Testituloksen tulkinta

Yleistä tuloksen tulkinnasta

Tunnista ja oivalla vahvuutesi -testin tulos on keskustelun mahdollistaja ja antaa rakenteen käydä keskustelua erilaisista vaihtoehdoista, joita vahvuuskuvauksista avautuu.

Testituloksen äärellä voi pohtia tulevaa työelämää. Opiskelijan oma tulos antaa mahdollisuuden tarkastella minkälaisia tulevat työtehtävät voisivat olla omien vahvuuksien ja mahdollisten kiinnostavien alavaihtoehtojen näkökulmasta. Testi ei anna tietoa siitä, mitkä alat tai työtehtävät testin tuloksen perusteella opiskelijalle sopivat, sillä erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan työyhteisöissä. Kaikilla aloilla on erilaisia työtehtäviä ja työyhteisöissä tarvitaan moninaisuutta ja erilaisia näkökulmia, jotta syntyy uusia ideoita ja kehitytään ja kehitetään.

Tulokset testin tekijälle

Testin tekijän henkilökohtainen tulos kuvataan  visuaalisesti verkko- ja pallokuviona.

KUVAT  + teksti kuvien tulkinnasta

Kuviot kuvaavat saman tuloksen, mutta sen hahmottamista on haluttu helpottaa vaihtoehtoisilla kuvauksilla.

Testin tuloskaavioiden (mallikuvat 1 ja 2) lisäksi testin tulosten tulkintaa tukemaan on kustakin  vahvuudesta kirjoitettu kuvaukset oheiseen taulukkoon, jonka voi myös tulostaa.

mallitaulukko

Opinto-ohjaajan rooli tulosten tulkinnassa

Ohjaajan on hyvä varata riittävästi aikaa ohjattavan testitulokseen perehtymiseen.

Tunnista ja oivalla vahvuutesi – testin tarkastelu auttaa ja tukee opinto-ohjaajaa luomalla ohjauskeskustelulle rakenteen. Rakenteesta on hyötyä mm. siitä syystä, että sen avulla on mahdollista edetä systemaattisesti ja käsitellä monia eri näkökulmia,  jotka liittyvät ohjattavan itsetuntemukseen.

Opinto-ohjaajan ennakkotiedot ohjattavasta vaikuttavat tulkintaan,  mutta tutustakin ohjattavasta voi testin tulos ja ennen kaikkea siihen liittyvä ohjauskeskustelu tuoda esille uusia asioita.

Testiväitteitä on pilotoitu ja niitä on muokattu saatujen palautteiden pohjalta, mutta silti on hyvä varautua siihen, että opinto-ohjaaja ja ohjattava tulkitsevat joitakin niistä eri tavoin ja omalla tavallaan mm. omien aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta.  Keskustellen ohjaaja ja ohjattava voivat etsiä kuhunkin kohtaan yhteistä tulkintaa.

Testin kehittämisen aikana päädyttiin siihen, että testitulokset kuvataan ainoastaan vahvuuksina eikä testin visuaalinen kuvaus merkittävästi korosta asetelmaa vahva vs. heikko tai korkea vs. matala. Tarkemmin tätä valintaa perustellaan luvussa Testin teoreettinen tausta.

Vahvuuksien käsittelyn yhteydessä opinto-ohjaaja voi  omien tarkentavien kysymyksien ja esimerkkien avulla täydentää ja laajentaa keskustelua.

Ohjattavaa tuetaan ja avustetaan kuvaamaan omin esimerkein vahvuuksiaan.  Tärkeää on  antaa hänelle mahdollisuus arvioida ja tarvittaessa myös muuttaa testin tulosta. Ohjattavan kykyä sanoittaa osaamistaan vahvistetaan pyytämällä häneltä perusteluja tehtäville muutoksille.