Monikielisen opiskelijan ohjaus ja tuki -toimintamalli

Monikielisen opiskelijan ohjauksen ja tuen toimintamallin tavoitteena on tukea opinto-ohjauksen, S2-opetuksen, erityisopetuksen ja aineenopetuksen yhteistyönä monikielisen lukiolaisen edellytyksiä suoriutua lukio-opinnoista mahdollisimman hyvin. Toiminta on suunnattu monikielisille ensimmäisen vuoden lukiolaisille, jotka opiskelevat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ‑oppimäärää ja joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielenomainen. Malli on kehitetty ja sitä on kokeiltu Turun normaalikoulun lukiossa.

Toimintamallin ytimessä on Sijoitus suomen kieleen (sisu) -opintojakso (2-4 opintopistettä), jonka tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa opiskelijan kielenkäyttötilanteita kouluajan ulkopuolella. Itsenäisesti mutta ohjatusti suoritettavan opintojakson työkaluksi kehitettiin Sisu-haastepassi (Sisupassi_kuva), joka ohjaa opiskelijaa erilaisten ja eritasoisten kielenkäyttötilanteiden pariin.

Aineenopetus + opinto-ohjaus + erityisopetus

Toimintamalliin sisältyy myös reaaliaineiden samanaikais- ja pienryhmäopetusta, jossa erityisesti painotetaan oppimisstrategioiden ja opiskelutaitojen kehittymistä hyödyntäen kohdeoppiaineen materiaaleja. Esimerkiksi luetaan oppikirjan luku vaiheittaisesti lukustrategioiden avulla ja kiinnitetään huomiota, miten taulukoiden ja kuvioiden sisältöä tulkitaan ja kirjoitetaan omin sanoin.

Opinto-ohjaus muodostaa kehyksen, jonka puitteissa opiskelijan etenemistä ja opintojen kokonaistilannetta seurataan. Tehostetulla opinto-ohjauksella tuetaan lisäksi opiskelijan opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen kehittymistä, opintojen suunnittelua ja itseohjautuvuuden vahvistumista. Tavoitteena on kolme ohjaustapaamista lukuvuoden aikana. Opinto-ohjaus nivoutuu muihin tukitoimiin.

Erityisopetuksen tuki suuntautuu erityisesti tuen tarpeen arviointiin ja edistymisen seurantaan. Tukitoimia kohdennetaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. DigiLukiseula lukion alussa tarjoaa dataa monikielisen lukiolaisen suomen kielen taidosta, mikä auttaa erityisopettajaa arvioimaan ja suunnittelemaan tuen tarvetta monialaisesti.

Toimintamallin tavoitteet
  • kehittää opiskelukielen hallintaa ja oppimisstrategioita
  • vahvistaa opiskeluun liittyvää minä-pystyvyyden tunnetta
  • lisää opintojen suunnitelmallisuutta ja parantaa oppimistuloksia lukio-opinnoissa
  • lisää monikielisen lukiolaisen yhdenvertaisuutta
  • poistaa esteitä ennakkoluulottomilta koulutusvalinnoilta
  • lisää koulutuksellista tasa-arvoa mm. korkeakouluihin hakeutumisessa
  • vahvistaa yhteiskunnallista toimijuutta
Mitä käyttöönotto vaatii?

Toimintamallia on pilotoitu lukiossa, jossa kolmannes lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista on monikielisiä ja opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää. S2-opintojaksot on sijoitettu työjärjestykseen rinnakkain suomi äidinkielenä ‑oppimäärän kanssa. Sisu-opintojaksoa tarjottiin S2-opiskelijoille, ja sen valitsi 14 lukion ensimmäisen vuoden S2-opiskelijaa.

Käyttöönotto edellyttää erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja S2-opettajan lisätyöpanosta ja mahdollisesti tehtävien osittaista uudelleen määrittelyä. Samanaikais- ja pienryhmäopetus edellyttävät huomattavaa panostusta resursseihin sekä aineenopettajien yhteistyöhalukkuutta ja yhteistä suunnitteluaikaa.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Jukka Valtanen

Turun yliopisto Turun normaalikoulun lukio

etunimi.sukunimi@utu.fi