohjauskeskustelun päättäminen

Opiskelijan sallitaan muuttaa testitulosta. Muutos kannattaa tehdä konkreettisesti  paperille. Opiskelija itse siirtää tuloksen oikeaan kohtaan ja vaihtaa pallon paikkaa tai sakaran ulottuvuutta. Tällä tavoin vahvistuu kokemus siitä, että opiskelija on ratkaisija omassa asiassaan. Lisäksi hän huomaa, ettei testin tulos ole kiveen kirjoitettu totuus hänen ominaisuuksistaan.

Opiskelija saattaa kuitenkin jäädä miettimään asioita, jotka keskustelussa nousivat esille, joten hänelle on tärkeä kertoa, että hän voi tulla uudelleen keskustelemaan.