Tieteellinen tausta ja lähteet

Tulostaulukossa on kuvattu luonnehdintoja erilaisista vahvuuksista niiden ääripäissä. Näitä tuloksia ohjataan tarkastelemaan ohjauksessa siitä näkökulmasta, että ne antavat  tukea ohjattavalle oman osaamisen sanoittamiseen, itsetuntemukseen ja tätä kautta myös omien valintojen tekemiseen (vrt, Hyvärinen, S. et al. 2021 ja Katajisto, M. et al.2021).  Vahvuuksiin liittyvissä väitteissä vastaaja ottaa kantaa siihen minkälaisia asioita hän  arvostaa, minkälaisia arvoja hän pitää tärkeänä ja minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisten asioiden parissa hän haluaa toimia.  Väitteet on pyritty muotoilemaan siten, että niillä olisi liittymäpintaa yleisiin työelämätaitoihin  vaikka lukioikäisellä saattaa olla varsin vähän tietoja ja kokemuksia työelämästä.

Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirjassa (Hyvärinen, S. et, 2021)  kuvataan erilaisia tulevaisuusohjauksen työskentelytapoja, joissa on samankaltainen lähtökohta kuin  Tunnista ja oivalla vahvuutesi -työkalun parissa työskentelyssä. Työkirjassa todetaan, että vahvuutensa tunnistava opiskelija pystyy tietoisesti käyttämään omia resurssejaan tehdessään suunnitelmia, valintoja ja ratkaisuja opintojensa aikana. Työkirjassa esitellään vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen -malli, teoreettinen tausta sekä erilaisia työkaluja, joita on kehitetty VAHTO-hankkeessa Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa. Työkirjaa onkin hyödynnetty Käytännön ideoita oppitunneille ja ohjaukseen Future Camp -pilotissa.

Vahvuuspainotusta tukee (Katajisto, M. et al., 2021) myös peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden ohjausta koskeva tutkimus, jossa todettiin vahvuuksia korostavan voimakehätyöskentelyn auttavan opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kykyjään. Vaikka voimakehä on työvälineenä erilainen, on  vahvuuksien korostaminen ohjauksen metodina samankaltainen.

Steven Reissin (2013, 61-63) kehittämä 16 perustarpeen teoria on ollut  innoittava ja keskeinen lähde.  Ohjaajan onkin  hyvä  perehtyä tähän teoriaan (vrt. toteutettujen pilottien kuvaukset), sillä se antaa tärkeää tukea yleisemminkin ohjaustyöhön (ks. myös Suomen Motivaatiotalo). Tunnista ja oivalla vahvuutesi – työkaluun on valittu em. perustarpeiden teoriasta 11 sellaista vahvuusaluetta (Reissin termein perusmotivaatioita), joita hanketyöryhmä piti soveltuvimpina opintoalan valintaa ja uraohjausta ajatellen.

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -työkalun väitteiden  sekä tulostaulukon kuvausten muotoilussa tärkeä lähde on ollut Reissin perustarpeiden teoriaa työelämäyhteyteen soveltava, yksilön motivaatioita ja motivointia työyhteisöissä ja erilaisissa työympäristöissä käsittelevä Mayorin  ja Riskun (2022) kirja. Kirja sisältää työyhteisökuvauksia sekä kuvauksia yksilöiden erilaisten tarpeiden ja motiivien yhteensovittamisesta työelämässä. Kirjan ansiokkaista kuvauksista  voi saada tukea myös sellaisten yksilöllisten vahvuuksien tarkasteluun ohjauksessa, joita ohjattava saattaa pitää esteinä edetä jollekin häntä  kiinnostavalle alalle.

Testin kehittämistyön aikana on tarkasteltu myös erilaisia opinto-ohjaajille tuttuja testejä mm. vahvuuksia ja ominaisuuksia kuvaavaa  VIA -testiä sekä persoonallisuustestejä Big Five ja 16 Personalities.  Kaikki tarkastellut testit liikkuvat saman asian äärellä, joten testaaja ottaa niissä kantaa varsin samanlaisiin asioihin ehkä hieman eri muotoiluin tai asteikoin. Oleellisinta onkin se miten tuloksien tarkastelu tapahtuu ja millä tavoin siihen kytkeytyy vuorovaikutus esim. ohjaajan kanssa.

Käytännön ideoita oppitunneille ja ohjaukseen piloteissa on hyödynnetty opinto-ohjaajien käyttämia oppimateriaaleja sekä erilaisia yleisesti tuttuja työvälineitä ja tehtäväksiantoja. Esimerkiksi itsetuntemusteemaisella oppitunnilla on käytetty tehtävänannossa Studeon OP1 -opintojakson oppikirjaa.  Future Camp -toteutuksesta löytyy lisätietoa tulevaisuusohjauksen sivustolta. Jälkiohjauksen pilotoinnissa on hyödynnetty kirjasta Omannäköinen elämä . Näin teet hyviä valintoja (Ståhlberg ja Herlevi, 2017). Pienryhmäohjauksen pilotissa on käytetty apuna Pienryhmäohjaajan opasta (Ståhlberg, 2019).

Lähdeluettelo:

Ahonen, J., Lounassalo, J., Tast, K. 2020. OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2021)

Hyvärinen, S. Kangastie, H., Löf, J.,Rautio, K.Riponiemi, N., Uusiautti, S. (toim.), (2021). Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja. VAHTO – Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen -projektin julkaisu. Rovaniemi. Pohjolan palvelut Oy.

Katajisto, M., Hyvärinen, S., Uusiautti, S. (2021), Changes in Finnish ninth graders’ positive psychological capital (PsyCap) in a strength-based student guidance intervention. International Journal of Adolescence and Youth, 26:1, 321-339, DOI:10.1080/02673843.2021.1943469  To link to this article: https://doi.org/10.1080/02673843.2021.1943469

Mayor, P. ja Risku, M. (2022) Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin, 16 perustarvetta muuttuvissa työympäristöissä. Helsinki. Alma Talent.

Reiss, S. (2013) Reiss Motivation Profile. Mikä sinua motivoi? Suomen Motivaatiotalo Oy. Published by arrangement with IDS Publishing Corporation, Oy Nord Print Ab.

Ståhlberg, L. & Herlevi, M. 2017.  Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja. PS-kustannus. Keuruu.

Ståhlberg. L. 2019. Pienryhmäohjaajan opas. PS-kustannus.Keuruu.