Testin teoreettinen tausta

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testin kehittämiseen on vaikuttanut Steven Reissin (2013) 16 perustarpeen teoria, johon kaikkien testiä hyödyntävien opinto-ohjaajien kannattaa tutustua (ks. myös Suomen Motivaatiotalo). Tunnista ja oivalla vahvuutesi – testiin on valittu 11 vahvuusaluetta em. perustarpeiden teoriasta. Vahvuuksiin liittyvien testiväitteiden muotoilussa lähteenä on ollut Reissin perustarpeiden teoriaa laajentava, yksilön motivaatioita ja motivointia työyhteisöissä ja erilaisissa työympäristöissä käsittelevä Mayorin  ja Riskun (2022) kirja , johon kannattaa perehtyä mm. sen sisältämien  käytännön esimerkkien ja työyhteisöihin pohjautuvien kuvauksien vuoksi. Kirjassa käsitellään erilaisten tarpeiden ja motiivien yhteennsovittamista. Kirjan avartavista kuvauksista  voi saada tukea myös sellaisten yksilöllisten vahvuuksien tarkasteluun ohjauksessa, joita ohjattava itse mahdollisesti pitää ennemmin heikkouksina kuin vahvuuksina.

Tunnista ja oivalla vahvuutesi testin kehittämistyön aikana on tarkasteltu myös erilaisia vapaasti hyödynnettävissä olevia opinto-ohjaajille tuttuja persoonallisuustestejä (mm. Big Five, 16 Personalities). Testien kysymysten ja väittämien muotoilu ja tulosten esitystapa vaihtelee, mutta luonnollisesti testeissä tarkastellaan hyvin samankaltaisia asioita (esim. sosiaalisuutta, arvoja). 

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testin tuloksia käsitellään yksilön vahvuuksina (vrt. VIA -testi) ja kuvataan yksilön testituloksen ominaisuuksia positiivisesti. Laaditut testiväitteet tarkastelevat minkälaisia asioita testin tekijä arvostaa, mitä hän pitää tärkeänä, ja minkälaisessa ympäristössä hän haluaa toimia. Ajatuksena on, että näistä keskustellaan  ohjauksessa arvottamatta niitä mitenkään.

S. Reissin (2013, 61-63) 16 perustarpeen teoriaan tutustuminen ja perehtyminen  tukee ohjaajaa myös tämän testin tulosten tulkinnassa. On hyvä vaikkapa ymmärtää, että aivan ääripäihin sijoittuvat vahvuudet voivat joissakin tilanteissa johtaa esim. työuupumukseen tai eristäytymiseen.

Vahvuuspainotusta tukee (Katajisto, M. et al., 2021) esimerkiksi peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden ohjausta koskeva tutkimus, jossa todettiin vahvuuksia korostavan voimakehätyöskentelyn auttavan opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kykyjään. Vaikka voimakehä on työvälineenä erilainen kuin Tunnista ja oivalla vahvuutesi – testi, on  vahvuuksien korostaminen ohjauksen metodina samankaltainen.

Steven Reissin teoriaan pohjautuu myös opettaja Riikka Salmisen pedagoginen ajattelu ja hänen kehittämänsä Motivaatiokaupunki -palvelu, joka tarjoaa lukio-opettajille tietoa ja käytännön työkaluja erilaisten oppijoiden motiivien huomioimiseen opetuksessa ja arvioinnissa. Palvelun tavoitteena on antaa opettajille työkaluja huomioida eri tavoilla motivoituvia oppijoita ja lisätä esim. hyvinvointia. Näistä Riikka Salmisen käyttämistä keinoista saattaa olla iloa ja hyötyä ideoitaessa omia  opinto-ohjauksen oppitunneilla käytettäviä pedagogisiin ratkaisuja silloin kuin opinto-ohjaaja hyödyntää Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testiä oppitunneilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Käytetyt kirjalliset lähteet:

Katajisto, M., Hyvärinen, S., Uusiautti, S. (2021), Changes in Finnish ninth graders’ positive psychological capital (PsyCap) in a strength-based student guidance intervention. International Journal of Adolescence and Youth, 26:1, 321-339, DOI:10.1080/02673843.2021.1943469  To link to this article: https://doi.org/10.1080/02673843.2021.1943469

Mayor, P. ja Risku, M. (2022) Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin, 16 perustarvetta muuttuvissa työympäristöissä. Helsinki. Alma Talent.

Reiss, S. (2013) Reiss Motivation Profile. Mikä sinua motivoi? Suomen Motivaatiotalo Oy. Published by arrangement with IDS Publishing Corporation, Oy Nord Print Ab.